Quyết định 31/2022/QĐ-UBND Bắc Giang tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức trong các cơ quan, đơn vị công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 31/2022/QĐ-UBND

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Ánh Dương
Ngày ban hành:05/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Số: 31/2022/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH BẮC GIANG

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 năm 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 năm 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 146/TTr-SNV ngày 12 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2022.
Quyết định này thay thế Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang.
Điều 3. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, các phòng, đơn vị;
+ Cổng TTĐT tỉnh;
+ Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý (sau đây gọi chung là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý) trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Trưởng, phó phòng, ban, chi cục, thuộc sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; trưởng, phó khoa, phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh (gọi tắt là Trưởng, phó phòng cấp tỉnh, cấp huyện);
b) Trưởng, phó các trung tâm, khoa, phòng, hạt, trạm, đội, chi nhánh (kể cả điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng, hộ sinh trưởng các khoa trực thuộc Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện) của các ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; trưởng, phó các phòng và tương đương của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp huyện quản lý, gồm: các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú (gọi tắt là Trưởng, phó phòng đơn vị cấp 3).
3. Không áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm của quy định này đối với bổ nhiệm chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Điều 2. Nguyên tắc chung
1. Cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác bổ nhiệm đối với công chức, viên chức theo đúng thẩm quyền, phân công, phân cấp.
2. Bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể bàn bạc, quyết định, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ.
3. Việc bổ nhiệm phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phải theo quy hoạch, kế hoạch, quy định về điều kiện, tiêu chuẩn hiện hành của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Chương II
TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Điều 3. Tiêu chuẩn chung
1. Về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng. Có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, Nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.
2. Về đạo đức, lối sống: mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; có tinh thần đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền, lợi ích nhóm và những biểu hiện, việc làm trái với quy định của Đảng, Nhà nước; không trục lợi và không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình.
3. Về năng lực và uy tín: Có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; phương pháp làm việc khoa học; có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nắm chắc tình hình chung và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực, cơ quan, đơn vị được phân công. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể
1. Đối với Trưởng, Phó phòng cấp tỉnh, cấp huyện
a) Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên theo chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm;
b) Lý luận chính trị: Trình độ trung cấp trở lên. Riêng đối với các trường hợp do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm yêu cầu trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị;
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo quy định tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;
d) Có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 đối với bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và tương đương; giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 đối với bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương theo quy định của pháp luật;
đ) Quá trình công tác
Có quá trình công tác trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ 03 năm trở lên (trừ trường hợp nguồn bổ nhiệm từ nơi khác đến); hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 02 năm liên tục, tính đến thời điểm được bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng.
Đối với bổ nhiệm Trưởng phòng và tương đương: phải trải qua chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương cùng cấp.
2. Đối với Trưởng, Phó phòng đơn vị cấp 3
a) Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, có chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Trạm trưởng trạm y tế tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, Phó Trạm trưởng trạm y tế tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm của chức vụ được bổ nhiệm (ưu tiên chức danh nghề nghiệp bác sỹ);
b) Quản lý nhà nước: có chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo quy định tại Chỉ thị số 28/CT-TTg;
c) Có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 theo quy định của pháp luật;
d) Quá trình công tác
Có quá trình công tác trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ 03 năm trở lên (trừ trường hợp nguồn bổ nhiệm từ nơi khác đến); hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 02 năm liên tục, tính đến thời điểm được bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng đơn vị cấp 3;
Đối với bổ nhiệm Trưởng phòng và tương đương: phải trải qua chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương cùng cấp ít nhất là 02 năm.
3. Trường hợp công chức, viên chức có đủ điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1; điểm a, b, c khoản 2 Điều này nhưng chưa trải qua chức vụ Phó trưởng phòng, được xem xét bổ nhiệm Trưởng phòng khi đảm bảo các điều kiện dưới đây:
a) Đã được quy hoạch chức danh Trưởng phòng;
b) Có năng lực chuyên môn giỏi, có ít nhất 02 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm được xếp loại công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
c) Có uy tín trong cơ quan, đơn vị; có triển vọng phát triển được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác nhận xét, đánh giá bằng văn bản.
4. Trường hợp vị trí bổ nhiệm có tiêu chuẩn chức danh cao hơn so với tiêu chuẩn nêu trên hoặc có quy định riêng của Chính phủ, Bộ, Ngành trung ương (khác với tiêu chuẩn trên) thì áp dụng theo tiêu chuẩn chức danh hoặc quy định riêng của Bộ, Ngành trung ương (nếu có).
Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm
1. Bảo đảm điều kiện bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 42 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 44 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Chính phủ quy định.
2. Trong 03 năm gần nhất, tính đến thời điểm dự kiến bổ nhiệm công chức, viên chức phải có thành tích, thể hiện bằng kết quả, sản phẩm cụ thể (do cá nhân được giao chủ trì, chịu trách nhiệm tham mưu chính, hoặc có ý tưởng, sáng kiến cải tiến, có phương pháp, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả được người đứng đầu cơ quan, quản lý, sử dụng trực tiếp công nhận).
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị
1. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh về điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm; đồng thời chỉ đạo hướng dẫn người đứng đầu các tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định.
2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định này.
Điều 7. Điều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế; các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi