Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.385 văn bản: Chính sách
12881

Nghị quyết 11/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hậu Giang

12882

Quyết định 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007

12883

Quyết định 06/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích

12884

Quyết định 21/2007/QĐ-TTg cùa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ thời kỳ 2006 - 2020

12885

Quyết định 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý

12886

Thông tư 01/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đinh số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

12887

Nghị quyết 08/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Long An

12888

Nghị quyết 09/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh An Giang

12889

Nghị quyết 07/2007/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007

12890

Quyết định 20/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

12891

Quyết định 18/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

12892

Quyết định 161/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2010 và năm 2020

12893

Công văn 443/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết vấn đề người lang thang trong dịp tết Nguyên đán Đinh Hợi

12894

Công văn 611/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

12895

Quyết định 16/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010

12896

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

12897

Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi"

12898

Công văn 698/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập tài sản di chuyển

12899

Quyết định 07/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020

12900

Quyết định 17/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban bành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về