Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Cà Mau về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thiểu số

Thuộc tính văn bản
Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 08/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 27/03/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Cà Mau, ngày 27 tháng 3 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VÙNG TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHO CÁC DÂN TỘC THUỘC DIỆN TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH CÀ MAU

---------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông Dân tộc nội trú;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-BDT ngày 27 tháng 02 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

2. Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện được tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau

1. Địa bàn: Các xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối tượng: Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở các xã khu vực II thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- KGVX; NC (Đ01);
- Lưu: VT, M.A193/3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực