Quyết định 52/2021/QĐ-UBND Ninh Thuận sửa đổi Quy chế tuyển dụng cán bộ ở xã, phường theo Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 52/2021/QĐ-UBND

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:52/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Nam
Ngày ban hành:16/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

tải Quyết định 52/2021/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
__________

Số: 52/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2020/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2518/TTr-SNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 và Báo cáo kết quả thẩm định số 1540/BC-STP ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Tiêu chuẩn cụ thể
a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.
b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp trở lên và có ngành đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã (chi tiết tại Phụ biểu đính kèm Quyết định này).
Riêng đối với công chức cấp xã làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tốt nghiệp trung cấp trở lên và có ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã (tương ứng theo Phụ biểu nêu trên).
d) Tiếng dân tộc thiểu số: ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó.”
2. Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 5 Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2021.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các huyện, thành ủy;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Thuận;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CNTT và TT;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

PHỤ BIỂU

QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHÙ HỢP VỚI TỪNG CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Số TT

Chức danh công chức

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

1

Văn phòng - Thống kê

Đại học trở lên, các ngành: Văn phòng; Văn thư Lưu trữ; Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị văn phòng; Lao động tiền lương; Thống kê; Luật; Tin học; Nội vụ; Hành chính; Kinh tế; Kế hoạch; Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước; Công tác xã hội; Xã hội học; Lịch sử; Ngữ văn báo chí; Chính trị học; Chính sách công; Thư ký văn phòng; Quản lý văn hóa; Công nghệ thông tin; Quản lý nhà nước; Lưu trữ học; Lưu trữ và Quản trị văn phòng; Sư phạm Ngữ văn; Ngữ văn; Quan hệ công chúng; Văn hóa-Du lịch.

2

Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

Đại học trở lên, các ngành: Quản lý đất đai; Địa chính; Thủy lợi; Trắc địa; Tài nguyên; Môi trường; Xây dựng; Xây dựng cầu đường; Giao thông; Trồng trọt; Thủy sản; Lâm nghiệp; Chăn nuôi; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Thú y; Kinh tế nông lâm; Quy hoạch Quản lý đô thị và công trình; Địa chất công trình; Địa chất thủy văn; Địa chất khoáng sản; Quản lý tài nguyên rừng; Quản trị kinh doanh nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kiến trúc sư, Công nghệ sinh học; Đo đạc bản đồ; Kỹ th uật môi trường; Khoa học môi trường; Quản lý môi trường; Luật; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông học; Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng công trình; Thủy nông -cải tạo đất; Khoa học cây trồng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Công nghệ nông nghiệp; Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp; Kỹ thuật địa chất; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Khuyến nông lâm; Phát triển nông thôn và Khuyến nông; Chế biến lâm sản.

3

Tài chính - Kế toán

Đại học trở lên, các ngành: Tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính-Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Quản lý ngân sách; Kinh tế; Lao động-Tiền lương; Thương mại quốc tế; Tin học- Kế toán; Kinh tế nông lâm; Quản trị kinh doanh.

4

Tư pháp - Hộ tịch

Trung cấp Luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

5

Văn hóa - Xã hội

Đại học trở lên, các ngành: Lịch sử; Xã hội học; Văn hóa; Thể dục-Thể thao; Du lịch; Truyền thống; Y tế; Khoa học xã hội nhân văn; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; Thanh vận; Lao động tiền lương và bảo trợ xã hội; Quản lý lao động bảo hiểm; Quan hệ công chúng; Quản lý cộng đồng; Kinh tế; Báo chí-Tuyên truyền; Phát thanh-Truyền hình; Việt Nam học; Ngữ văn; Công tác xã hội; Quản lý xã hội; Kinh doanh du lịch và thương mại du lịch; Lao động xã hội; Xã hội cộng đồng; Kinh tế phát triển; Quản trị nguồn nhân lực; Luật, Hành chính; Chính sách công; Chính trị học; Giáo dục chính trị; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Tâm lý học; Lịch sử; Hành chính văn phòng; Công tác xã hội; Quản lý văn hóa.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
__________

Số: 52/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 08 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2020/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2518/TTr-SNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 và Báo cáo kết quả thẩm định số 1540/BC-STP ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Tiêu chuẩn cụ thể

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp trở lên và có ngành đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã (chi tiết tại Phụ biểu đính kèm Quyết định này).

Riêng đối với công chức cấp xã làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: tốt nghiệp trung cấp trở lên và có ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã (tương ứng theo Phụ biểu nêu trên).

d) Tiếng dân tộc thiểu số: ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó.”

2. Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 5 Quy chế bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2021.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các huyện, thành ủy;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Thuận;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CNTT và TT;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

 

PHỤ BIỂU

QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHÙ HỢP VỚI TỪNG CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

 

Số TT

Chức danh công chức

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

1

Văn phòng - Thống kê

Đại học trở lên, các ngành: Văn phòng; Văn thư Lưu trữ; Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị văn phòng; Lao động tiền lương; Thống kê; Luật; Tin học; Nội vụ; Hành chính; Kinh tế; Kế hoạch; Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước; Công tác xã hội; Xã hội học; Lịch sử; Ngữ văn báo chí; Chính trị học; Chính sách công; Thư ký văn phòng; Quản lý văn hóa; Công nghệ thông tin; Quản lý nhà nước; Lưu trữ học; Lưu trữ và Quản trị văn phòng; Sư phạm Ngữ văn; Ngữ văn; Quan hệ công chúng; Văn hóa-Du lịch.

2

Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

Đại học trở lên, các ngành: Quản lý đất đai; Địa chính; Thủy lợi; Trắc địa; Tài nguyên; Môi trường; Xây dựng; Xây dựng cầu đường; Giao thông; Trồng trọt; Thủy sản; Lâm nghiệp; Chăn nuôi; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Thú y; Kinh tế nông lâm; Quy hoạch Quản lý đô thị và công trình; Địa chất công trình; Địa chất thủy văn; Địa chất khoáng sản; Quản lý tài nguyên rừng; Quản trị kinh doanh nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kiến trúc sư, Công nghệ sinh học; Đo đạc bản đồ; Kỹ th uật môi trường; Khoa học môi trường; Quản lý môi trường; Luật; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông học; Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng công trình; Thủy nông -cải tạo đất; Khoa học cây trồng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Công nghệ nông nghiệp; Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp; Kỹ thuật địa chất; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Khuyến nông lâm; Phát triển nông thôn và Khuyến nông; Chế biến lâm sản.

3

Tài chính - Kế toán

Đại học trở lên, các ngành: Tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính-Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Quản lý ngân sách; Kinh tế; Lao động-Tiền lương; Thương mại quốc tế; Tin học- Kế toán; Kinh tế nông lâm; Quản trị kinh doanh.

4

Tư pháp - Hộ tịch

Trung cấp Luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

5

Văn hóa - Xã hội

Đại học trở lên, các ngành: Lịch sử; Xã hội học; Văn hóa; Thể dục-Thể thao; Du lịch; Truyền thống; Y tế; Khoa học xã hội nhân văn; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; Thanh vận; Lao động tiền lương và bảo trợ xã hội; Quản lý lao động bảo hiểm; Quan hệ công chúng; Quản lý cộng đồng; Kinh tế; Báo chí-Tuyên truyền; Phát thanh-Truyền hình; Việt Nam học; Ngữ văn; Công tác xã hội; Quản lý xã hội; Kinh doanh du lịch và thương mại du lịch; Lao động xã hội; Xã hội cộng đồng; Kinh tế phát triển; Quản trị nguồn nhân lực; Luật, Hành chính; Chính sách công; Chính trị học; Giáo dục chính trị; Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Tâm lý học; Lịch sử; Hành chính văn phòng; Công tác xã hội; Quản lý văn hóa.

 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang bãi bỏ Điều 15 Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang bãi bỏ Điều 15 Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở

×
×
×
Vui lòng đợi