Quyết định 2153/QĐ-UBND Bình Thuận 2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2153/QĐ-UBND

Quyết định 2153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2153/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Anh Dũng
Ngày ban hành:10/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

Số: 2153/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Bình Thuận, ngày 10 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2299/TTr-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2023 và Công văn số 2454/SNV-TDĐT&VTLT ngày 02 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức theo đúng kế hoạch đã phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, NCKSTTHC, SNV. Diệu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Anh Dũng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng công chức năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 2153 /QĐ-UBND

ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

_________________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CĂN CỨ TUYỂN DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu

Tuyển dụng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển để vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Căn cứ tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao năm 2023 của các cơ quan, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức.

II. PHƯƠNG THỨC VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển.

2. Nhu cầu tuyển dụng

a) Tình hình sử dụng biên chế công chức hành chính của các cơ quan, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023, cụ thể:

- Số lượng biên chế công chức được giao năm 2023: 2.024 chỉ tiêu.

- Số lượng công chức hiện có: 1.940 người.

- Số lượng biên chế công chức chưa sử dụng: 84 chỉ tiêu.

b) Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023: 61 chỉ tiêu. Trong đó:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 29 chỉ tiêu.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 32 chỉ tiêu.

c) Danh mục chi tiết về chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ cần tuyển, chuyên ngành cần tuyển theo từng nhóm, ngành cần tuyển (Chi tiết theo các Phụ lục).

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2.

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VÀ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Kinh phí tổ chức tuyển dụng: Từ nguồn ngân sách của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2023.

2. Phí dự tuyển: Giao Sở Nội vụ hướng dẫn việc thu phí dự tuyển đối với thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng công chức theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

a) Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

b) Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.

c) Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính nên không có phần thi tin học.

b) Nội dung thi gồm 02 phần, thời gian thi như sau:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Các Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch công chức đối với từng vị trí việc làm chỉ yêu cầu khả năng sử dụng được ngoại ngữ, không yêu cầu cụ thể trình độ ngoại ngữ nên các vị trí việc làm trong kỳ tuyển dụng này, Ủy ban nhân dân tỉnh không yêu cầu trình độ ngoại ngữ theo như quy định tại các Thông tư. Do đó, việc thi tuyển sẽ do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng thực hiện để đảm bảo yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính tại vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi tại khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi phỏng vấn tiếp tại vòng 2. Không phúc khảo đối với kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 trên máy vi tính. Kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 được thông báo cho thí sinh biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, gồm các nhóm ngành cần tuyển sau:

- Nhóm 1. Lĩnh vực Hành chính chuyên ngành.

- Nhóm 2. Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ.

- Nhóm 3. Lĩnh vực Nội vụ.

- Nhóm 4. Lĩnh vực Tài chính, ngân sách, kinh tế, thương mại, kế toán.

- Nhóm 5. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Nhóm 6. Lĩnh vực Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Nhóm 7. Lĩnh vực Thông tin và truyền thông.

- Nhóm 8. Lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội.

- Nhóm 9. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nhóm 10. Lĩnh vực Giáo dục.

- Nhóm 11. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Nhóm 12. Lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Nhóm 13: Lĩnh vực Giao thông vận tải.

- Nhóm 14: Lĩnh vực Xây dựng.

- Nhóm 15: Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm. Không phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn tại vòng 2.

VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người trúng tuyển được quyết định theo thứ tự sau:

a) Người có bằng tốt nghiệp chuyên môn loại giỏi trở lên.

b) Người dân tộc thiểu số.

c) Người dự tuyển là nữ.

d) Người có trình độ đào tạo chuyên môn cao hơn.

đ) Người có nhiều kinh nghiệm công tác hơn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VIII. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

1. Thông báo tuyển dụng

a) Thông báo công khai việc tuyển dụng công chức năm 2023 trên cổng thông tin điện tử tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Nội dung thông báo tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) ở cơ quan có nhu cầu tuyển dụng và 03 phong bì có dán tem, trên phong bì ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận.

b) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; trên cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

c) Thủ trưởng các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển; tổng hợp danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển) gửi về Hội đồng tuyển dụng công chức (qua Sở Nội vụ); đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển theo quy định.

d) Những lưu ý khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm cần tuyển trong một kỳ tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm cần tuyển trở lên hoặc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cả khối Nhà nước và khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thì sẽ không đưa vào danh sách dự tuyển.

- Đến thời điểm hết thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, những trường hợp chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng.

3. Hội đồng tuyển dụng công chức

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức để tổ chức thực hiện tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ.

- Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là lãnh đạo Phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ.

- Các ủy viên khác là đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng.

b) Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

4. Thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức thi tuyển a) Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển

- Thời gian tổ chức thi: Dự kiến trong quý IV năm 2023.

- Địa điểm tổ chức thi: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

b) Cách thức tổ chức thi: Thực hiện thi tập trung cho tất cả các thí sinh dự tuyển (bao gồm thí sinh dự tuyển thi khối Nhà nước và khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội).

5. Trình tự tổ chức tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Quy chế thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức theo đúng kế hoạch đã phê duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung sau:

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức và Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức.

- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện của khối Nhà nước tham dự kỳ tuyển dụng công chức.

- Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng công chức.

- Quyết định phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức của khối Nhà nước.

- Quyết định hủy kết quả tuyển dụng của thí sinh trúng tuyển theo quy định (nếu có).

c) Hướng dẫn các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức thực hiện tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm (Không điều chỉnh về chỉ tiêu tuyển dụng hoặc có vấn đề phát sinh).

d) Hướng dẫn việc thu phí dự tuyển đối với thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng công chức theo quy định.

đ) Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và Trung tâm thông tin tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải công khai thông báo tuyển dụng công chức theo quy định.

e) Thực hiện ký hợp đồng với các cơ quan, đơn vị có nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức (nếu có).

g) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức kỳ tuyển dụng công chức.

h) Ban hành quyết định tuyển dụng công chức đối với người trúng tuyển vào làm việc trong các cơ quan của khối Nhà nước.

2. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Sở Tài chính

Có ý kiến thẩm định về dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng để tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng công chức.

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Thủ trưởng các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tai trụ sở làm việc của cơ quan mình về Kế hoạch tuyển dụng công chức và thông báo tuyển dụng công chức.

- Hướng dẫn người đăng ký dự tuyển đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm phù hợp và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

- Thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển; tổng hợp danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển) gửi về Hội đồng tuyển dụng công chức (qua Sở Nội vụ); đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển theo quy định.

b) Cử người tham gia vào các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng công chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tuyển dụng công chức theo đúng quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…………, ngày.... tháng.... năm ……

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1):

…………………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2):

…………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: ………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ………… Ngày cấp: ……… Nơi cấp: …………

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: …………………

Số điện thoại di động để báo tin: ……………………………… Email: ………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………

Tình trạng sức khoẻ: ……………………Chiều cao: ……………… Cân nặng: ……………kg

Thành phần bản thân hiện nay (4): ………………………………………………………………

Trình độ văn hoá: ………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội.....)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (5)

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do:

……………………………………………………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có) (6)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VIII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 (1), (2) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển, tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng theo các Phụ lục từ số 01 đến số 13 kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023.

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

(4) Ghi công việc đang làm tại thời điểm hiện tại. 

(5) Ghi đầy đủ các cột, thiếu dữ liệu từ 01 cột trở lên xem như không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cụ thể:

- Cột “Trình độ văn bằng, chứng chỉ”:

+ Đối với trình độ văn bằng viết tắt như sau: ĐH (Đại học); CĐ (Cao đẳng); TC (Trung cấp).

+ Đối với chứng chỉ ngoại ngữ ghi như sau: “Tên ngoại ngữ - Trình độ” (ví dụ: Tiếng Anh – A2). Riêng IELTS, TOEIC... (ví dụ:  IELTS - 6.0; TOEIC – 450).

+ Đối với chứng chỉ tin học ghi như sau: “Trình độ” (ví dụ: Cơ bản…).

- Cột Số hiệu văn bằng, chứng chỉ: ghi đầy đủ số hiệu trên văn bằng, chứng chỉ.

- Các cột: Ngành đào tạo; Hình thức đào tạo; Xếp loại bằng, chứng chỉ ghi theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

 (6) Ghi cụ thể đối tượng ưu tiên (đối tượng ưu tiên được nêu tại khoản 1 Mục IV Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023).

* Trường hợp còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc viết Phiếu đăng ký dự tuyển thì liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận Phiếu để được hướng dẫn chi tiết./.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGÀNH  (NHÓM 1)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 1

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Tổng hợp

Văn phòng UBND tỉnh

1

Tổng
hợp tài chính - ngân sách

Tham mưu các lĩnh vực về tài chính, ngân sách, quản lý tài sản nhà nước bao gồm cả việc mua sắm, đấu thầu, tịch thu sung công quỹ các loại tài sản nhà nước.

Đại học
trở lên

Tài chính

2

Văn phòng

Sở Giao thông vận tải

1

Hành chính
tổng hợp

Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp, thống kê, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất; tổng hợp, báo cáo tình hình chung về giao thông vận tải.

Đại học

Luật,
Hành chính.

3

Văn phòng HĐND&UBND

UBND huyện Hàm Thuận Nam

1

Hành chính tổng hợp

Tham mưu thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của lãnh đạo cơ quan và các tổ chức trực thuộc cơ quan theo chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan liên quan lĩnh vực văn hóa, xã hội

Đại học

Xã hội học

4

Văn phòng HĐND&UBND

UBND thành phố Phan Thiết

1

Kiểm soát văn
bản và thủ tục
hành chính

Tham mưu kế hoạch, văn bản triển khai trong lĩnh vực kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính; thẩm định xây dựng chính sách của HĐND, UBND; tham mưu văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ

Đại học
trở lên

Luật,
Kinh tế - Luật,
Hành chính.

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 04 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ (NHÓM 2)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 2

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển (1)

1

Văn phòng Sở

Sở Giao thông vận tải

1

Văn thư

Tiếp nhận văn bản đến; phát hành văn bản đi; kiểm tra thể thức văn bản; quản lý và đóng dấu văn bản theo đúng quy định; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ; tham mưu công tác văn thư - lưu trữ.

Đại học

Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học

2

Văn phòng Sở

Sở Xây dựng

1

Văn thư

Tiếp nhận văn bản đến; phát hành văn bản đi; kiểm tra thể thức văn bản; quản lý và đóng dấu văn bản theo đúng quy định; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ; tham mưu công tác văn thư - lưu trữ.

Trung cấp trở lên

Văn thư hành chính, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản lý thông tin

3

Văn phòng Sở

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Văn thư

Tiếp nhận văn bản đến; phát hành văn bản đi; kiểm tra thể thức văn bản; quản lý và đóng dấu văn bản theo đúng quy định; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ; tham mưu công tác văn thư - lưu trữ.

Đại học

Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ học

4

Văn phòng HĐND&UBND

UBND huyện Tuy Phong

1

Lưu trữ

Phát hành văn bản đi; in sao lưu các tài liệu, văn bản phục vụ hội nghị, cuộc họp; kiểm tra thể thức văn bản; quản lý và đóng dấu văn bản theo đúng quy định; sắp xếp, lưu trữ công văn, quyết định; tham mưu công tác văn thư - lưu trữ.

Trung cấp trở lên

Văn thư hành chính, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản lý thông tin

5

Văn phòng HĐND&UBND

UBND huyện Đức Linh

1

Lưu trữ

Phát hành văn bản đi; in sao lưu các tài liệu, văn bản phục vụ hội nghị, cuộc họp; kiểm tra thể thức văn bản; quản lý và đóng dấu văn bản theo đúng quy định; sắp xếp, lưu trữ công văn, quyết định.

Trung cấp trở lên

Văn thư, lưu trữ

6

Văn phòng HĐND&UBND

UBND huyện Hàm Tân

1

Lưu trữ

Phát hành văn bản đi; in sao lưu các tài liệu, văn bản phục vụ hội nghị, cuộc họp; kiểm tra thể thức văn bản; quản lý và đóng dấu văn bản theo đúng quy định; sắp xếp, lưu trữ công văn, quyết định.

Trung cấp trở lên

Văn thư, lưu trữ

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 06 chỉ tiêu

Lưu ý (1): Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC NỘI VỤ (NHÓM 3)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 3

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Sở Nội vụ

1

Quản lý công tác thanh niên

Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án phát triển thanh niên tại địa phương; giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên và các vấn đề liên quan đến thanh niên theo quy định của pháp luật

Đại học

Hành chính học, Quản lý nhà nước, Luật

2

Phòng Nội vụ

UBND huyện Tuy Phong

1

Quản lý tổ chức - biên chế và  hội

Tham mưu công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế và hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trên địa bàn huyện.

Đại học

Hành chính, Luật

3

Phòng Nội Vụ

UBND huyện Hàm Thuận Nam

1

Quản lý thi đua khen thưởng

Tham mưu, triển khai đăng ký thi đua, theo dõi, tổng hợp đánh giá chấm điểm thi đua; thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định.

Đại học

Luật học

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 03 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, KẾ TOÁN (NHÓM 4)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 4

TT

Đơn vị (Phòng)

đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Văn phòng

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

1

Kế toán

Tham mưu công tác kế toán

Cao đẳng

Kế toán

2

Hạt Kiểm lâm Đức Linh, Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Kế  toán

Tham mưu công tác kế toán

Đại học

Kế toán

3

Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, Chi cục Kiểm lâm

1

Kế  toán

Tham mưu công tác kế toán

Đại học

Kế toán

4

Văn phòng

Ban Dân tộc

1

Kế toán

Tham mưu công tác kế toán

Đại học

Tài chính - Kế
toán

5

Phòng Tài chính -
Kế hoạch thành phố Phan Thiết

UBND thành phố Phan Thiết

1

Quản lý tài chính - ngân sách

Tham mưu lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công; thẩm định, định giá trong đấu giá; áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng

Đại học
trở lên

Kinh tế, Tài chính,
Kế toán, Kiểm
toán

6

Phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện

UBND huyện Tánh Linh

1

Quản lý tài chính - ngân sách

Tham mưu lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công; thẩm định, định giá trong đấu giá; áp giá đền bù trong giải phóng mặt bằng

Đại học

Tài chính - Kế
toán

1

Quản lý kinh tế tập thể và tư nhân

Theo dõi quản lý tổng hợp kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đại học

Quản trị kinh doanh, Kinh tế - Luật, Luật Kinh tế

7

Văn phòng HĐND&UBND huyện

UBND huyện Đức Linh

1

Kế toán

Tham mưu công tác kế toán

Đại học

Kinh tế, Tài chính,
Kế toán, Kiểm
toán

8

Phòng Tài chính - Kế

hoạch huyện

UBND huyện Hàm Tân

1

Quản lý tài chính - ngân sách

Tham mưu xây dựng và phân bổ dự toán hàng năm, dự toán bổ sung trong năm; hướng dẫn đơn vị xây dựng dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm; thẩm định quyết toán ngân sách các đơn vị dự toán; tham mưu các văn bản về lĩnh vực tài chính.

Đại học

Kinh tế, Tài chính

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 09 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (NHÓM 5)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 5

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Quản lý công

trình thủy lợi và

phòng chống thiên

tai, Chi cục Thủy lợi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn

Tham mưu lĩnh vực thủy lợi, đê kè, nước sinh hoạt nông thôn

Đại học

Xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên nước, Xây dựng, Cấp thoát nước, Công trình biển

2

Phòng Kinh tế hợp tác và  Phát triển nông thôn,  Chi cục Phát triển nông thôn

1

Quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại

Tham mưu công tác quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại

Đại học

Kinh tế, Kinh tế nông lâm, Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ môi trường, Kinh tế phát triển

3

Hạt Kiểm lâm Tuy Phong, Chi cục Kiểm lâm

2

Kiểm lâm

Tham mưu công tác quản lý bảo vệ rừng

Đại học

Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng

4

Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, Chi cục Kiểm lâm

2

Kiểm lâm

Tham mưu công tác quản lý bảo vệ rừng

Đại học

Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng

5

Hạt Kiểm lâm liên huyện Hàm Tân - La Gi, Chi cục Kiểm lâm

1

Kiểm lâm

Tham mưu công tác quản lý bảo vệ rừng

Đại học

Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng

6

Hạt Kiểm lâm Tánh Linh, Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Kiểm lâm

Tham mưu công tác quản lý bảo vệ rừng

Đại học

Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng

7

Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Chi cục Kiểm lâm

1

Kiểm lâm

Tham mưu công tác quản lý bảo vệ rừng

Đại học

Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng

8

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1

Quản lý trồng trọt

Quản lý, tham mưu kế hoạch sản xuất trồng trọt, mùa vụ trên địa bàn tỉnh

Đại học

Nông học, Trồng trọt, Sinh học, Bảo vệ thực vật, Khoa
học cây trồng

9

Phòng Thanh tra kiểm ngư, Chi cục Thủy sản

1

Quản lý và khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tham mưu công tác quản lý nguồn lợi môi trường thủy sản

Đại học

Quản lý thủy sản, Khai thác thủy sản

10

Phòng Kinh tế

UBND thị xã La Gi

1

Quản lý về nông nghiệp

Tham mưu lĩnh vực: Lâm nghiệp, tái định cư, nước sạch và vệ sinh nước sạch môi trường; trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông; chăn nuôi, thú y; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, thủy sản; xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông nghiệp, ngành nghề nông thôn

Đại học

Nông học, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn

11

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND huyện Tánh Linh

1

Trồng trọt

Theo dõi tiến độ sản xuất, tình hình sâu bệnh trên cây trồng

Đại học

Bảo vệ thực vật

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 16 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (NHÓM 6)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 6

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Thanh tra

Sở Giao thông vận tải

2

Thanh tra

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, thanh tra kinh tế - xã hội

Đại học

Giao thông vận tải, Xây dựng, Kiến trúc, Cơ khí, Kinh tế, Tài chính,
Luật, Công nghệ kỹ thuật ô tô

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 02 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (NHÓM 7)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 7

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Văn
phòng Sở

Sở Công Thương

1

Công nghệ thông tin

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ của cơ quan; thực hiện quản lý mạng tin học nội bộ, phần mềm quản lý điều hành; tham mưu, hướng dẫn triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, trong hoạt động công vụ của cơ quan và tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan hoạt động công nghệ thông tin của ngành; tham mưu triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số lĩnh vực công thương; quản lý trang thông tin điện tử Sở Công Thương...

Đại học


 Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Hệ thống thông tin

2

Văn
phòng Sở

Sở Giao thông vận tải

1

Công nghệ thông tin

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; thực hiện quản lý mạng tin học nội bộ, phần mềm quản lý điều hành; tham mưu, hướng dẫn triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ của cơ quan; theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính PC, laptop, các thiết bị mạng, máy in, máy chủ, các phần mềm ứng dụng; hệ thống hạ tầng truyền thông của cơ quan có thẩm quyền triển khai.

Đại học

Công nghệ thông tin

3

Văn phòng
HĐND&UBND

UBND huyện Phú Quý

1

Công nghệ
thông tin

Tham mưu quản lý mạng thông tin nội bộ, mạng Internet ,trang thông tin điện tử của cơ quan; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ; tham mưu thay đổi, nâng cấp các trang thiết bị tin học

Đại học trở
lên

Công nghệ
thông tin, Quản
trị mạng

4

Văn phòng HĐND&UBND

UBND thị xã La Gi

1

Công nghệ thông tin

Tham mưu quản lý mạng thông tin nội bộ, mạng internet, trang thông tin điện tử của cơ quan; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ; tham mưu thay đổi, nâng cấp các trang thiết bị tin học.

Đại học

Công nghệ thông tin

5

Phòng Văn hóa và thông tin

1

Quản lý thông tin và
truyền thông


Tham mưu theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông.

Đại học

Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông

6

Văn phòng HĐND&UBND huyện

UBND huyện Hàm Tân

1

Công nghệ thông tin

Thực hiện công tác quản lý mạng tin học nội bộ, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan.

Đại học

Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Tin học

7

Phòng Văn hóa và Thông tin

UBND huyện Hàm Thuận Nam

1

Quản lý thông tin và truyền thông

Tham mưu theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông.

Đại học

Công nghệ thông tin, Luật

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 07 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (NHÓM 8)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 8

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

UBND huyện Hàm Thuận Nam

1

Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề

Lao động, tiền lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); an toàn, vệ sinh lao động.

Đại học

Luật, Công tác xã hội, Quản lý nhân lực

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 01 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (NHÓM 9)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 9

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Văn phòng HĐND&UBND

UBND thị xã
La Gi

1

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Tham mưu lĩnh vực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Đại học

Công nghệ thực phẩm, Y khoa

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 01 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (NHÓM 10)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 10

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

UBND huyện Đức Linh

1

Quản lý giáo dục Tiểu học

Tham mưu các nội dung về quản lý giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện

Đại học

Sư phạm Tiểu học

1

Quản lý giáo dục THCS

Tham mưu các nội dung về quản lý chuyên môn THCS trên địa bàn huyện

Đại học

Sư phạm Tiếng Anh

2

Phòng Giáo dục và Đào tạo

UBND thị xã La Gi

1

Quản lý  giáo dục Tiểu học

Tham mưu các nội dung về quản lý giáo dục tiểu học trên địa bàn thị xã

Đại học

Sư phạm Tiểu học

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 03 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (NHÓM 11)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 11

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Biển và Hải đảo

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Quản lý tổng hợp về biển, đảo

Tham mưu công tác quản lý nhà nước về tài nguyên biển, đảo và vùng bờ

Đại học

Địa chất,
Thủy văn, Quản lý tài nguyên nước

2

Phòng Tài nguyên Môi trường

UBND huyện Tuy Phong

1

Quản lý đất đai

Tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện

Đại học

Quản lý đất đai

3

Phòng Tài nguyên Môi trường

UBND huyện Hàm Thuận Nam

1

Quản lý đất đai

Tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện

Đại học

Quản lý đất đai

4

Phòng Tài nguyên  Môi trường

UBND huyện Đức Linh

1

Quản lý môi trường

Theo dõi, tham mưu công tác quản lý môi trường

Đại học

Quản lý tài nguyên và môi trường

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 04 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (NHÓM 12)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 12

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Văn hóa và Thông tin

UBND huyện Bắc Bình

1

Quản lý văn hóa và gia đình

Tham mưu công tác văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gia đình.

Đại học

Nhân học,
Quản lý văn
hóa

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 01 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (NHÓM 13)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 13

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

UBND huyện Hàm Thuận Nam

1

Quản lý giao thông vận tải

Tham mưu UBND huyện công tác quản lý giao thông vận tải: quản lý quy hoạch mạng lưới giao thông, hoạt động vận tải; tham mưu cấp phép các công trình giao thông theo phân cấp; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông...

Đại học trở lên

Giao thông vận tải, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 01 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (NHÓM 14)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số 14

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Quản lý đô thị

UBND thành phố Phan Thiết

1

Quản lý xây dựng

Tham mưu xây dựng kế hoạch, dài hạn, 5 năm và hàng năm thực hiện đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện trong quản lý nhà nước về xây dựng; kiểm tra hồ sơ nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoàn thành của các công trình xây dựng; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán; kiểm tra kết quả thẩm định của các chủ đầu tư thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán các dự án;...

Đại học trở lên

Xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 01 chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (NHÓM 15)

(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

___________________________________

Phụ lục số15

TT

Đơn vị (Phòng) đăng ký dự tuyển

Trực thuộc

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc
làm cần tuyển

Mô tả công việc của vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ chuyên môn cần tuyển

Trình độ cần tuyển

Các chuyên ngành
cần tuyển

1

Phòng Tài chính - Kế hoạch

UBND thị xã La Gi

1

Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, dự án; tham mưu thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; tham mưu phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Đại học trở lên

Tài chính - Kế hoạch

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

UBND huyện Hàm Tân

1

Quản lý kế hoạch
và đầu tư

- Thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, dự án đầu tư công theo quy định. Tham mưu xây dựng danh mục kế hoạch vốn thực hiện các dự án hằng năm.
- Tham mưu phân bổ vốn các dự án, thẩm định quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Đại học

Kinh tế, Tài chính, Kế hoạch, Xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng công chức: 02 chỉ tiêu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi