Kế hoạch 177/KH-UBND Hà Nội triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 177/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 31/5/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, UBND Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

2. Xác định rõ các mục tiêu, giải pháp thực hiện, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo việc tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ứng phó với tình huống khó khăn, phức tạp phát sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Thủ đô trong giai đoạn mới.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ, thống nhất hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch, chặt chẽ từ Thành phố đến cơ sở. Sớm khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra thời gian qua.

b. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Thành phố bảo đảm tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

c. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy khoa học, đổi mới, có phương pháp, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; được bố trí đúng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh.

d. Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

1.1. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện:

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác cán bộ, đặc biệt là những quan điểm, nội dung mới, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nội bộ, trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ về các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định, quy trình công tác cán bộ để nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm và hành động của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện, cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

2. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế

2.1. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện:

- Rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm thể chế hóa đúng nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông trong công tác cán bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cần chú trọng tới sự đồng bộ, thống nhất, đẩy mạnh phân công, phân cấp gắn với giao quyền, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, có cơ chế kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm sai phạm.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.

2.2. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đồng bộ với các quy định của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cáp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, phù hợp với tinh thần và nội dung sửa đổi các Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan, cụ thể như sau:

+ Quyết định của UBND Thành phố về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

+ Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND quận huyện, thị xã.

Các Quyết định bám sát nội dung Quy định của Thành ủy thay thế Quy định số 03-QĐi/TU ngày 12/10/2018 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Phối hợp, tham mưu, đóng góp ý kiến với Ban Tổ chức Thành ủy các Quy định, Quyết định về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

3. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ

3.1. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện:

3.1.1. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Bổ sung tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; thực hiện đánh giá cán bộ đa chiều, liên tục, đảm bảo nguyên tắc và quy trình, dân chủ, khách quan, chính xác, công khai, minh bạch.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thiện, bổ sung Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy, hoàn thiện Quy chế đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo Quyết định 2898-QĐ/TU ngày 08/11/2017; các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc bổ sung, hoàn thiện quy chế ở cấp mình, nhất là về các tiêu chí đánh giá, đảm bảo phù hợp với thực tiễn đội ngũ cán bộ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

3.1.2. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ:

- Chỉ đạo và triển khai công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cấp các nhiệm kỳ tiếp theo đồng bộ, thống nhất từ Thành phố đến cơ sở, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý phải tự đề xuất nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa và đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm, bố trí vào chức danh quy hoạch. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quy hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

3.1.3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 20/9/2017 của Thành ủy về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Căn cứ khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố, tình hình thực tế, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình để đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý phù hợp, thiết thực. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

3.1.4. Thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao:

- Xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành và kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND Thành phố thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bám sát, chủ động đề xuất danh mục vị trí và thời hạn chuyển đổi vị trí công tác khi Bộ quản lý chuyên ngành hướng dẫn thực hiện các quy định triển khai theo ngành, lĩnh vực.

Thời gian thực hiện: trong quý I hàng năm (riêng năm 2021, hoàn thành trong quý II).

- Thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

3.1.5. Hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ:

- Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, công bằng trong thực hiện chính sách cán bộ. Cụ thể hóa và cộng khai hóa chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, công bằng và phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Hoàn thiện việc bố trí, sắp xếp cán bộ cơ sở gắn với thực hiện tốt chế độ, chính sách, đảm bảo cán bộ cơ sở có mức tiền lương, phụ cấp tương xứng, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

3.2. Sở Nội vụ:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”.

- Tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, đảm bảo cán bộ khi được bổ nhiệm, bố trí công tác phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các chứng chỉ đào tạo chuyên ngành.

- Tổ chức các lớp cập nhật, bổ sung kiến thức mới; đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin; về chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng thành phố thông minh, một số kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực, vị trí việc làm; bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và các lớp học tập kinh nghiệm ở nước ngoài v.v...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng một số chính sách đặc thù để thu hút, động viên, khuyến khích đội ngũ tri thức, nhà khoa học, nhân tài, người tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc ở trong và ngoài nước vào công tác tại các cơ quan của Thành phố. nhằm tạo nguồn cán bộ: tham mưu, báo cáo HĐND Thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô.

Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Tham mưu, báo cáo UBND Thành phố về nội dung luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ban cán sự đảng UBND Thành phố theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

3.3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thành phố từ nguồn ngân sách theo phân cấp, phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và triển khai Chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện:

- Phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp thường xuyên tự kiểm tra, tự rà soát về công tác cán bộ, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để chủ động khắc phục.

- Chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ ở một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như: quản lý tài nguyên, đất đai; sử dụng ngân sách, tài sản công; đầu tư, xây dựng, tư pháp, tổ chức, cán bộ v.v...

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân; khi phát hiện tổ chức, cá nhân có vi phạm phải tiến hành kiểm tra, kết luận và kiên quyết xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

- Xem xét bố trí công tác khác đối với cá nhân có biểu hiện suy thoái, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, uy tín giảm sút dù cơ quan chức năng chưa kết luận có sai phạm; tạm dừng việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

5. Nâng cao năng lực cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ

5.1. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND cấp huyện:

- Thường xuyên lãnh đạo, chăm lo kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ ngoài những tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, kiến thức, năng lực công tác, đáp ứng đủ yêu cầu vị trí việc làm còn cần có tinh thần “'Đoàn kết - Trung thành - Trung thực - Gương mẫu - Trong sáng - Tinh thông - Chuyên nghiệp”. Hoàn thiện các quy định cụ thể về chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm ở từng chức danh cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cán bộ nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, chịu trách nhiệm cá nhân.

- Xây dựng quy chế phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức nhất là cơ quan Ủy ban kiểm tra, nội chính, thanh tra để trao đổi, thống nhất nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ, góp phần lựa chọn đúng cán bộ để tham mưu bổ nhiệm, phân công, bố trí, sử dụng cán bộ.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

5.2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm, trong đó có nội dung nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ, trang bị máy tính, các thiết bị đầu cuối; xây dựng, hoàn thiện các ứng dụng phục vụ hoạt động điều hành nội bộ.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã:

- Trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch: coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành mình, cấp mình. Tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

2. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ giao cho các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức hội tại Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc quá thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, gửi báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT TT UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố, các tổ chức hội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVP; NC, TK-BT;
- Lưu: VT, SNV (05b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

 

thuộc tính Kế hoạch 177/KH-UBND

Kế hoạch 177/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:177/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:02/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi