Quyết định 6284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------
Số: 6284/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014
--------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Công văn số 2684/BNV-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014;
Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố; xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 948/TTr-SNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố năm 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch này chịu trách nhiệm triển khai thực hiện và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng liên quan, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (03 bản);
- Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX-Nh) D.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận
 
KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
 NGUỒN NHÂN LỰC CHO HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6284/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 
 
Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 5033/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Công văn số 2684/BNV-ĐT ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014;
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Thành phố năm 2014 như sau:
I. MỤC TIÊU
Trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện và cán bộ, công chức phường - xã - thị trấn, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thực thi công vụ, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị có trình độ chuyên môn có khả năng đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển Thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
II. NHIỆM VỤ
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố năm 2014 tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:
1. Đối với công chức hành chính:
- Tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn cho công chức các ngạch: cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp.
- Trang bị kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ cho cán bộ, công chức; trang bị kiến thức về văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức công vụ cho công chức các ngạch.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức nhà nước, kỹ năng lãnh đạo và quản lý, kiến thức hội nhập quốc tế, nghiệp vụ quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu, ngoại ngữ, tin học, văn thư - lưu trữ… cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn nghiệp vụ.
2. Đối với cán bộ, công chức quận - huyện, phường - xã, thị trấn:
- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho lãnh đạo quận - huyện, phường - xã, thị trấn bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh quy định cho công chức và cán bộ chuyên trách phường - xã, thị trấn.
3. Về học tập kinh nghiệm:
Nghiên cứu tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm thực tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức… ở một số tỉnh, thành phố lớn trong nước và nước ngoài có chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng mới, công tác quản lý cán bộ, công chức hay để nghiên cứu, ứng dụng cho công tác quản lý của Thành phố. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác quản lý đô thị, quản lý đường hầm, cầu vượt trên cao; vấn đề bảo vệ môi trường, đào tạo tiếng Anh,… ở các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế.
4. Nhiệm vụ khác:
- Song song với các công tác nêu trên, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực xây dựng, thống kê, văn thư - lưu trữ, kỹ năng giao tiếp, quản lý và giám sát dự án,… cho cán bộ, công chức, viên chức ở các Sở - ngành; quận - huyện; đơn vị sự nghiệp công lập và phường - xã - thị trấn.
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố, xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố và các Hội, Quỹ trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ theo địa chỉ sử dụng để bổ sung nhân lực có chuyên môn cho ngành Y tế Thành phố; tổ chức và phối hợp với các Sở - ngành, quận - huyện đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xét chọn và cử học viên đi học trong nước và nước ngoài theo Chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ của Thành phố và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác có liên quan.
II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Đối tượng:
- Cán bộ, công chức hành chính đang làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện.
- Cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn.
- Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố.
- Cán bộ, công chức Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố; cán bộ, xã viên thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố; cán bộ các Hội, Quỹ trên địa bàn Thành phố;
- Một số đối tượng khác (cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập; các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước…) theo nhu cầu của Thành phố.
2. Chỉ tiêu:
- Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố năm 2014 theo phụ lục đính kèm.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ của Thành phố như: Chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ cho cán bộ, công chức trẻ, có triển vọng và năng lực thực tiễn theo các chuyên ngành khoa học, kỹ thuật ở các nước: Anh, Mỹ, Nga, Úc, Hà Lan, Trung Quốc, Singapore, Học viện Châu Á…, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: Công nghệ Thông tin, xây dựng, quy hoạch và quản lý đô thị, môi trường, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, Quản trị Kinh doanh, thị trường tài chính…; Chương trình đào tạo 100 Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học ở nước ngoài gồm các chuyên ngành: Sinh học phân tử động, thực vật; Di truyền chọn tạo giống cây trồng; Vaccin, Protein tái tổ hợp; Công nghệ sinh học môi trường; Công nghệ vi sinh; Công nghệ sinh học thuỷ sản… Trong đó, ưu tiên cử cán bộ, công chức đi đào tạo ở các nước có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực công nghệ sinh học như: Úc, Canada, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Israel, Pháp, Cuba…
- Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ chủ chốt công tác ở các sở - ngành, quận - huyện và cán bộ quy hoạch, cán bộ nguồn của cơ quan, đơn vị có nhu cầu giao tiếp tiếng Anh phục vụ công tác chuyên môn tại Singapore, Philippines…
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình được tài trợ học bổng của các nước bạn như: chương trình học bổng Chevening-Anh, chương trình FFI-Pháp, chương trình học bổng Quỹ Ford-Mỹ, chương trình ITEC-Ấn Độ, chương trình đào tạo Chính sách công ở Singapore…
- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, bảo dưỡng hệ thống Metro, các tuyến đường cao tốc, đường sắt đô thị, đường hầm, cầu vượt và kỹ thuật chống ngập nước cho Thành phố.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm nhằm xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp theo tinh thần của Luật Cán bộ, công chức.
2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh quy định; phối hợp với các ngành như Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố và Bội đội Biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ.
3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn; ưu tiên đào tạo trình độ chuyên môn và kỹ năng hoạt động cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức chuyên môn ở phường - xã, thị trấn.
4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao và chuyên sâu về nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công công trình, hội nhập quốc tế… cho cán bộ, công chức nhà nước; các chức danh lãnh đạo, quản lý và nhân viên trong các doanh nghiệp Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hội nhập.
5. Tiếp tục tập huấn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản liên quan về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
6. Tổ chức biên soạn tài liệu theo phân cấp; thực hiện cơ chế cạnh tranh trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo có sự tham gia của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức và cán bộ, công chức trong quá trình biên soạn tài liệu.
7. Tăng cường công tác nghiên cứu, đi học tập kinh nghiệm thực tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức ở một số tỉnh, thành phố lớn trong nước và nước ngoài; quan hệ hợp tác với các Lãnh sự quán nước ngoài tại Thành phố để tranh thủ nguồn tài trợ học bổng, kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố.
8. Thực hiện việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đúng theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố năm 2014 được trích từ nguồn ngân sách của Thành phố; các dự án của Bộ - Ngành Trung ương; các dự án tài trợ học bổng của nước ngoài; các nguồn đóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức đi học và bản thân cán bộ, công chức.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ:
- Chủ trì, phối hợp với Sở - ngành liên quan và các cơ sở đào tạo của Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố năm 2014.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục thực hiện Chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ, Thạc sĩ của Thành phố và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khối Đảng, đoàn thể;
- Phối hợp với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các Học viện, các Viện và các Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố theo Kế hoạch;
- Phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố thực hiện thủ tục cấp phát và quyết toán kinh phí theo quy định.
2. Trường Cán bộ Thành phố, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan:
- Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.
- Phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các Học viện, Trường đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố xây dựng chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.
3. Sở Tài chính:
- Chủ động cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thành phố thẩm định, cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch được phê duyệt.
- Hướng dẫn Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
4. Các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tổ chức triển khai kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 của cơ quan, đơn vị mình (gửi Sở Nội vụ tổng hợp theo dõi chung) và cử cán bộ, công chức đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo thông báo chiêu sinh của thành phố; huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

thuộc tính Quyết định 6284/QĐ-UBND

Quyết định 6284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6284/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:28/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi