Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 13/2011/QĐ-UBND

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà TĩnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Kim Cự
Ngày ban hành:21/06/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------
Số: 13/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 06 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TUYỂN DỤNG VÀ NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 28/11/2008;
Căn cứ Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 324/SNV-CCVC ngày 10/5/2011, Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 350/BC-STP ngày 04/5/2011,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng và nâng ngạch công chức.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành; bãi bỏ những nội dung liên quan đến tuyển dụng, nâng ngạch công chức tại Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Trung tâm Công báo – Tin học (để đăng tải).
- Lưu: VT, SNV, NC1.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự
 
 
QUY ĐỊNH
TẠM THỜI VỀ TUYỂN DỤNG VÀ NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh)
 
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi:
Quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là sở, ban, ngành); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
- Cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.
Điều 2. Nội dung: quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, thi nâng ngạch các ngạch công chức.
Điều 3. Nguyên tắc
- Tuân thủ các quy định của Luật Cán bộ, công chức, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, trách nhiệm của cá nhân và người đứng đầu;
- Đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng cơ cấu, ngành nghề cần tuyển, cơ cấu của các ngạch cần tuyển, cần nâng ngạch theo quy định; phát huy quyền tự chủ về biên chế, tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Phân cấp tuyển dụng phải gắn với việc quản lý thống nhất, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Chương 2.
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
 
Điều 4. Việc tuyển dụng công chức thực hiện theo Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, Điều 2, Điều 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ (viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV).
Điều 5. Cơ quan chịu trách nhiệm tuyển dụng công chức
1. Nhiệm vụ và thẩm quyền của UBND tỉnh
- Phê duyệt cơ cấu, ngành nghề cần tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị;
- Thông báo tuyển dụng;
- Tổ chức tuyển dụng;
- Thành lập:
+ Hội đồng tuyển dụng;
+ Hội đồng kiểm tra sát hạch;
- Phê duyệt kết quả;
- Báo cáo Bộ Nội vụ;
- Quyết định tuyển dụng;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo;
- Quyết định hình thức tuyển dụng công chức hàng năm; xem xét việc phân cấp tuyển dụng đối với một số ngành, đơn vị đủ điều kiện tổ chức tuyển dụng.
2. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:
- Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ vào Quý I hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh):
+ Xây dựng kế hoạch, cơ cấu ngành nghề, vị trí việc làm cần tuyển dụng phù hợp với cơ cấu công chức đã được phê duyệt;
+ Số lượng, cơ cấu ngành nghề đề nghị tiếp nhận, đề nghị thu hút;
+ Số lượng, cơ cấu ngành nghề đề nghị tuyển dụng;
- Xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành đảm bảo phù hợp vị trí việc làm cần tuyển, trình UBND tỉnh xem xét quyết định đề thi chính thức (khi chưa có ngân hàng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành).
- Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận, trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, trường hợp chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên theo Thông tư 13/2010/TT-BNV.
3. Nhiệm vụ của Sở Nội vụ:
- Giúp UBND tỉnh tổng hợp cơ cấu, vị trí việc làm, ngành nghề cần tuyển dụng công chức hàng năm của các cơ quan, đơn vị;
- Tham mưu giúp UBND tỉnh:
+ Thông báo tuyển dụng công chức;
+ Thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận, trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, trường hợp chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (theo Điều 13 Thông tư 13/2010/TT-BNV); Hội đồng thi tuyển, Hội đồng xét tuyển công chức theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2010/TT-BNV;
+ Tuyển dụng công chức khi có Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển;
+ Báo cáo xin ý kiến Bộ Nội vụ đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng;
+ Tham mưu giúp UBND tỉnh lập hồ sơ trình Bộ Nội vụ đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển, xét tuyển (02 tháng một lần), trường hợp đặc biệt thì thực hiện mỗi tháng một lần;
+ Tham mưu việc quyết định hình thức tuyển dụng công chức hàng năm; tổ chức thí điểm phân cấp tuyển dụng công chức khi được UBND tỉnh giao.
Điều 6. Trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng, giám sát thi tuyển, xét tuyển, quyết định tuyển dụng và nhận việc, xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng, trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự, thực hiện theo Điều 5, Điều 9, Điều 11 Thông tư 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Điều 18, Điều 29 (phụ lục số 2) Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư 13/2010/TT-BNV.
 
Chương 3.
NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC
 
Điều 7. Xây dựng kế hoạch thi nâng ngạch công chức (kỳ thi chưa áp dụng theo nguyên tắc cạnh tranh): nhân viên lên cán sự, nhân viên, cán sự lên chuyên viên.
1. Cơ quan trực tiếp quản lý công chức báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có; đề nghị số lượng còn thiếu dự thi và những công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch của từng ngạch gửi Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh và gửi Bộ Nội vụ để thống nhất trước khi tổ chức kỳ thi nâng ngạch.
2. Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương thực hiện sau khi UBND tỉnh phê duyệt về số lượng, chỉ tiêu, cơ cấu; tùy theo tình hình thực tế Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh lập kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch (02 hoặc 3 năm tổ chức thi 01 lần).
Điều 8. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch, cử công chức dự thi nâng ngạch, nội dung, hình thức thi nâng ngạch, hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thực hiện theo Điều 16 Thông tư 13/2010/TT-BNV, Điều 2, Điều 3, Điều 4 Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư 13/2010/TT-BNV.
Điều 9. Cơ quan chịu trách nhiệm thi nâng ngạch công chức
1. Nhiệm vụ và thẩm quyền của UBND tỉnh
- Phê duyệt số lượng, cơ cấu các ngạch công chức đăng ký thi tuyển của các cơ quan, đơn vị;
- Thông báo kỳ thi nâng ngạch;
- Tổ chức thi nâng ngạch nhân viên lên cán sự, nhân viên, cán sự lên chuyên viên theo quy chế, nội quy thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Thông tư 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ;
- Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch;
- Phê duyệt kết quả kỳ thi;
- Quyết định nâng ngạch;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
2. Nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
+ Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ)
- Xây dựng số lượng, cơ cấu ngạch công chức dự thi nằm trong cơ cấu công chức đã được duyệt;
- Tháng 01 hàng năm gửi văn bản và danh sách báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND tỉnh.
3. Nhiệm vụ của Sở Nội vụ
- Giúp UBND tỉnh tổng hợp số lượng, cơ cấu ngạch công chức và danh sách những người đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi nâng ngạch;
- Tham mưu giúp UBND tỉnh:
+ Thông báo thi nâng ngạch công chức;
+ Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức;
+ Tổ chức thi nâng ngạch công chức;
+ Tuyển dụng công chức đối với trường hợp không thành lập hội đồng;
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
+ Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công chức;
+ Nâng ngạch công chức khi có Quyết định phê duyệt kết quả thi nâng ngạch của UBND tỉnh.
Điều 10. Bổ nhiệm ngạch và xếp lương
Căn cứ thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bổ nhiệm ngạch (theo phân cấp) đối với công chức trúng tuyển, theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức.
 
Chương 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 11. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định này.
Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi