Kế hoạch 61/KH-VKSTC 2021 tổ chức thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

Số: 61/KH-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2021

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kim sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao;

Căn cứ nhu cầu công tác và số lượng biên chế được giao, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát năm 2021 để phân bổ cho VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC THI TUYỂN, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Mục đích: Tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát vào làm việc tại VKSND cấp huyện, cấp tỉnh nhằm bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng nhu cầu công tác và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

2. Yêu cầu: Việc tuyển dụng phải công khai, minh bạch, khách quan, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân về tuyển dụng công chức.

Tuyển dụng công chức phải đảm bảo những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sức khỏe, trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm

3. Nguyên tắc: Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi 50 điểm trở lên; có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu đã được VKSND tối cao phê duyệt.

4. Chỉ tiêu: Tuyển dụng 200 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát và phân bổ số lượng công chức cho VKSND cấp tỉnh còn thiếu biên chế.

Hình thức tổ chức thi tập trung tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, cạnh tranh theo chỉ tiêu còn thiếu được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt, thứ tự lấy từ cao xuống thấp và chấp hành phân công đơn vị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao sau khi được tuyển dụng.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn

- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ của ngành Kiểm sát nhân dân;

- Có phẩm chất đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45 kg trở lên.

b) Về trình độ chuyên môn:

Đối với nghiệp vụ kiểm sát

- Có trình độ Cử nhân luật trở lên;

- Đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát;

- Đã được VKS địa phương sơ tuyển.

(Trường hợp đối tượng khác do Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định).

Về trình độ ngoại ngữ, tin học

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

2. Điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo Điều 9 Quy chế tuyển dụng công chức VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.

3. Thông báo tuyển dụng

- VKSND tối cao thông báo trên trang thông tin điện tử của VKSND tối cao; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

4. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận phiếu, lệ phí thi tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm; Phiếu sơ tuyển; 01 bản sao bằng Cử nhân luật trở lên; chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát (đối với thí sinh không phải là sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội) đúng vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu. Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) ban hành kèm theo Kế hoạch này tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Phòng Tổ chức - hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu phiếu được gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì).

b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển, thông báo số điện thoại di động hoặc điện thoại cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Tổ chức sơ tuyển, tổng hợp báo cáo những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/12/2021.

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 20 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng trên trang thông tin điện tử của VKSND tối cao.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

Lưu ý: Người dự tuyển cn tiêm đủ hai mũi Vaccine phòng COVID - 19 để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

c) Lệ phí thi tuyển:

Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nộp lệ phí thi tại nơi tổ chức thi, mức thu theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

A. Nội dung, hình thức thi tuyển:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng thứ tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại tiết a điểm 1 Mục A phần III Kế hoạch này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại điểm 2 Mục A phần III Kế hoạch này.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 1, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi vòng 1, gửi về Hội đồng thi tuyển công chức VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 180 phút.

B. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

- Thời gian, địa điểm thi: Hình thức thi tập trung tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian thi dự kiến cuối tháng 12/2021. Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19, thời gian thi có thể thay đổi. Việc quyết định thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại Mục A phần III Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại điểm 2 Mục A phần III Kế hoạch này cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng VKSND tối cao quyết định người trúng tuyển theo quy định.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Sau khi có thông báo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng của VKSND tối cao trên trang thông tin điện tử của ngành, chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được thông báo kết quả vòng 2, VKSND cấp tỉnh phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển tại trụ sở làm việc và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi vòng 2, gửi về Hội đồng thi tuyển công chức VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

3. Sau khi thực hiện các quy định tại điểm 1 và điểm 2 phần V kế hoạch này, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt kết quả tuyển dụng, gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại điểm 5 phần V Kế hoạch này và thời gian nhận quyết định tuyển dụng.

4. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao. Viện trưởng VKSND tối cao quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề.

5. Hồ sơ tuyển dụng

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo phụ lục 1a kèm theo);

- Lý lịch tự khai (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 3 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp (do cơ quan có thẩm quyền cấp);

Lưu ý: Hồ sơ tuyển dụng nộp khi được thông báo trúng tuyển.

VI. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- VKSND tối cao thông báo đăng trên trang thông tin điện tử của ngành về việc tuyển dụng công chức; thành lập Hội đồng thi tuyển công chức để tổ chức thi tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2021; thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển; Ban Giám sát kỳ thi tuyển;

- Thông báo những trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và tổ chức thi;

- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, sơ tuyển, báo cáo VKSND tối cao (Vụ Tổ chức cán bộ) những trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện và không đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện dự thi.

- Công bố kết quả trúng tuyển tại trang thông tin điện tử của VKSND tối cao, gửi kết quả thi tuyển đến người dự tuyển và thông báo cho những người trúng tuyển. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định trong thời hạn 15 ngày, căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ tiêu biên chế được phê duyệt, VKSND tối cao sẽ ban hành quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với công chức trúng tuyển.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện việc tuyển dụng theo Kế hoạch này.

2. Giao Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thu nộp lệ phí thi; cử giảng viên, công chức, viên chức, nhân viên phục vụ cho việc tổ chức thi tuyển công chức;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

3. Giao Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng VKSND tối cao chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi tuyển công chức VKSND.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển công chức của VKSND năm 2021, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSTC;
- Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục KH-TC;
- Hiệu trưởng Trường ĐHKSHN;
- VKS tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trang tin điện tử VKSNDTC;
- Lưu: VT, V15.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

 

 

Phụ lục số 1a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày.... tháng.... năm……….

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1):

…………………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2):

…………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….. Nam(3) □ Nữ □

Dân tộc:…………………………………………………………… Tôn giáo:…………………..

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp: ………………………………………….

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:……………………….. Ngày chính thức:……………

Số điện thoại di động để báo tin: ……………………………………

Email: ………………………………………..

Quê quán:……………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………………….

Tình trạng sức khoẻ:……………… Chiều cao:…………….. Cân nặng:………………………kg

Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa:………………………………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………………………..

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng,  năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội….)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ………………………………………………………………………………..

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ:

………………………………………………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 61/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2021
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 61/KH-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 10/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức , Tư pháp-Hộ tịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!