Công văn 8366/BGTVT-TCCB 2019 xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành giao thông

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 8366/BGTVT-TCCB
V/v xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thnh phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 30/5/2019, Ban Tổ chức Trung ương c Công văn số 8215-CV/BTCTW về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, theo đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng và hoàn thiện danh mục, bản mô t vị trí việc làm thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành (từ trung ương xuống địa phương).

Riêng đối với các Sở Giao thông vận tải: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 8, Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chnh ph quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thnh phố trực thuộc Trung ương, thì thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm ca các Sở Giao thông vn tải thuộc trách nhiệm của y ban nhân dân cấp tnh (Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND cấp tnh quản lý về vị tr việc làm của các cơ quan thuộc tnh). Để có cơ sở triển khai nhiệm vụ tại công văn 8215-CV/BTCTW, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 385-CV/BCSĐ ngày 10/7/2019 đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể.

Trong thời gian chờ Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn để kịp tiến độ xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc lm, bản mô tả vị trí việc làm và xác định khung năng lực của vị trí việc làm về giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan ch đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị tr việc làm của công chức chuyên ngành giao thông vận ti đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và gửi kết qu về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/9/2019, đồng thời gửi file qua hòm thư xuanntt@mt.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Xuân, điện thoại 024.39420208 - 0985197866.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (TX).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 8366/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức chuyên ngành giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 8366/BGTVT-TCCB Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 04/09/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực