Thông báo 322/TB-BGDĐT điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

Số: 322/TB-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Căn cứ Công văn số 128-CV/BCSĐ ngày 27/4/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Bộ như sau: Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách lĩnh vực xuất bản và phụ trách Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thay Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chủ động liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để b/c);

- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg CP (để b/c);

- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- VPTW Đảng, VPQH, VPCTN;

- VPCP; Website Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể TƯ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- HĐ QGGD và PTNL, HĐGSNN;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Hội CGCVN; Hội Khuyến học VN; Hội CCBCQ Bộ; Hội Thể thao ĐHCNVN; Hội Thể thao HSVN; Hiệp hội Thiết bị GDVN; Hiệp hội các trường ĐH, CĐVN; Hiệp hội các trường CĐCĐ VN; Hiệp hội các trường CĐ, TC KT-KT;

- Website của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phùng Xuân Nhạ

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực