Hướng dẫn 39/HD-VKSTC về thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

---------

Số: 39/HD-VKSTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ NĂM 2020

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2020, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2020, VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2020 như sau:

I. CÔNG TÁC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, SẮP XẾP ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, trên cơ sở rà soát về chức năng, nhiệm vụ, đánh giá khối lượng công việc của một số phòng thuộc đơn vị mình, chủ động đề xuất việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy làm việc tinh gọn, giảm đầu mối các đơn vị có tính chất nhiệm vụ tương đồng, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ đã chuyển cho đơn vị, VKSND cấp khác, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. VKSND cấp tỉnh căn cứ Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc VKSND cấp tỉnh đề xuất sáp nhập các phòng làm việc tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hoạt động hiệu quả, phát huy tốt nhất nguồn lực hiện có, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

2. Việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ quản lý sau khi kiện toàn bộ máy thực hiện theo Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc VKSND cấp tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, VKSND địa phương trên cơ sở đảm bảo tối đa chính sách đối với cán bộ. Rà soát, điều chỉnh, bố trí các chức danh tư pháp, công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo phân loại theo công việc để tạo sự chuyên sâu trong các lĩnh vực công tác. Tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ; tăng cường nhân lực cho các khâu công tác dân sự, hành chính nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và các luật mới về tư pháp.

II. CÔNG TÁC CÁN BỘ

1. Công tác quản lý biên chế; tuyển dụng công chức

- Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức trong ngành KSND từ năm 2019-2021, năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quyết định điều chỉnh giảm biên chế trong toàn Ngành với tỷ lệ phù hợp (khoảng 3,3%), đảm bảo các đơn vị, VKSND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời đạt mục tiêu đến năm 2021 giảm được 10% tổng biên chế được giao theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các đơn vị, VKSND cấp dưới chủ động rà soát, bố trí nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác hợp lý nhằm phát huy tốt nhất nguồn nhân lực hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tránh bị động khi biên chế bị cắt giảm.

- Việc tuyển dụng công chức năm 2020 thực hiện theo Quy chế tuyển dụng công chức VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao. Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tập trung trong toàn quốc; giám sát chặt chẽ các Hội đồng tuyển dụng công chức khác, đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, chính xác.

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm cần tuyển, các đơn vị, VKSND các cấp lập kế hoạch tuyển dụng gửi về VKSND tối cao để thẩm định, phê duyệt theo quy định. Việc đề xuất tuyển dụng không vượt quá số lượng biên chế đã được điều chỉnh giảm theo quyết định của VKSND tối cao; đồng thời dự liệu số biên chế sẽ giảm của đơn vị vào năm 2021.

2. Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND các địa phương hoàn thành việc đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019 và gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) đúng thời gian quy định tại Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC-V15 ngày 13/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao).

- Các đơn vị, VKSND các cấp thực hiện việc đánh giá, phân loại phải nghiêm túc, khách quan, thực chất, tránh hình thức, qua loa, bình quân chủ nghĩa; trên cơ sở các tiêu chí đánh giá, khối lượng công việc được giao, kết quả công việc hoàn thành, chất lượng công việc đạt được để đối chiếu, so sánh, nhận xét, chấm điểm đảm bảo trung thực, chính xác. Đánh giá cán bộ là một khâu rất quan trọng trong công tác cán bộ, từ kết quả đánh giá, nhận xét để làm căn cứ trong quản lý, sử dụng cán bộ hoặc thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định.

3. Công tác quy hoạch; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; biệt phái công chức, viên chức

- Năm 2020, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026 và gửi kết quả về các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Theo đó, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trách nhiệm, uy tín cao, có triển vọng phát triển, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 của VKSND tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành KSND và Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC ngày 15/5/2018 của VKSND tối cao về việc quán triệt và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ năm 2018; quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc “động” và “mở”; bổ sung nguồn cán bộ trẻ có chất lượng để tạo nguồn lãnh đạo, quản lý.

- Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức thuộc các đơn vị, VKSND địa phương; gắn với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trên tinh thần đổi mới công tác cán bộ theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành.

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao chủ động bố trí, sáp xếp nhân sự, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất các cán bộ dự kiến luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp dự kiến biệt phái làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để xây dựng kế hoạch trình Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quyết định, trên cơ sở vừa đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị, vừa tạo điều kiện cho những Kiểm sát viên chưa thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có điều kiện tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm sát viên.

Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND địa phương chủ động lựa chọn, những công chức có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có chiều hướng phát triển để điều động, chuyển đổi vị trí công tác, tiếp tục đào tạo, rèn luyện phát triển toàn diện, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác tại đơn vị, địa phương và tăng cường cho VKSND cấp cao và VKSND tối cao.

- Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác rà soát, chuẩn bị nhân sự của Ngành giới thiệu tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2020- 2025 (Công văn số 1810/VKSTC-V15 ngày 04/5/2019; Công văn số 1829/VKSTC-V15 ngày 06/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; Công văn số 390-CV/BCSĐ ngày 02/5/2019; Công văn số 445-CV/BCSĐ ngày 12/8/2019 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao), Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh tiếp tục chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện, làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy địa phương nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong việc giới thiệu nhân sự là lãnh đạo VKSND hai cấp vào cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi có kết quả nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND cấp tình phải tổng hợp báo cáo VKSND tối cao (qua Vụ TCCB) để tổng hợp, trình Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

4. Về tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp

- Căn cứ chỉ tiêu số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên các ngạch đã được phân bổ cho từng cấp kiểm sát, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp dưới rà soát, tổng hợp số Kiểm sát viên, Kiểm tra viên giảm tự nhiên trong năm 2020 (nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc...) để xây dựng kế hoạch bổ sung, hoàn thành trước ngày 30/3/2020; căn cứ vào Quy chế thi tuyển, Kế hoạch thi tuyển, VKSND các cấp cử các đối tượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, không hạn chế số lượng, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, chọn được người đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp. Thông qua việc thi tuyển Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên tạo phong trào học hỏi, nghiên cứu, tạo động lực phấn đấu trong đội ngũ công chức, nhất là những cán bộ trẻ có năng lực.

- Từ năm 2020, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp thực hiện theo Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-VKSTC ngày 01/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao. Lưu ý, trong hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài các tài liệu theo quy định còn có thêm kết luận của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị cán bộ. Vì vậy, khi lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND các cấp chỉ đạo đơn vị tham mưu về công tác tổ chức cán bộ xây dựng hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Về thực hiện chính sách cán bộ, tinh giản biên chế

- Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao hoàn thiện việc xây dựng bảng lương chức vụ lãnh đạo, quản lý; bảng lương chức danh tư pháp và phụ cấp theo nghề đối với công chức ngành KSND theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương Nhà nước.

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp dưới tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế theo Quyết định số 602/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26/8/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc bố trí, sử dụng lao động hợp lý, hiệu quả phù hợp với vị trí việc làm; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2020, VKSND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Khuyến khích các VKSND địa phương thực hiện việc tự đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của đơn vị mình nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của công chức, viên chức và yêu cầu công tác của đơn vị; đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với công chức, viên chức ít nhất 5 ngày/năm. Thực hiện đào tạo tại chỗ, chủ động cử Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp công chức mới tuyển dụng hoặc Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngạch thấp hơn hoặc mới được bổ nhiệm nhằm từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ động đôn đốc các cơ sở đào tạo của Ngành kiện toàn đội ngũ giảng viên và phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng mới, hoàn thiện giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và các luật mới về tư pháp bảo đảm có chất lượng, chuyên sâu về nghiệp vụ, sát thực tiễn, gắn với yêu cầu nhiệm vụ và chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức theo quy định.

- Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn VKSND địa phương tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo của Ngành mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng hoặc tự đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng, kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính cho Kiểm sát viên, nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, các kỹ năng nghiệp vụ khác của công chức; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài.

7. Công tác quản lý, giáo dục công chức, viên chức, người lao động và công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Thủ trưởng đơn vị VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục công chức, viên chức và người lao động; quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành KSND (ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-VKSTC-T1 ngày 04/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao); Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và tiếp tục thực hiện các quy chế, quy định về công vụ, trật tự nội vụ của Ngành.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa vi phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý chặt chẽ đội ngũ công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lãnh đạo phụ trách không làm hết trách nhiệm đề xảy ra vi phạm phải xử lý kỷ luật. Ngay sau khi ban hành quyết định xử lý kỷ luật, VKSND các cấp phải gửi quyết định về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, theo dõi và báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao. VKSND tối cao thống kê vi phạm bị xử lý kỷ luật công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị, VKSND các cấp vào thời điểm nhận được quyết định kỷ luật (nhận trực tiếp) hoặc từ ngày VKSND cấp dưới gửi (tính theo dấu bưu điện nơi gửi). Đơn vị, VKSND địa phương nào không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao. Thủ trưởng đơn vị, Viện trưởng VKSND cấp dưới phải trực tiếp chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm, yếu kém xảy ra tại đơn vị mình.

- Chủ động, kịp thời tổ chức kiểm tra, xác minh và báo cáo VKSND cấp trên theo đúng quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức khi có thông tin liên quan đến hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định, quy chế của Ngành đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, nhất là những thông tin được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật công tác, bí mật hồ sơ, tài liệu...; những đơn vị để mất đoàn kết nội bộ, có cán bộ mắc sai phạm thì trước hết là người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao, sau đó sẽ xác minh, xử lý theo quy định.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

1. Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu hoàn thiện đề án Vị trí việc làm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi đề án Vị trí việc làm được phê duyệt thì triển khai xây dựng Đề án tổ chức, biên chế ngành KSND. Phối hợp các đơn vị có liên quan hoàn thiện Dự án phần mềm quản lý nhân sự ngành Kiểm sát nhân dân để đưa vào ứng dụng trong công tác quản lý cán bộ của các đơn vị, VKSND các cấp. Hoàn thiện Dự án thành phần Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự trong ngành KSND.

2. Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục hoàn thiện trình lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành các quy chế, quy định đã dự thảo năm 2019, xây dựng tài liệu và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện: Kế hoạch Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức cán bộ trong toàn Ngành; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014. Các đơn vị, VKSND cấp dưới chủ động nghiên cứu các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ, nhưng nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện; những bất cập, hạn chế của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, kiến nghị, đề xuất sửa đổi để phục vụ tập huấn công tác tổ chức cán bộ và sơ kết Luật Tổ chức VKSND năm 2014 sau khi VKSND tối cao ban hành kế hoạch cụ thể.

3. Vụ tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị, VKSND các cấp chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ về công tác tổ chức cán bộ để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Theo đó, tập trung kiện toàn, củng cố, xây dựng các đơn vị, bộ phận làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố án kinh tế, chức vụ, tham nhũng; các đơn vị, bộ phận kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án của VKSND các cấp; cơ quan điều tra VKSND tối cao.

4. Tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất trong công tác đánh giá, nhận xét, phân loại công chức thông qua chất lượng, hiệu quả và khối lượng công việc được giao hoàn thành. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; thực hiện các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho công chức, Kiểm sát viên, Điều tra viên.

5. Các đơn vị, VKSND các cấp thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê về công chức, viên chức trong ngành KSND gửi về Vụ Tổ chức cán bộ theo đúng quy định.

6. Vụ Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2020 theo quy định.

7. Phối hợp cơ quan chức năng tham mưu giúp cấp ủy công tác năm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, các vấn đề phát sinh để phối hợp xử lý kịp thời phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2020, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ở đơn vị, địa phương mình; đề nghị VKSQS trung ương căn cứ vào đặc thù công tác tổ chức cán bộ trong quân đội để có hướng dẫn phù hợp cho các đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh, trao đổi với VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tham mưu với lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSND tối cao (để báo cáo);

- VKSQS trung ương;

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao;

- Các VKSND cấp cao;

- Các VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Công chức Vụ 15;

- Lưu: Vụ 15, VP.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

 

 

Tăng Ngọc Tuấn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực