Dự thảo Thông tư sửa đổi về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức ban hành kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2
  • Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

Tải dự thảo
Văn bản liên quan