Văn bản Hợp nhất về Chính sách

Có tất cả 66 văn bản: Chính sách
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
02

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Người khuyết tật

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
03

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
04

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Xác thực: 11/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
05

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Xác thực: 10/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
06

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Xác thực: 05/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
07

Văn bản hợp nhất 1312/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
08

Văn bản hợp nhất 762/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Xác thực: 28/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
09

Văn bản hợp nhất 763/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

Xác thực: 02/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
10

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Xác thực: 04/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
11

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Xác thực: 02/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
12

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xác thực: 30/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
13

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xác thực: 25/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
14

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Trẻ em

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
16

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 16/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
17

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh niên

Xác thực: 05/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
18

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Xác thực: 28/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
19

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công

Xác thực: 16/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
20

Văn bản hợp nhất 3969/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Xác thực: 19/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
Vui lòng đợi