NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

04/2018/NQ-HĐTP

BH:

09/08/2018

HL:

01/10/2018

2

Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

70/NQ-CP

BH:

31/05/2018

HL:

15/10/2018

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

107/2018/NĐ-CP

BH:

15/08/2018

HL:

01/10/2018

2

Nghị định 103/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Cần Thơ

103/2018/NĐ-CP

BH:

07/08/2018

HL:

10/10/2018

3

Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

108/2018/NĐ-CP

BH:

23/08/2018

HL:

10/10/2018

4

Nghị định 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

109/2018/NĐ-CP

BH:

29/08/2018

HL:

15/10/2018

5

Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

110/2018/NĐ-CP

BH:

29/08/2018

HL:

15/10/2018

6

Nghị định 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

111/2018/NĐ-CP

BH:

31/08/2018

HL:

15/10/2018

7

Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

113/2018/NĐ-CP

BH:

31/08/2018

HL:

15/10/2018

8

Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm  

115/2018/NĐ-CP

BH:

04/09/2018

HL:

20/10/2018

9

Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

116/2018/NĐ-CP

BH:

07/09/2018

HL:

25/10/2018

10

Nghị định 118/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y

118/2018/NĐ-CP

BH:

12/09/2018

HL:

30/10/2018

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 35/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

35/2018/QĐ-TTg

BH:

14/08/2018

HL:

01/10/2018

2

Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan

3346/QĐ-BNN-TCCB

BH:

23/08/2018

HL:

01/10/2018

3

Quyết định 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế

36/2018/QĐ-TTg

BH:

24/08/2018

HL:

10/10/2018

4

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

34/2018/QĐ-TTg

BH:

10/08/2018

HL:

12/10/2018

5

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

37/2018/QĐ-TTg

BH:

31/08/2018

HL:

15/10/2018

6

Quyết định 38/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

38/2018/QĐ-TTg

BH:

05/09/2018

HL:

22/10/2018

7

Quyết định 3435/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

3435/QĐ-BNN-BVTV

BH:

28/08/2018

HL:

27/10/2018

THÔNG TƯ

1

Thông tư 11/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

11/2018/TT-NHNN

BH:

17/04/2018

HL:

01/10/2018

2

Thông tư 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

16/2018/TT-BYT

BH:

20/07/2018

HL:

01/10/2018

3

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

43/2018/TT-BGTVT

BH:

01/08/2018

HL:

01/10/2018

4

Thông tư 44/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải

44/2018/TT-BGTVT

BH:

03/08/2018

HL:

01/10/2018

5

Thông tư 17/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2017/TT-BYT ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

17/2018/TT-BYT

BH:

06/08/2018

HL:

01/10/2018

6

Thông tư 69/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

69/2018/TT-BTC

BH:

08/08/2018

HL:

01/10/2018

7

Thông tư 45/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

45/2018/TT-BGTVT

BH:

13/08/2018

HL:

01/10/2018

8

Thông tư 17/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

17/2018/TT-NHNN

BH:

14/08/2018

HL:

01/10/2018

9

Thông tư 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

03/2018/TT-BTNMT

BH:

14/08/2018

HL:

01/10/2018

10

Thông tư 08/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

08/2018/TT-BLĐTBXH

BH:

14/08/2018

HL:

01/10/2018

11

Thông tư 01/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

01/2018/TT-UBDT

BH:

15/08/2018

HL:

01/10/2018

12

Thông tư 76/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

76/2018/TT-BTC

BH:

17/08/2018

HL:

03/10/2018

13

Thông tư 78/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

78/2018/TT-BTC

BH:

21/08/2018

HL:

08/10/2018

14

Thông tư 24/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương

24/2018/TT-BCT

BH:

31/08/2018

HL:

09/10/2018

15

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

18/2018/TT-BGDĐT

BH:

22/08/2018

HL:

10/10/2018

16

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

19/2018/TT-BGDĐT

BH:

22/08/2018

HL:

10/10/2018

17

Thông tư 79/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

79/2018/TT-BTC

BH:

22/08/2018

HL:

10/10/2018

18

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

20/2018/TT-BGDĐT

BH:

22/08/2018

HL:

10/10/2018

19

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

21/2018/TT-BGDĐT

BH:

24/08/2018

HL:

10/10/2018

20

Thông tư 12/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

12/2018/TT-BTP

BH:

28/08/2018

HL:

12/10/2018

21

Thông tư 81/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

81/2018/TT-BTC

BH:

28/08/2018

HL:

12/10/2018

22

Thông tư 19/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

19/2018/TT-NHNN

BH:

28/08/2018

HL:

12/10/2018

23

Thông tư 138/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

138/2018/TT-BQP

BH:

28/08/2018

HL:

14/10/2018

24

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

22/2018/TT-BGDĐT

BH:

28/08/2018

HL:

14/10/2018

25

Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

23/2018/TT-BVHTTDL

BH:

21/08/2018

HL:

15/10/2018

26

Thông tư 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

83/2018/TT-BTC

BH:

30/08/2018

HL:

15/10/2018

27

Thông tư 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

19/2018/TT-BYT

BH:

30/08/2018

HL:

15/10/2018

28

Thông tư 46/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định

46/2018/TT-BGTVT

BH:

20/08/2018

HL:

15/10/2018

29

Thông tư 18/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

18/2018/TT-BYT

BH:

22/08/2018

HL:

15/10/2018

30

Thông tư 47/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

47/2018/TT-BGTVT

BH:

24/08/2018

HL:

15/10/2018

31

Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

09/2018/TT-BLĐTBXH

BH:

28/08/2018

HL:

15/10/2018

32

Thông tư 82/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

82/2018/TT-BTC

BH:

30/08/2018

HL:

15/10/2018

33

Thông tư 21/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

21/2018/TT-BCT

BH:

20/08/2018

HL:

18/10/2018

34

Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện

25/2018/TT-BCT

BH:

12/09/2018

HL:

26/10/2018

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT

BH:

05/09/2018

HL:

19/10/2018

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY