Quyết định 23/2021/QĐ-UBND Hậu Giang giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG

________

Số: 23/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hậu Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã.

Điều 3. Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã

 1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể như sau:

 a) Cấp xã loại I được bố trí tối đa 22 người.

 b) Cấp xã loại II được bố trí tối đa 20 người.

 c) Cấp xã loại III được bố trí tối đa 18 người.

(Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã bố trí chức danh Trưởng Công an là Công an chính quy nên số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm đi một người theo quy định; Kèm theo Phụ lục về bố trí cán bộ, công chức cấp xã)

 2. Trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao tại khoản 1, Điều 3 và Phụ lục về bố trí cán bộ, công chức cấp xã ban hành kèm theo Quyết định này, các địa phương có thể bố trí cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã; cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã; cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm được thực hiện theo quy định hiện hành.

 3. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyn, điều động, biệt phái về cấp xã.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 và thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quy định số lượng, chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

 a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

 b) Kiểm tra, hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trong việc sắp xếp số lượng cán bộ, công chức cấp xã.

 3. Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định này.

 4. Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

 Tùy theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Quyết định này.

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (HN - TPHCM);

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Công Thông tin điện tử tinh;

- Lưu: VT, NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 23/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đồng Văn Thanh
Ngày ban hành: 30/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực