Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.289 văn bản: Chính sách
12541

Thông tư liên tịch 56/2001/TTLT-BTC-BTS của Bộ Tài chính và Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các dự án khuyến khích phát triển giống thuỷ sản do ngân sách nhà nước bảo đảm

Ban hành: 09/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
12542

Nghị quyết 07/2001/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2001

Ban hành: 06/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2005
12543

Quyết định 49/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước và giá thuê đất trong khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tế, xã hội thuê để sản xuất kinh doanh, dịch vụ, văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc tại Hà Nội

Ban hành: 04/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
12544

Luật về di sản văn hoá số 28/2001/QH10 của Quốc hội

Ban hành: 29/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
12545

Chỉ thị 16/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Ban hành: 21/06/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
12546

Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

Ban hành: 21/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
12547

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG ngày 6/6/2000 của Tổng cục Hải quan và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 21/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
12548

Thông tư 07/2001/TT-BVCSTE của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 4/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về ngày gia đình Việt Nam

Ban hành: 20/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
12549

Quyết định 41/2001/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sử hữu nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được quy định tại nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
12550

Thông tư 41/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP

Ban hành: 12/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
12551

Thông tư 11/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
12552

Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội

Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
12553

Thông tư liên tịch 32/2001/TTLT-BTCCBCP-UBQGDS&KHHGĐ-UBBV&C của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ở địa phương

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12554

Thông tư 04/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 19/2001/QĐ-TTg ngày 20/2/2001 về việc bổ sung máy vi tính vào danh mục các sản phẩm công nghiệp trọng điểm được hỗ trợ theo Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12555

Quyết định 549/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi mẫu Hợp đồng trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12556

Nghị quyết 06/2001/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2001

Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
12557

Quyết định 86/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 01/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
12558

Nghị định 25/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội

Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
12559

Thông tư liên tịch 10/2001/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ xung một số điểm về thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
12560

Chỉ thị 13/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000)

Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
Vui lòng đợi