Quyết định 50/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh đơn vị sự nghiệp ngành Y tế Hà Tĩnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH HÀ TĨNH
-------

Số: 50/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH

--------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính ph: Số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; s 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một sđiều của Nghị định s 24/2010/NĐ-CP; số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sdụng và quản lý viên chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bsung một squy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong đơn vị hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bnhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cThông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Y tế, thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phtrực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản s 1546/TTr-SYT ngày 24/7/2019 và Văn bản 1987/SYT-TCCB ngày 13/9/2019; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản s 277/BC-STP ngày 07/6/2019 và Văn bản s 588/STP- XDKT&TDTHPL ngày 12/9/2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chun, chức danh đi vi cấp Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Y tế, Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Tổ ch
c Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- Huyện, Thành, Thị ủy;
- Các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TT- CB –Tin
học;
- Lưu: VT
, VX, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 50/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 ca y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là các đơn vị sự nghiệp).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp;

b) Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm (bao gồm cả bổ nhiệm lần đầu và bổ nhiệm lại) giữ các chức vụ theo Quy định này;

c) Các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Quan điểm, nguyên tắc

1. Tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện về công tác cán bộ.

2. Tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo, quản lý là cơ sở để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sdụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của Nhà nước; đng thời làm cơ sở đcông chức, viên chức tự rèn luyện, phấn đu, hoàn thiện bản thân.

3. Tiêu chuẩn mỗi chức vụ phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể.

4. Trường hp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh tương tự khác với Quy định này thì áp dụng quy định tại văn bản đó.

Các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các điều kiện, tiêu chuẩn còn phải đảm bảo theo Quy định số 682-QĐ/TU ngày 17/5/2018 của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Điều 3. Điều kin bổ nhim

1. Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước; đảm bảo các yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý quy định bởi bộ chuyên ngành.

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng; trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định.

3. Tuổi bổ nhiệm: Bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi công tác trọn 05 năm (60 tháng). Trường hp công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đu.

4. Đã được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc tương đương.

5. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6. Có Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định;

7. Không nằm trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Có bản lĩnh chính trị vng vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, lệch lạc, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng; bảo vệ và chấp hành các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tuyệt đối sự điều động; phân công của tổ chức, của cơ quan, đơn vị;

c) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tận tụy với công việc, đoàn kết nội bộ;

d) Luôn có ý thức gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và nhng điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm;

đ) Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị;

e) Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, năng lực công tác; biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, quần chúng và Nhân dân;

g) Có trách nhiệm, ý thức chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động; được quần chúng tín nhiệm;

h) Không vi phạm các quy định về chính trị trong bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; không thuộc các trường hp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

2. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

a) Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hp, thẩm định, dự báo; lập thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

b) Có năng lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị;

c) Có khả năng tchức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Có khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp có nội dung liên quan đến lĩnh vực, vị trí công tác được phân công; tổ chức thực hiện đúng, có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thể lãnh đạo;

d) Có khả năng tham mưu đề xuất với lãnh đạo Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) về công tác chuyên môn; khả năng tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch... trong phạm vi, lĩnh vực được phân công;

đ) Có uy tín, khả năng tập hp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy dân chủ và phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến, trong sạch, vững mạnh. Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị, phân công, phân nhiệm công việc cho công chức, viên chức và người lao động phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

3. Về hiệu quả công tác:

a) Hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác thực hiện, hoàn thành tốt, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ;

b) Có ít nhất 05 năm tính đến thời điểm bổ nhiệm được đánh giá xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó đối với cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp có ít nhất 01 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

c) Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc phụ trách xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Chương II. TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

 

Điều 5. Tiêu chuẩn của cấp Trưởng các đơn vị sự nghiệp

1. Cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp xếp hạng đặc biệt, hạng I:

Đáp ứng các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc các ngạch tương đương trở lên;

b) Chuyên môn: Bác sĩ, dược sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ trở lên chuyên ngành y, dược, y tế công cộng hoặc quản lý y tế; chuyên ngành phù hợp lĩnh vực công tác và yêu cu khung năng lực vị trí việc làm đảm nhận;

c) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc tương đương tr lên;

d) Chứng chỉ quản lý: Có chứng chỉ quản lý bệnh viện đối với các bệnh viện, trung tâm y tế huyện;

đ) Đã có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn được giao. Có ít nhất 01 năm trở lên giữ chức vụ cấp phó của bệnh viện hoặc trung tâm cùng hạng (hoặc cơ quan, đơn vị tương đương nhưng có trình độ chuyên môn phù hp); hoặc đã giữ chức vụ quản lý khoa, phòng và tương đương ít nhất 05 năm.

2. Cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp xếp hạng II, III, IV và không phân hạng:

Đáp ứng các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc các ngạch tương đương trở lên;

b) Chuyên môn: Bác sĩ, dược sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ trở lên chuyên ngành y, dược, y tế công cộng hoặc quản lý y tế; chuyên ngành phù hợp lĩnh vực công tác và yêu cu khung năng lực vị trí việc làm đảm nhận;

c) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

d) Chứng chquản lý: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện đối với các bệnh viện, trung tâm y tế huyện;

đ) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn được giao. Có ít nhất 01 năm trở lên giữ chức vụ cấp phó của bệnh viện hoặc trung tâm cùng hạng (hoặc cơ quan, đơn vị tương đương nhưng có trình độ chuyên môn phù hp); hoặc đã giã chức vụ quản lý khoa, phòng và tương đương ít nhất 05 năm.

Điều 6. Tiêu chuẩn của cấp Phó các các đơn vị sự nghiệp

Đáp ứng các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III hoặc tương đương trở lên;

b) Chuyên môn: Có trình độ bác sĩ, dược sỹ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sỹ trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác và yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm đảm nhận.

c) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

d) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện đối với các bệnh viện, trung tâm y tế huyện;

đ) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao hoặc đã giữ chức vụ quản lý khoa, phòng (hoặc tương đương) ít nht 03 năm.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 7. Quy định chuyển tiếp

Những trường hợp đã bổ nhiệm trước khi Quy định này có hiệu lực mà chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định này thì đơn vị phải có trách nhiệm cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định. Sau 03 năm từ khi Quy định này có hiệu lực; trường hợp bổ nhiệm lại các chức vụ nêu trên, nếu vẫn chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định này thì không xem xét bổ nhiệm lại, trừ trường hợp kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hoặc các trường hợp đang giữ chức vụ cấp trưởng hoặc cấp phó đơn vị sự nghiệp chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định nhưng được điều động, luân chuyển bố trí chức vụ khác tương đương.

Điều 8. Tổ chc thc hin

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh cấp Trưởng, Phó khoa, phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở quy định vê điu kiện, tiêu chun chức danh của Quy định này hoặc theo hướng dẫn của cấp thẩm quyền thuộc Bộ quản lý chuyên ngành.

Trong quá trình thực hiện, trưng hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưng các cơ quan liên quan phản ánh về Sở Y tế đtổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

thuộc tính Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà TĩnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:50/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tiến Hưng
Ngày ban hành:20/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi