Thông báo 565/TB-QLD tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

________

Số: 565/TB-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

____________

 

Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4535/QĐ-BYT ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về phân cấp quản lý công chức trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-BYT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Cục Quản lý Dược;

Căn ccông văn số 2366/BYT-TCCB ngày 28/4/2020 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyn dụng công chức năm 2020 của Cục Quản lý Dược;

Cục Quản lý Dược thông báo tuyn dụng công chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế năm 2020 như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe đthực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyn.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Slượng vị trí việc làm và yêu cu vtrình độ, chuyên môn cn tuyn:

2.1. Chỉ tiêu: 07 biên chế cho 5 vị trí việc làm.

2.2. Yêu cầu về ngoại ngvà tin học:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy đnh tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

2.3. Yêu cầu về chuyên môn theo vị trí việc làm:

TT

Vị trí cn tuyển

Số lượng

Yêu cầu trình độ chuyên môn/ chuyên ngành

1

Quản lý kinh doanh

01

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược.

2

Quản lý chất lượng thuốc

02

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược/Hóa dược/Sinh học.

3

Đăng ký thuốc

02

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược.

4

Quản lý giá thuốc

01

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược.

5

Pháp chế và Hội nhập

01

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ/Quan hệ quốc tế.

Tng s

07

 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

4. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển công chức:

Thi tuyển công chức được thực hiện qua 2 vòng thi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ như sau:

4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần

- Phần I: Kiến thức chung, thời gian thi 60 phút.

Gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cẩn tuyn dụng.

Các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyn.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thang điểm thi: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 30 phút.

Ghi chú:

- Đối với vòng 1: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Điểm a Khoản 4.1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện phúc khảo.

- Đối với vòng 2: Theo hình thức phỏng vấn không thực hiện phúc khảo.

5. Thời hạn, địa điểm nộp Phiếu đăng ký, Hồ sơ và lệ phí dự thi:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Quản lý Dược - P102, Nhà A, Bộ Y tế 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0243. 7366483.

- Phương thức nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận.

- Lệ phí dự thi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian tổ chức thi tuyển:

- Dự kiến tháng 7/2020. Hội đồng không tổ chức ôn tập, các cá nhân tham gia dự tuyển tự ôn tập theo tài liệu do Hội đồng tuyn dụng cung cấp.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các thông tin liên quan sẽ được niêm yết tại trụ sở làm việc của Cục Quản lý Dược và được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược https://dav.gov.vn/.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Trư
ơng Quốc Cường (để b/c);
- Vụ TCCB (Bộ Y tế) (để b/c);
- Trang TTĐT Cục QLD (để đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, VP (TCCB).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

thuộc tính Thông báo 565/TB-QLD

Thông báo 565/TB-QLD của Cục Quản lý Dược về việc tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2020
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:565/TB-QLDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành:11/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi