STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

102/2018/NĐ-CP

BH: 20/07/2018

HL: 05/09/2018

2

Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

100/2018/NĐ-CP

BH: 16/07/2018

HL: 15/09/2018

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 820/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

820/QĐ-BTTTT

BH: 30/05/2018

HL: 01/09/2018

2

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

28/2018/QĐ-TTg

BH: 12/07/2018

HL: 06/09/2018

3

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất các dự án đầu tư

30/2018/QĐ-TTg

BH: 31/07/2018

HL: 15/09/2018

4

Quyết định 31/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

31/2018/QĐ-TTg

BH: 03/08/2018

HL: 20/09/2018

5

Quyết định 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

32/2018/QĐ-TTg

BH: 03/08/2018

HL: 20/09/2018

6

Quyết định 33/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ

33/2018/QĐ-TTg

BH: 06/08/2018

HL: 20/09/2018

THÔNG TƯ

1

Thông tư 37/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia

37/2016/TT-NHNN

BH: 30/12/2016

HL: 01/09/2018

2

Thông tư 67/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

67/2018/TT-BTC

BH: 06/08/2018

HL: 01/09/2018

3

Thông tư 59/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

59/2018/TT-BTC

BH: 16/07/2018

HL: 01/09/2018

4

Thông tư 18/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

18/2018/TT-BCT

BH: 19/07/2018


HL: 03/09/2018

5

Thông tư 19/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

19/2018/TT-BCT

BH: 19/07/2018

HL: 03/09/2018

6

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

14/2018/TT-BGDĐT

BH: 20/07/2018

HL: 04/09/2018

7

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

15/2018/TT-BGDĐT

BH: 27/07/2018

HL: 11/09/2018

8

Thông tư 11/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước

11/2018/TT-BTP


BH: 30/07/2018

HL: 14/09/2018

9

Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3

06/2018/TT-BLĐTBXH


BH: 01/08/2018

HL: 15/09/2018

10

Thông tư 41/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

41/2018/TT-BGTVT

BH: 30/07/2018

HL: 15/09/2018

11

Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08/2018/TT-BNNPTNT

BH: 06/08/2018

HL: 20/09/2018

12

Thông tư 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

70/2018/TT-BTC

BH: 08/08/2018

HL: 22/09/2018

13

Thông tư 06/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

06/2018/TT-BXD

BH: 08/08/2018

HL: 25/09/2018

14

Thông tư 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

07/2018/TT-BXD

BH: 08/08/2018

HL: 25/09/2018

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY