Công văn 535/TTg-TCCB kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 535/TTg-TCCB

V/v Kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 79/TTr-BCSĐ ngày 31 tháng 3 năm 2020 và Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 152/TTr-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2020 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý để ông Nguyễn Nhật được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2020 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Bộ Nội vụ (Vụ CCVC);

- Ông Nguyễn Nhật;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; VPBCSĐ(3);

- Lưu: VT, TCCB.NTT

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực