Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.095 văn bản: Chính sách
12601

Chỉ thị 07/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1999

Ban hành: 14/04/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
12602

Thông tư 12/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung mẫu bản khai đối với một số đối tượng có công với cách mạng và lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến đang công tác tại cơ quan đơn vị

Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
12603

Nghị định 19/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn

Ban hành: 10/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
12604

Thông tư 02/1999/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phần chân hàng và tỷ lệ hao hụt trong vận chuyển để tính trợ cước tại Thông tư số 06/1998/TT-BVGCP ngày 22/8/1998 của Ban Vật giá Chính phủ

Ban hành: 08/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
12605

Quyết định 378/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả hạn hán và thiếu đói những tháng đầu năm 1999

Ban hành: 08/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
12606

Thông tư 35/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính và sử dụng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

Ban hành: 02/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
12607

Thông tư 11/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc thành lập bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp

Ban hành: 02/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
12608

Thông tư 56/1999/TT/BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, buôn, bản, ấp

Ban hành: 30/03/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
12609

Thông tư 33/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát kinh phí sự nghiệp Chương trình Quốc gia xoá đói giảm nghèo

Ban hành: 29/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12610

Thông tư 31/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình vay vốn Cơ quan phát triển cà phê, chè

Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
12611

Nghị quyết 76/1999/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1999

Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
12612

Thông báo 54/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị lần thứ 2 về công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học các tỉnh khó khăn

Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
12613

Thông tư 14/1999/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao động

Ban hành: 22/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
12614

Thông tư 29/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân

Ban hành: 19/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
12615

Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
12616

Công văn 245/BVGCP-TH của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn chỉ đạo quản lý giá cả thực hiện Chỉ thị 41/1998/CT-TTg

Ban hành: 16/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12617

Quyết định 29/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
12618

Thông tư liên tịch 08/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm bị rủi ro

Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
12619

Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình, dự án tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo

Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
12620

Thông tư 28/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách Nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 13/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
Vui lòng đợi