Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BNV về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Trạng thái: Đã biết

BỘ NỘI VỤ                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /2022/TT-BNV Hà Nội, ngày tháng năm 2022

(Dự thảo ngày 01/7/2022)

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-BNV
ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị
định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ- CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 26, khoản 4 Điều 34 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức; hướng dẫn thực hiện in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước.”.

 1. Sửa đổi khoản 2, Điều 2 như sau:

“2. Công chức trong quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công chức xã, phường, thị trấn.”.

 1. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3: Thực hiện bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân

 1. Các chương trình bồi dưỡng theo quy định tại khoản 5, sửa đổi Điều 17 (trong khoản 4, Điều 1, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021) được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm bắt buộc tối thiểu 1 tuần/năm của cán bộ, công chức, viên chức;
 2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá: Nội dung chương trình, tài liệu; kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành; công tác quản lý và tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm đảm bảo đúng thẩm quyền.”.
 1. Sửa đổi Điều 13 như sau:

“Điều 13. Tiêu chuẩn cụ thể

 1. Giảng viên cao cấp

a) Có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

b) Bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, e khoản 1 Điều 34, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu.

 1. Giảng viên chính
 1. Có băng thạc sỉ trớ lẻn phù hợp VỚI chuyên mỏn, chuyên ngành giáng dạy.
 2. Bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, e khoản 1 Điều £34, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà

nước đáp ứng yêu cầu.

 1. Giảng vicn

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy.

b) Bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, e khoản 1 Điều 34, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu.”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2022
 2. Bãi bỏ Điều 6 Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                BỘ TRƯỞNG

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương;

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                             Phạm Thị Thanh Trà
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
 • Ngân hàng Chính sách xã hội;
 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
 • Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
 • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
 • VPCP: ' BTCN, các PcN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng

TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

 • Lưu: VT, TCCV (2b).

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 1 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chứcLoại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nội vụTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi