Công văn 800/VKSTC-V15 hướng dẫn Kế hoạch đào tạo công chức ngành Kiểm sát năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

Số: 800/VKSTC-V15
V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 16/KH-VKSTC), VKSND tối cao hướng dẫn một số nội dung sau đây:

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị thực hiện:

- Phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 16/KH-VKSTC đến công chức, viên chức trong đơn vị để thống nhất triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Lập danh sách đăng ký cử công chức, viên chức đi học theo Kế hoạch số 16/KH-VKSTC và dự kiến kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ; đồng thời gửi bản mềm các danh sách này về địa chỉ: phongquanlydaotaov15@gmail.com (Kế hoạch số 16/KH-VKSTC; mẫu danh sách đăng ký cử công chức, viên chức đi học và kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị được đăng tải tại mục Thông báo trên website vksndtc.gov.vn).

Lưu ý: Các văn bản gửi qua email đề nghị ghi rõ tên đơn vị và theo mẫu: Tiêu đề email: VKSND tỉnh/thành phố... Tên file đính kèm: VKSND tỉnh/thành phố... Kế hoạch tổ chức các lớp tại địa phương/Danh sách đăng ký cử công chức, viên chức tham gia các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

- Phối hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tăng cường kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức được cử đi học.

2. Về đối tượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Để thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 303/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, đề nghị các đơn vị trong Ngành đăng ký cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện; trong đó:

- Đối tượng cử đi đào tạo nghiệp vụ kiểm sát gồm những công chức, viên chức thuộc biên chế của VKSND các cấp, đã tốt nghiệp đại học Luật và đã được công nhận hết thời gian tập sự.

- Đối tượng cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành gồm những công chức, viên chức đang thực hiện hoặc dự kiến điều động thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác đó; phù hợp với vị trí việc làm.

3. Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

- Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-VKSTC để xây dựng và triển khai chương trình công tác và kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm phù hợp với những quy định mới của pháp luật để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

- Xây dựng kế hoạch cử giảng viên đi công tác thực tế tại VKSND địa phương; báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao về cơ chế thu hút giảng viên kiêm chức ở trong và ngoài Ngành, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm thực tiễn; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên kiêm chức để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

- Không tiếp nhận đào tạo, bồi dưỡng những công chức, viên chức không được VKSND tối cao triệu tập, không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

- Đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về: Kỹ năng hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại và kiểm sát việc hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại; Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự; Kỹ năng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính đối với các quyết định trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai... cho Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp của VKSND các cấp (trừ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và tương đương trở lên). Theo đó, các cơ sở đào tạo của Ngành chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao nghiên cứu, biên soạn chương trình bồi dưỡng trình Hội đồng thẩm định VKSND tối cao theo quy định.

Căn cứ chương trình bồi dưỡng do VKSND tối cao ban hành, các cơ sở đào tạo của Ngành sẽ đặt bài các chuyên gia và mời các chuyên gia này tham gia giảng dạy (gồm giảng viên tại các cơ sở đào tạo của Ngành, Trường Đại học Luật, Học viện Cảnh sát nhân dân...; các chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm thực tiễn của ngành Kiểm sát, Công an, Tòa án...).

4. Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị

Để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo quy định bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức (tối thiểu 05 ngày/năm), VKSND địa phương, đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế về việc nâng cao chất lượng công tác và nguồn kinh phí được cấp, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để phối hợp với các cơ sở đào tạo, nhất là các cơ sở đào tạo của Ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tại địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, đề nghị VKSND địa phương, đơn vị có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước thời gian dự kiến mở lớp 01 tháng về kế hoạch mở lớp bồi dưỡng tại chỗ và báo cáo kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng theo quy định.

5. Về việc cử giảng viên thỉnh giảng

Các đơn vị trong Ngành cần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức của đơn vị là giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành. Đồng thời, tiếp tục giới thiệu những công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, khả năng giảng dạy, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm để làm giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo của Ngành.

6. Về việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

Căn cứ nguồn kinh phí được cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, các đơn vị trong Ngành cần thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước Ngành về việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

Nhận được công văn này, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng./.

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo VKSNDTC (thay báo cáo);
- Lưu: VT, V15.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Tăng Ngọc Tuấn

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

thuộc tính Công văn 800/VKSTC-V15

Công văn 800/VKSTC-V15 của Viện kiếm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:800/VKSTC-V15Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tăng Ngọc Tuấn
Ngày ban hành:05/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức , Tư pháp-Hộ tịch

tải Công văn 800/VKSTC-V15

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi