Hướng dẫn 06-HD/BTCTW 2017 sửa đổi nội dung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC

--------

Số: 06-HD/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NÊU TẠI HƯỚNG DẪN SỐ 15-HD/BTCTW NGÀY 5-11-2012 CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá lại các quy chế, quy định về công tác cán bộ để sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và quy hoạch cán bộ (Công văn số 1578-CV/VPTW ngày 18-7-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng); sau khi trao đổi, tiếp thu ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị liên quan, Ban Tổ chức hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5-11-2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm:

Tại khoản 3, mục A, mục B, phần II, Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương có nêu:

Khi rà soát, bổ sung quy hoạch, tập thể lãnh đạo (ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị… trực thuộc Trung ương) căn cứ đánh giá cán bộ để xem xét, bỏ phiếu quyết định, không cần thực hiện đầy đủ các bước như xây dựng quy hoạch ban đầu.

Để bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ; nay hướng dẫn bổ sung quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm theo 04 bước sau (Thành phần các Hội nghị được quy định tại mục A, mục B, phần II, Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương, trừ thành phần hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng ở bước 3 đối với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương được quy định cụ thể dưới đây):

Bước 1: Căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo có thẩm quyền, cơ quan tổ chức tham mưu thẩm định, rà soát và dự kiến phương án bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; báo cáo tập thể lãnh đạo xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch trước khi lấy ý kiến tại các hội nghị và xem xét, bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Những đồng chí có trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch, thì đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư) hoặc đưa ra khỏi danh sách quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền) phê duyệt theo quy định.

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của hội nghị cán bộ chủ chốt, tập thể lãnh đạo xem xét, thống nhất danh sách nhân sự trước khi đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tiếp theo.

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban chấp hành của các tổ chức bầu cử; hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng đối với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương (thành phần gồm: Tập thể lãnh đạo, đảng ủy, vụ trưởng, trưởng đơn vị trực thuộc).

Bước 4: Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại các hội nghị nêu trên, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, cơ quan tổ chức rà soát, tổng hợp, báo cáo tập thể lãnh đạo thảo luận và bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư) hoặc đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch (đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo quy định).

Những đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý giới thiệu nhưng phải bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định (lấy từ cao xuống) thì được đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch hoặc đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch.

2. Hướng dẫn bổ sung về định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch và hồ sơ nhân sự 
quy hoạch:

Tại khoản 3, mục A, mục B, phần II, Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương không hướng dẫn về số lần rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm và hồ sơ nhân sự quy hoạch; nay, hướng dẫn bổ sung như sau:

Hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 01 lần trong quý I, sau khi đã tiến hành đánh giá cán bộ hằng năm theo quy định.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khi gửi tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đề nghị gửi kèm theo kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ và hồ sơ nhân sự (hồ sơ nhân sự quy hoạch tương tự như danh mục hồ sơ bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử nêu tại mục a, phần II, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26-9-2007 của Ban Tổ chức Trung ương).

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

(1) Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo (đối với các tổ chức bầu cử khác, nhiệm kỳ thực hiện theo điều lệ của các tổ chức đó); đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5-11-2012 và Hướng dẫn bổ sung này. Cụ thể:

Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW và đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt trước thời điểm ban hành Công văn số 1979-CV/BTCTW ngày 20-12-2016 của Ban Tổ chức Trung ương, thì không phải tiến hành làm lại quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch theo Hướng dẫn này;

Đối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương chưa tiến hành hoặc đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt thì phải tiến hành làm lại quy trình theo Hướng dẫn bổ sung này;

Các nội dung khác về công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5-11-2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

(2) Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc:

Nhận xét, đánh giá, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác và ưu, khuyết điểm của cán bộ đối với các chức danh quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

Quyết định phê duyệt quy hoạch đối với chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

(3) Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và ký xác nhận quy hoạch đối với các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (theo ủy quyền); phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đồng chí kịp thời báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, hướng dẫn.

 

 

TRƯỞNG BAN
Phạm Minh Chính

 

 

 

 

thuộc tính Hướng dẫn 06-HD/BTCTW

Hướng dẫn 06-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 15-HD/BTCTW ngày 5/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:06-HD/BTCTWNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:24/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức

tải Hướng dẫn 06-HD/BTCTW

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tư vấn pháp luật liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi