Công văn 3928/BNV-CCHC về việc xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện Đề án 30 do Bộ Nội vụ ban hành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
---------

Số: 3928/BNV-CCHC
V/v: Xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện Đề án 30.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi là Đề án 30), tại mục 4 Công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008 có giao: “Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong tháng 12 năm 2008 có văn bản hướng dẫn các bộ và địa phương gắn việc thực hiện Đề án 30 với việc xem xét thi đua khen thưởng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ”. Sau khi thống nhất với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn nội dung trên như sau:

1. Cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách hành chính nhà nước từ nay đến hết năm 2010. Các Bộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai tốt Đề án 30 theo sự chỉ đạo trực tiếp của Văn phòng Chính phủ và lấy kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Đề án 30 là nội dung quan trọng đánh giá kết quả hoàn thành công tác cải cách hành chính, xem xét thi đua, khen thưởng 6 tháng, hàng năm đối với tập thể.

Kết quả thực hiện Đề án 30 dựa trên hai nội dung: tổ chức triển khai nghiêm túc, nộp sản phẩm đúng thời gian quy định; chất lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị có sản phẩm chất lượng tốt, hoàn thành đúng thời hạn sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định. Đối với các cơ quan, đơn vị chất lượng sản phẩm chưa tốt, hay nộp sản phẩm không đúng hạn sẽ bị trừ điểm thi đua tập thể.

2. Đối với cán bộ, công chức liên quan đến công tác chỉ đạo, thực hiện Đề án 30 trong đánh giá định kỳ hàng năm, cũng như đánh giá để chuẩn bị cho công tác đề bạt và bổ nhiệm cần đưa nội dung về trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Đề án 30 được phân công để đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao có chất lượng tốt, đặc biệt là có sáng kiến trong quá trình thực hiện Đề án 30 sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định. Đối với cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao thực hiện Đề án 30 thì sẽ bị trừ điểm thi đua hoặc xem xét kỷ luật theo quy định.

3. Các Bộ, ngành và địa phương cần kiện toàn Tổ công tác chuyên trách Đề án 30, như việc bố trí sắp xếp đủ số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác này. Các Bộ, ngành và địa phương cần nghiên cứu để có chính sách, sau khi Đề án 30 kết thúc, số cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại Tổ Công tác chuyên trách Đề án được đánh giá, phân loại và đối với cán bộ có thành tích tốt sẽ ưu tiên bố trí sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn theo nguyện vọng cá nhân hoặc bổ nhiệm, đề bạt khi cơ quan có nhu cầu, nhưng vẫn phải thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định hiện hành về công tác cán bộ, công chức.

4. Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng quý có văn bản thông báo cho Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm cơ sở xem xét việc thi đua khen thưởng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ, công chức theo quy định tại văn bản này.

Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương áp dụng hướng dẫn trên trong công tác thi đua khen thưởng và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTCP;
- Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

 

thuộc tính Công văn 3928/BNV-CCHC

Công văn 3928/BNV-CCHC về việc xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện Đề án 30 do Bộ Nội vụ ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3928/BNV-CCHCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành:31/12/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức

tải Công văn 3928/BNV-CCHC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
-------
SOCIALIST REPUBLICOF VIETNAM Independence - Freedom– Happiness
----------
No: 3928/BNV-CCHC
Ref: Review for awards, nomination, and promotion of cadres working on Project 30
Hanoi, December 31, 2008
 
 To:
- Ministries, ministry-level agencies, Government-affiliated agencies
- People’s Committees of provinces and cities under direct central management
 
Following the Prime Minister’s instructions on the implementation of the Master Plan for Administrative Procedures Simplification in the fields of state management for the period 2007-2010 (hereinafter referred to as Project 30), item 4 of the Official document 2026/TTg-TCCV dated November 21, 2008 assigns “the Minister of Home Affairs to take lead and coordinate with the Minister, Chairman of the Office of Government in December 2008 to issue a guiding document to help ministries and localities to include Project 30 performance in the review for reward, nomination, and promotion of public servants”. After working with the Office of Government, the Ministry of Home Affairs provides the following guidance with respect of review for reward, nomination, and promotion of public servants as follows:
1. Administrative procedures reform is identified as the core mission in the course of state administration reform from now up to the end of 2010. Ministries, agencies and provinces are to provide good leadership to ensure success implementation of Project 30 under the Office of Government’s direct instruction and to consider Project 30 performance as an important indicator of public administration reform performance and as a basis for determining 6-month or annual public servant reward and commendation.
Project 30 performance will be assessed by two criteria: the properness of implementation and submission of outputs within set deadlines; quality of output as required in the Prime Minister’s instructions and the Special Task Force’s guidance
Agencies and units producing outputs of high quality and meeting set deadlines shall be commended as specified in the regulations. Agencies and units producing outputs of low quality and failing to meet set deadlines shall be deducted performance scores.
2. With respect of public servants involved in directing and implementing Project 30, responsibilities for directing and implementing Project 30 tasks should be included in the annual performance review and promotion evaluation as an indicator of level of fulfillment of assigned tasks and responsibilities
Individuals who have a high sense of responsibility, produce high-quality deliverables, especially contribute significant initiatives in the implementation process of Project 30 will be commended as stated in the regulations. Individuals who do not complete their assigned tasks in Project 30 will be deducted performance scores or subject to discipline as stated in the regulations.
3. Ministries, agencies and provinces need to strengthen their respective Task Forces by providing sufficient number and qualified personnel. Ministries, agencies and provinces need to work on policies under which after Project 30, public servants seconded to work full time for provincial Task Forces will be assessed and ranked; and cadres with achievements will be preferentially assigned to work positions that suit their capacity and wish, or promoted when such need arises in their respective agencies. These, however, should also be conducted in accordance with the process, criteria, and conditions as stated in State personnel regulations.
4. The Prime Minister’s Special Task Force will prepare a quarterly document notifying the Ministry of Home Affairs and related ministries, agencies and provinces the Project 30 implementation progress and performance in ministries, ministry-level agencies, People’s Committees of provinces and cities under direct central management. The document should be considered as the basis reviewing for reward, commendation, nomination and promotion for public servants under this document.
Ministry of Home Affairs requests ministries, agencies and provinces to follow the above guidance in commending, nominating, and promoting cadres and civil servants.
 

 
MINISTER
Tran Van Tuan
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 3928/BNV-CCHC DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi