Công văn 955/BNV-VP 2023 kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ công chức, viên chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 955/BNV-VP

Công văn 955/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:955/BNV-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành:08/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 955/BNV-VP
V/v kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước (CSDLQG về CBCCVC), thực hiện Quyết định số 72/QĐ-BNV ngày 13/02/2023 về kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP năm 2023 của Bộ Nội vụ, công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 về việc triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg và Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin/Cơ sở dữ liệu (HTTT/CSDL) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BNĐP) với CSDLQG về CBCCVC thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng phần mềm/CSDL và khả năng tích hợp, đồng bộ dữ liệu của một số BNĐP, Bộ Nội vụ đề nghị các BNĐP thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC theo một trong các phương án sau đây:

1. Kết nối qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ/cấp tỉnh (LGSP) và NDXP

Trường hợp BNĐP đã sẵn sàng về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh LGSP thì thực hiện kết nối HTTT/CSDL về CBCCVC của BNĐP với CSDLQG về CBCCVC qua LGSP và NDXP.

2. Kết nối trực tiếp qua NDXP

Trường hợp BNĐP chưa sẵn sàng về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh LGSP thì thực hiện kết nối HTTT/CSDL về CBCCVC của BNĐP với CSDLQG về CBCCVC trực tiếp qua NDXP.

(Có hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục kèm theo văn bản này)

Bộ Nội vụ đề nghị các BNĐP khẩn trương tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định tại Văn bản số 639/BNV-VP ngày 21/2/2023./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để chỉ đạo);
- Bộ Công an (để p/h);
- Đơn vị quản lý CBCCVC của BNĐP (để t/h);
- Đơn vị chuyên trách CNTT của BNĐP (để p/h);
- Cục CĐSQG, Bộ TTTT (để p/h);
- Cục BĐTW, BTTTT (để p/h);
- Tập đoàn VNPT (để thực hiện);
- Bộ trưởng;
- TT Nguyễn Trọng Thừa;
- Vụ CCVC, VPB, Trung tâm TT (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP (CVP V.Đ. Minh).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

PHỤ LỤC

Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT/CSDL về CBCCVC của các BNĐP với CSDLQG về CBCCVC thông qua NDXP
(Kèm theo Công văn số 955/BNV-VP ngày 08/3/2023 của Bộ Nội vụ)

1. Cơ sở thực hiện:

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-BNV ngày 13/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP) năm 2023 của Bộ Nội vụ;

Công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ Nội vụ về việc triển khai Quyết định 893 và 06 của Thủ tướng Chính phủ;

Công văn số 677/BTTTT-THH ngày 03/03/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

2. Mô hình kết nối

3. Cách thức thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu

3.1. Trường hợp kết nối qua LGSP và NDXP:

Bước 1. Đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP gửi văn bản đến Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ, đơn vị chuyên trách CNTT của BNĐP và đồng gửi Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC (trong văn bản ghi rõ họ và tên nhân viên kỹ thuật của đơn vị cung cấp HTTT/CSDL CBCCVC để làm đầu mối liên hệ).

Bước 2. Đơn vị chuyên trách CNTT của BNĐP làm việc với Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ, Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện kết nối thử nghiệm (nếu cần thiết) và kết nối chính thức.

Bước 3. Đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP đối chiếu dữ liệu đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu và thông báo vấn đề phát sinh về Vụ Công chức - Viên chức của Bộ Nội vụ (nếu có).

3.2. Trường hợp kết nối trực tiếp NDXP:

Bước 1. Đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP gửi văn bản đến Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ, đơn vị chuyên trách CNTT của BNĐP và đồng gửi Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC (trong văn bản ghi rõ họ và tên nhân viên kỹ thuật của đơn vị cung cấp HTTT/CSDL CBCCVC để làm đầu mối liên hệ).

Bước 2. Đơn vị chuyên trách CNTT của BNĐP gửi văn bản đến Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin của Bộ Nội vụ về việc đề nghị cung cấp tài liệu kết nối trực tiếp NDXP (API Key, mã đơn vị liên quan đến NDXP, CSDLQG về CBCCVC).

Bước 3. Sau khi tiếp nhận tham số phục vụ kết nối, đơn vị chuyên trách CNTT phối hợp đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP và đơn vị cung cấp HTTT/CSDL CBCCVC thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC.

Bước 4. Đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP đối chiếu dữ liệu đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu và thông báo vấn đề phát sinh về Vụ Công chức - Viên chức của Bộ Nội vụ (nếu có).

4. Đường truyền phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

Đường truyền phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (TSLCD).

Địa điểm cài đặt máy chủ dữ liệu CBCCVC của BNĐP cần được kết nối, sử dụng mạng TSLCD và bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

Trường hợp đơn vị quản lý dữ liệu CBCCVC của BNĐP chưa được kết nối sử dụng TSLCD thì đề nghị đơn vị chuyên trách CNTT của BNĐP làm việc với Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông và các nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện các bước hoà mạng theo quy định.

5. Bảo đảm an toàn thông tin

Đơn vị quản lý, vận hành HTTT/CSDL CBCCVC của BNĐP trước khi thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu chính thức với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý cần bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật, công văn số 677/BTTTT-THH ngày 03/03/2022 về việc hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và các văn bản quy định khác có liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin theo cấp độ.

Đầu mối phối hợp:

• Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Nền tảng và Dữ liệu số, số điện thoại 0902170982, thư điện tử [email protected];

• Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Lê Đức Anh, Phó phụ trách Trung tâm Điều hành khai thác mạng, số điện thoại 0836419888 hoặc số hỗ trợ kỹ thuật 24/7 080.41065;

• Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ, đơn vị cấp key kết nối tới CSDLQG về CBCCVC: Ông Đỗ Đức Tùng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý an toàn thông tin, số điện thoại 0984448586, thư điện tử [email protected];

• Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật kết nối, tích hợp tới CSDLQG về CBCCVC: VNPT tỉnh/thành phố hỗ trợ các tỉnh/thành phố trên địa bàn và Ban Khách hàng Tổ chức - Doanh nghiệp, VNPT Vinaphone hỗ trợ các bộ/ngành: Ông Nguyễn Trọng Tuấn, số điện thoại 0912005222, thư điện tử [email protected];

• Bộ Nội vụ: Vụ Công chức - Viên chức, đơn vị quản lý dữ liệu của CSDLQG về CBCCVC: Ông Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng, điện thoại 0912685999; Ông Trần Duy Hưng, Chuyên viên, điện thoại 0919009398.

• Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều phối chung: Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, điện thoại 0903259566; ông Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số quốc gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông (cán bộ biệt phái làm việc tại Bộ Nội vụ), điện thoại 0912226979./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi