Quyết định 09/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý công chức cấp xã tỉnh Cà Mau

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà MauSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Quân
Ngày ban hành:13/07/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU

_______

Số: 09/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Cà Mau, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với  công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

__________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 176/TTr-SNV ngày 05 tháng 6 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ (Vụ Pháp chế);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- NC (Đ);

- Lưu: VT,...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Quân

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

QUY ĐỊNH

Về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2020/QĐ-UBND ngày 13  tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

__________

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm các nội dung: Tuyển dụng; điều động, tiếp nhận; đánh giá, xếp loại chất lượng công chức cấp xã.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau (sau đây gọi chung là cấp huyện) và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc quản lý công chức cấp xã.

2. Công chức cấp xã, gồm các chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội.

 

Chương II. NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ

 

Mục 1. TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

 

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng

1. Chậm nhất trong quý I hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Việc tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự được tiến hành thường xuyên theo yêu cầu nhiệm vụ.

2. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt kế hoạch tuyển dụng trên toàn địa bàn cấp huyện.

 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Sở Nội vụ về kế hoạch tuyển dụng sau khi phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều này để theo dõi, kiểm tra.

Điều 4. Thẩm quyền tuyển dụng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền:

a) Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã;

b) Thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận trở lại công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Sở Nội vụ việc tuyển dụng, tiếp nhận trở lại công chức cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều này để theo dõi, kiểm tra.

Điều 5. Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trong tuyển dụng

1. Chức danh Văn phòng - thống kê yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Luật; luật hiến pháp và luật hành chính; thống kê; công nghệ thông tin; quản trị văn phòng; quản trị nhân lực; lưu trữ học; ngữ văn; chính trị học; xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; tổ chức và nhân sự; quản lý nhà nước; hành chính; quản lý công; chính sách công.

2. Chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Quản lý đất đai (địa chính); nông nghiệp; nông học; lâm nghiệp; thủy sản; nuôi trồng thủy sản; quản lý thủy sản; xây dựng; quản lý xây dựng; kiến trúc và quy hoạch; giao thông; quản lý tài nguyên và môi trường; khoa học môi trường; quản lý nhà nước về đô thị, nông thôn; quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn; quản lý đô thị và công trình.

3. Chức danh Tài chính - kế toán yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Tài chính; kế toán; kế toán tổng hợp; kinh tế học; quản trị kinh doanh; quản lý nhà nước về kinh tế; kiểm toán; quản lý tài chính công.

4. Chức danh Tư pháp - hộ tịch yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành về: Luật; luật hiến pháp và luật hành chính.

5. Chức danh Văn hóa - xã hội yêu cầu tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Văn hóa học; văn hóa truyền thông; văn hóa du lịch; quản lý văn hóa; ngữ văn; Việt Nam học; tiếng Việt và văn hóa Việt Nam; xã hội học; công tác xã hội; công tác thanh thiếu niên; lao động xã hội; quản lý lao động; bảo hiểm; thể dục – thể thao; quản lý thể dục – thể thao; quản lý nhà nước về xã hội; quản lý giáo dục; tôn giáo học; tổ chức và quản lý y tế.

6. Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành về quân sự cơ sở.

7. Trên cơ sở quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc tuyển dụng, phân công, điều động, luân chuyển và bố trí người đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã theo đúng chuyên ngành đào tạo theo quy định.

 

Mục 2. ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC CẤP XÃ

 

Điều 6. Điều động, tiếp nhận đối với các công chức: Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội

1. Trên cơ sở ý kiến thống nhất cho chuyển công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi và đồng ý tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc điều động công chức cấp xã từ đơn vị hành chính cấp xã này sang làm việc ở đơn vị hành chính cấp xã khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện.

2. Trên cơ sở ý kiến thống nhất cho chuyển công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến quyết định việc tiếp nhận công chức cấp xã từ đơn vị hành chính cấp xã của cấp huyện này chuyển sang làm việc ở đơn vị hành chính cấp xã của cấp huyện khác (giữa hai đơn vị cấp huyện trong tỉnh Cà Mau).

3. Trên cơ sở ý kiến thống nhất cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý của cấp tỉnh nơi đi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến quyết định tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh khác đến, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi quyết định cho công chức cấp xã chuyển công tác ngoài tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Nội vụ.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Sở Nội vụ việc điều động, tiếp nhận công chức cấp xã theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để theo dõi, kiểm tra.

Điều 7. Điều động, tiếp nhận đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

1. Trên cơ sở ý kiến thống nhất cho chuyển công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, đồng ý tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến và ý kiến trao đổi, thống nhất giữa Phòng Nội vụ với Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc điều động công chức Chỉ huy trưởng Quân sự từ đơn vị hành chính cấp xã này sang làm việc ở đơn vị hành chính cấp xã khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện.

2. Trên cơ sở ý kiến thống nhất cho chuyển công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi (sau khi có ý kiến trao đổi, thống nhất giữa Phòng Nội vụ với Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện nơi đi). Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến quyết định việc tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Quân sự từ đơn vị hành chính cấp xã của cấp huyện này chuyển sang làm việc ở đơn vị hành chính cấp xã của cấp huyện khác (giữa hai đơn vị cấp huyện trong tỉnh Cà Mau), sau khi có ý kiến trao đổi, thống nhất giữa Phòng Nội vụ với Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện nơi đến.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Sở Nội vụ việc điều động, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Quân sự theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để theo dõi, kiểm tra.

 

Mục 3. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

 

Điều 8. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đánh giá, quyết định xếp loại chất lượng công chức cấp xã.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc đánh giá, xếp loại công chức cấp xã theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 28 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Điều 9. Sử dụng kết quả xếp loại đánh giá công chức

1. Thực hiện việc đánh giá công chức cấp xã để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã.

2. Công chức cấp xã có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết cho thôi việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Công chức cấp xã trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí đang đảm nhận thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bố trí công tác khác cho phù hợp.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Quy định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Hồng Quân

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi