Danh mục

Tra cứu Công văn về Chính sách

Có tất cả 4.163 văn bản: Chính sách
61

Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 03/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
62

Công điện 474/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
63

Công điện 290/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
64

Thông báo 93/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
65

Hướng dẫn 55/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2022

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
66

Hướng dẫn 54/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về công tác Dân số trong tình hình mới

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2022
67

Kế hoạch 1205/KH-BNV của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
68

Công văn 1879/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo 74/TB-VPCP ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
69

Thông báo 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 14/3/2022 về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
70

Công văn 01/CV-UBQGNCT của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
71

Thông báo 76/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
72

Thông báo 75/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình tổng hợp danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
73

Thông báo 74/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
74

Công văn 1647/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
75

Công điện 252/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
76

Thông báo 69/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
77

Công văn 1529/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kinh phí bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ucraina

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
78

Công văn 1527/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
79

Công văn 1532/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
80

Công văn 1505/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 03 và 3 tháng năm 2022

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2022
Vui lòng đợi