Công văn 5354/UBND-NC Hà Nội 2019 cuộc vận động Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

---------------

Số: 5354/UBND-NC

V/v: Thực hiện Cuộc vận động

“Cán bộ, công chức, viên chức nói
không với tiêu cực”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

 

                                                                    

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Ngày 22/7/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ về việc phê duyệt Đề án số 1172/ĐA-TLĐ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”;

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Công văn số 1251-CV/TU ngày 04/9/2019 về việc triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban, Ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố quận, huyện, thị xã triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” như sau:

1. Chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ ngày 22/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phê duyệt Đề án số 1172/ĐA-TLĐ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động “Năm không” trong cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô, nhằm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trung thành với tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức công vụ, lối sống lành mạnh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Cuộc vận động “Năm không”, gồm các nội dung:

- Không cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

- Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;

- Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;

- Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;

- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

3. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử trong thực hiện công vụ; các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; mỗi các cá nhân có bản cam kết duy trì thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp với công việc được giao, không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

4. Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật: Lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát, phát hiện những biểu hiện nhằm loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm” trong việc xây dựng các văn bản pháp luật; phải đặt lợi ích của Nhân dân, lợi ích của quốc gia , dân tộc lên trên. Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các các quy định nhằm quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công khai hóa, chuẩn hóa các thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị, thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để người dân, doanh nghiệp biết, giám sát qua đó nâng cao niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp vào Đảng và Nhà nước.

5. Tạo điều kiện bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để công đoàn cùng cấp làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả cuộc vận động theo quy định. Gắn việc thực hiện phối hợp thực hiện Cuộc vận động với các cuộc vận động, phong trào khác có liên quan, công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5//2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Thành phố”, các văn bản pháp luật mới như Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động; đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng năm, sơ kết, tổng kết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;

- Ủy ban MTTQ VN thành phố HN;

- Liên đoàn Lao động Thành phố;

- Các Ban Đảng Thành ủy;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các cơ quan báo, đài HN;

- Văn phòng TU, VP ĐĐBQH&HĐND TP;

- VPUB: CVP, các PCVP; Các phòng: TKBT, TH, NC, KGVX, KT;

- Lưu: VT, SNV (03 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 5354/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5354/UBND-NC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 02/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực