Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 11.853 văn bản: Chính sách
21

Quyết định 1823/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng lũ bị thiên tai, mưa lũ

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
22

Thông báo 378/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thành phố Đà Nẵng về công tác khắc phục hậu quả bão số 9

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
23

Quyết định 4721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân bổ kế hoạch vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 cho các thôn hoàn thành Chương trình 135

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
24

Quyết định 4910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
25

Quyết định 3367/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
26

Quyết định 1815/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Ban hành: 15/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
27

Công văn 9556/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 14/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
28

Quyết định 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
29

Quyết định 1939/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
30

Kế hoạch 264/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2020 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
31

Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
32

Quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
33

Quyết định 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
34

Quyết định 1786/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
35

Công văn 4844/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách đối với học sinh kỳ II năm học 2019-2020

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
36

Thông tư 12/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
37

Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
38

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
39

Thông tư 89/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và Thông tư 43/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016 sửa đổi Điều 5 Thông tư 116/2014/TT-BTC

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
40

Kế hoạch 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2020
Vui lòng đợi