Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 11.516 văn bản: Chính sách
11441

Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
11442

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2014
11443

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 23/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11444

Quyết định 37/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
11445

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
11446

Quyết định 158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
11447

Công văn 7585/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 đối với giáo dục chuyên nghiệp

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
11448

Quyết định 65/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp”

Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
11449

Quyết định 05/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011

Ban hành: 08/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2008
11450

Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành: 26/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
11451

Quyết định 19/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động của ngành ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 04/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
11452

Quyết định 09/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 10/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
11453

Thông tư 02/2005/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển giống thuỷ sản đến năm 2010

Ban hành: 26/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2005
11454

Quyết định 100/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010

Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2005
11455

Quyết định 175/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010"

Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
11456

Quyết định 0492/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" ban hành kèm theo QĐ số 416/TM-ĐB

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
11457

Thông tư 141/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức chi điều dưỡng đối với người có công cách mạng

Ban hành: 07/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2005
11458

Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo

Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
11459

Quyết định sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
11460

Thông tư 37-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ta đài thọ

Ban hành: 18/06/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi