Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.067 văn bản: Chính sách
12841

Quyết định 156/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
12842

Quyết định 93/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12843

Thông tư 61/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12844

Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12845

Nghị quyết 66/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về dự án công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
12846

Nghị quyết 57/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12847

Nghị quyết 56/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12848

Quyết định 150/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia về vay và trả nợ nước ngoài đến năm 2010"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12849

Quyết định 146/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
12850

Quyết định 91/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12851
12852

Công văn 3287/VPCP-KTTH của Văn Phòng Chính Phủ về việc tạm dừng mua sắm mới phương tiện đi lại

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12853

Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
12854

Công văn 3796/TM-KHĐT của Bộ Thương mại về việc xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp FDI

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
12855

Công văn 7450/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp, Chính sách Tải về
12856

Thông tư 54/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12857

Quyết định 139/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12858

Công văn 3229/VPCP-VX của Văn Phòng Chính Phủ về việc chế độ phụ cấp trách nhiệm và tiền lương đối với người đại diện phần vốn góp của NN tại DN khác

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12859

Quyết định 24/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ vàquy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
12860

Quyết định 88/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung thành viên hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tý và giải quyết tái hoà nhập cộng đồng cấp thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về