Dự thảo Thông tư về phụ cấp chức vụ lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cấp huyện

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về

BỘ CÔNG THƯƠNG

---------

Số:     /2019/TT-BCT

DỰ THẢO 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng,

Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

-----------------

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính tại các văn bản số… ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện,

Điều 1.Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội Quản lý thị trường cơ động (sau đây gọi tắt là Đội Quản lý thị trường cấp huyện) thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Điều 2. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo

1. Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Đội Quản lý thị trường cấp huyện:

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại

1

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

0,60

0,50

2

Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường

0,40

0,30

 

2. Mức phụ cấp quy định tại khoản 1 Điều này được tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

3. Nguyên tắc, các trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo nêu tại Điều 1 Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II và Khoản 2 Mục III Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm:

a) Giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này đối với các Cục Quản lý thị trường địa phương;

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường địa phương và quyết định xử lý sai phạm theo quy định;

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; báo cáo, kiến nghị Bộ trưởng quyết định xử lý sai phạm theo quy định.

3. Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương để phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương (qua Tổng cục Quản lý thị trường) để xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:                                            

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;                                   

- Kiểm toán nhà nước;

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;

- Các tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;

- Lưu: VT, PC, TCQLTT (05).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực