Quyết định 37/2007/QĐ-UBND Bình Thuận về tổ chức bộ máy thuộc UBND tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------
Số: 37/2007/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Phan Thiết, ngày 16 tháng 7 năm 2007
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC UBND TỈNH BÌNH THUẬN
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/4/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 44/2002/QĐ-UBBT ngày 04/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc khu vực Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành
 
 
QUY ĐỊNH
VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Nguyên tắc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực Nhà nước
1. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, có phân công, phân cấp cho các ngành, các cấp và các địa phương trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống tổ chức của các cơ quan Nhà nước.
2. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương nhằm đảm bảo và kết hợp chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
3. Thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là các sở) và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) được UBND tỉnh phân cấp quản lý trong lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, địa phương, đơn vị mình; do đó, các sở và UBND cấp huyện có trách nhiệm chủ động phối hợp đề xuất công tác với Sở Nội vụ và tranh thủ ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp trong quá trình thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý nói trên.
Điều 2. Nội dung phân công, phân cấp quản lý
1. Việc chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập mới và nâng cấp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; đề nghị phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; phân loại đơn vị hành chính các cấp.
2. Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, quỹ và các công ty Nhà nước.
3. Việc quản lý biên chế khu vực hành chính, sự nghiệp (kể cả các hội, quỹ hưởng lương và kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước).
4. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã) của các cơ quan hành chính, đơn vị sử nghiệp công lập, các tổ chức hội, quỹ, lao động trong các đơn vị sự nghiệp có thu và các công ty Nhà nước.
 
Chương II
NỘI DUNG PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP
 
Điều 3. Việc chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập mới và nâng cấp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; đề nghị phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; phân loại đơn vị hành chính các cấp
1. UBND tỉnh xem xét, quyết định:
a) Trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thông qua việc chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện; phân loại đô thị, cấp quản lý đô thị và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Công nhận đô thị loại V theo đề nghị của UBND cấp huyện sau khi đã phê duyệt quy hoạch xây dựng và kế hoạch phát triển đô thị đối với vùng dân cư hoặc xã được đề nghị thành lập thị trấn;
c) Lập hồ sơ đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thông qua và báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định;
d) Thẩm định hồ sơ dự kiến phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, báo cáo kết quả thẩm định và trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.
2. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định: phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
3. UBND cấp huyện xem xét, quyết định:
a) Xây dựng đề án chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã; nâng loại đô thị và cấp quản lý đô thị thuộc phạm vi địa phương mình quản lý, trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành nghị quyết thông qua;
b) Lập hồ sơ đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, trình HĐND cùng cấp thông qua và báo cáo UBND tỉnh;
c) Lập đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, trình HĐND cùng cấp thông qua và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 4. Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, quỹ và các công ty Nhà nước
1. UBND tỉnh xem xét, quyết định:
a) Đề nghị HĐND tỉnh xem xét việc thành lập, hợp nhất, sáp nhập, giải thể và chia tách các sở;
b) Quy định, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở;
c) Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;
d) Thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở;
đ) Thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, sắp xếp đổi mới các công ty Nhà nước.
2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:
a) Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, bổ sung ngành nghề kinh doanh, xếp hạng doanh nghiệp đối với các công ty Nhà nước;
b) Cấp giấy phép, thu hồi giấy phép trú đóng và hoạt động tại địa bàn tỉnh đối với các đơn vị ngoài tỉnh;
c) Cho phép thành lập, sáp nhập, giải thể, phê duyệt điều lệ các tổ chức hội, quỹ;
d) Thành lập các chi nhánh, đơn vị trực thuộc công ty Nhà nước hạch toán phụ thuộc công ty Nhà nước;
đ) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc sở;
e) Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;
g) Thực hiện những nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền ngoài những nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Thủ trưởng các sở quyết định: thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các phòng, ban chuyên môn thuộc sở sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.
4. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định:
a) Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị trường học ở các bậc học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Giáo dục;
b) Thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sử dụng biên chế sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, sau khi có văn bản thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh;
c) Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp không sử dụng biên chế thuộc phạm vi quản lý sau khi có văn bản thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ;
d) Quy định, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
5. Giám đốc công ty Nhà nước quyết định:
Thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cấu thành của công ty.
6. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên quyết định:
Thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các bộ phận cấu thành của đơn vị và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc đơn vị để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phù hợp với phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ và tự bảo đảm kinh phí hoạt động (theo phân cấp tại Quy định này).
7. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên quyết định:
Thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức sự nghiệp cấu thành trực thuộc đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan chủ quản và Giám đốc Sở Nội vụ.
Điều 5. Việc quản lý biên chế khu vực hành chính sự nghiệp (kể cả các hội, quỹ hưởng lương và kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước)
1. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định:
a) Trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch biên chế sự nghiệp hàng năm và kế hoạch biên chế hành chính báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ phê duyệt;
b) Sử dụng chỉ tiêu biên chế hành chính sau khi Bộ Nội vụ có quyết định phân bổ và chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của tỉnh sau khi HĐND tỉnh có nghị quyết thông qua.
2. Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp cho Giám đốc Sở Nội vụ:
a) Thông báo phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị và địa phương sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định về chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp được phép sử dụng trong năm và điều chỉnh biên chế trong tổng chỉ tiêu đã được Chủ tịch UBND tỉnh quy định;
b) Thẩm định và thông báo chỉ tiêu định biên lao động (ngoài chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao) đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên;
c) Hướng dẫn định mức lao động đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên;
d) Thông báo chỉ tiêu biên chế dự bị cho các cơ quan, đơn vị và địa phương;
đ) Phân bổ số lượng cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, khu phố theo hướng dẫn của Chính phủ và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh;
e) Phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.
3. Thủ trưởng các sở (kể cả các hội, quỹ được Nhà nước giao biên chế) và Chủ tịch UBND cấp huyện: xây dựng kế hoạch và báo cáo thống kê tình hình kết quả thực hiện biên chế hành chính sự nghiệp; phân bổ và điều chỉnh biên chế cụ thể cho các tổ chức cấu thành và các đơn vị trực thuộc của ngành, địa phương đang quản lý.
4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên quyết định: định biên lao động của cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
Điều 6. Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức
1. UBND tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý các chức danh:
- Thành viên UBND tỉnh;
- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các sở;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện;
- Chuyên viên cao cấp và tương đương.
2. UBND tỉnh quản lý trực tiếp và toàn diện các chức danh:
- Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các công ty Nhà nước hạng I trở xuống;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội: Chữ Thập đỏ, Đông y, Văn học - Nghệ thuật, Liên minh các hợp tác xã, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Luật gia;
- Người đứng đầu các Chi cục Quản lý hành chính Nhà nước trực thuộc các sở, các bệnh viện cấp tỉnh và các trường trung học chuyên nghiệp;
- Người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đang ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.
3. UBND tỉnh giúp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định:
a) Giới thiệu cán bộ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giới thiệu ra ứng cử các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp huyện;
b) Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các sở;
c) Giới thiệu cán bộ để đại hội các Hội: Chữ Thập đỏ, Đông y, Văn học - Nghệ thuật, Liên minh các hợp tác xã, Luật gia và Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội;
d) Có ý kiến với Đảng, Đoàn, Ban Cán sự Đảng các cơ quan Trung ương về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ cấp phó các cơ quan Trung ương công tác tại địa phương (trừ các chức danh Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh);
đ) Nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là Phó Giám đốc các sở; Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội: Chữ thập đỏ, Đông y, Văn học - Nghệ thuật, Liên minh các Hợp tác xã, Luật gia và Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.
4. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:
a) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các sở sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các công ty Nhà nước hạng I trở xuống, sau khi có ý kiến của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;
c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu các Chi cục Quản lý hành chính Nhà nước trực thuộc các sở; các bệnh viện cấp tỉnh và các trường trung học chuyên nghiệp;
d) Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên của UBND cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên UBND cấp huyện;
đ) Cử đi bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm;
e) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, công tác ở nước ngoài; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng thì có văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh xem xét, quyết định;
g) Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung lần đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đang ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;
h) Cử cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, chuyên viên chính hoặc tương đương; bổ nhiệm vào ngạch sau khi cán bộ, công chức viên chức đạt kết quả kỳ thi;
i) Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên (người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm) từ huyện qua các sở và ngược lại; từ huyện này qua huyện khác; từ sở này qua sở khác và ngược lại; từ trong tỉnh ra ngoài tỉnh và ngược lại;
k) Phê duyệt kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước 05 năm và 10 năm;
l) Chuyển xếp lại ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đang giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.
5. UBND tỉnh phân cấp cho Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp giải quyết các công việc sau đây:
a) Quản lý các loại hộ chiếu ngoại giao, công vụ và hộ chiếu phổ thông đối với cán bộ, công chức, viên chức được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi học tập, công tác ở nước ngoài theo quy định;
b) Tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở xuống (trừ những đối tượng quy định tại điểm i, khoản 4 Điều này) từ huyện qua các sở và ngược lại; từ huyện này qua huyện khác; từ sở này qua sở khác và ngược lại; từ trong tỉnh ra ngoài tỉnh và ngược lại;
c) Giúp Hội đồng Thi tuyển (kể cả thi tuyển các chức danh lãnh đạo), xét tuyển công chức, viên chức của tỉnh tổ chức tốt các kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật;
d) Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đang ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;
đ) Nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức:
- Giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đang ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương;
- Chuyên viên chính hoặc tương đương.
e) Hướng dẫn, tổ chức và tổng hợp kết quả đánh giá công chức hàng năm trong phạm vi toàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định;
g) Cử đi bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, quản lý hành chính Nhà nước... từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở xuống đối với các cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch đào tạo và cán bộ, công chức, viên chức đi học ở các lớp do ngân sách tỉnh chi trả;
h) Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng (cấp tỉnh) và tương đương trở lên.
6. UBND tỉnh phân cấp cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp giải quyết một số công việc sau đây:
a) Hướng dẫn, kiểm tra và quản lý thực hiện các định mức lao động, tiền lương và sử dụng lao động trong các công ty Nhà nước; phối hợp với các ngành chức năng liên quan để kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ lao động, tiền lương của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao động, chế độ bảo hiểm xã hội... đối với người lao động ở các công ty Nhà nước và các tổ chức có sử dụng từ 10 lao động trở lên trên phạm vi toàn tỉnh theo quy định của Luật Lao động.
7. UBND tỉnh phân cấp cho thủ trưởng các sở, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và thủ trưởng đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên thuộc UBND tỉnh trực tiếp giải quyết các công việc sau:
a) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống (trừ những người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm); đồng thời, báo cáo danh sách về Sở Nội vụ để quản lý theo quy định. Riêng việc nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu thì thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;
b) Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức khi công chức, viên chức tập sự, thử việc đạt yêu cầu; đồng thời, gửi danh sách về Sở Nội vụ để quản lý theo quy định;
c) Quyết định chấm dứt hiệu lực tuyển dụng đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý khi công chức, viên chức tập sự, thử việc không đạt yêu cầu; đồng thời, gửi danh sách về Sở Nội vụ để quản lý theo quy định;
d) Ký hợp đồng lao động, giải quyết chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;
đ) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh người đứng đầu các tổ chức trực thuộc cơ quan, đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;
e) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giải quyết chế độ chính sách cho công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị (trừ các chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm);
Riêng đối với ngành Y tế và ngành Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ người đứng đầu các bệnh viện, trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện; Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, sau khi có văn bản thỏa thuận của Chủ tịch UBND cấp huyện;
g) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức trong phạm vi các cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý;
h) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viên chức trong phạm vi các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;
i) Giúp Hội đồng Thi tuyển dụng công chức, viên chức (kể cả thi tuyển các chức danh lãnh đạo) của tỉnh tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức, viên chức chuyên ngành theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương;
k) Thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức hàng năm của cơ quan, đơn vị, ngành mình; đồng thời, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định;
l) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, 05 năm, 10 năm của ngành, đơn vị;
m) Quyết định cử công chức, viên chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống (trừ những người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm) đi bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ do kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị chi trả;
n) Lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ của công chức, viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước.
8. UBND tỉnh phân cấp cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên giải quyết các công việc sau:
a) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho viên chức thuộc đơn vị và đơn vị sự nghiệp trực thuộc từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống (trừ những người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm). Riêng đối với việc nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu thì thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;
b) Quyết định tuyển dụng đối với người đạt kết quả kỳ thi tuyển dụng do đơn vị tổ chức; bổ nhiệm vào ngạch khi viên chức thử việc đạt yêu cầu; đồng thời, gửi danh sách về Sở Nội vụ để theo dõi, quản lý;
c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giải quyết chế độ chính sách cho viên chức thuộc đơn vị (trừ những người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm);
d) Quyết định chấm dứt hiệu lực tuyển dụng khi viên chức thử việc không đạt yêu cầu;
đ) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viên chức thuộc đơn vị;
e) Quyết định chuyển loại và xếp lương, chuyển ngạch và xếp lương từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống đối với viên chức thuộc đơn vị và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan chủ quản;
g) Lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ của viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước.
9. UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp giải quyết các công việc như sau:
a) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương;
b) Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên của UBND cấp xã, điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên UBND cấp xã;
c) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với công chức trong phạm vi các cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý;
d) Quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái đối với viên chức trong phạm vi các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;
đ) Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức khi công chức, viên chức tập sự, thử việc đạt yêu cầu; đồng thời, gửi danh sách về Sở Nội vụ để quản lý theo quy định;
e) Quyết định chấm dứt hiệu lực tuyển dụng đối với công chức, viên chức khi công chức, viên chức tập sự, thử việc không đạt yêu cầu;
g) Ký hợp đồng lao động, giải quyết chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;
h) Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức, viên chức thuộc địa phương từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống. Riêng đối với việc nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu thì thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;
i) Quyết định tuyển dụng, nghỉ việc, xếp lương và nâng bậc lương thường xuyên theo ngạch, bậc; nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức cấp xã; quyết định xếp lương, nâng bậc lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã. Riêng việc tuyển dụng công chức cấp xã phải gửi danh sách về Sở Nội vụ để quản lý theo quy định;
k) Quyết định bố trí, xếp mức phụ cấp hàng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã;
l) Thực hiện và tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức hàng năm của địa phương; đồng thời, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định;
m) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, 05 năm, 10 năm của địa phương;
n) Quyết định cử đi bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương học các lớp học do ngân sách địa phương chi trả;
o) Lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương mình quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước;
p) Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã theo quy định của pháp luật (trường hợp không tổ chức thi tuyển được thì báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định; nếu tổ chức xét tuyển thì phải được sự thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ).
10. Giám đốc các công ty Nhà nước xem xét, quyết định:
a) Xếp lương, nâng lương hàng năm cho cán bộ, viên chức, người lao động (trừ những người giữ chức vụ lãnh đạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm);
b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh Trưởng phòng và tương đương trở xuống;
c) Cử viên chức, người lao động của công ty Nhà nước đi bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 7. Thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ nội dung Quy định này để nghiên cứu, triển khai trong phạm vi ngành, đơn vị và địa phương mình. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý theo Quy định này.
Điều 8. Quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các công ty Nhà nước báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 

thuộc tính Quyết định 37/2007/QĐ-UBND

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:37/2007/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành:16/07/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức

tải Quyết định 37/2007/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi