Công văn 3256/UBND-SNV Hà Nội 2022 khắc phục tình trạng cán bộ nghỉ việc, thôi việc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3256/UBND-SNV

Công văn 3256/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3256/UBND-SNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:03/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3256/UBND-SNV
V/v: Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Văn bản số 4536/BNV-TCBC ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Thành phố, cụ thể:

1. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở. Cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Trên cơ sở các quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về xã hội hóa, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước... các Sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

4. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt, công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

5. Đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực, cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, có cơ chế, chính sách thỏa đáng, làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

6. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo tư tưởng yên tâm làm việc trong khu vực nhà nước.

7. Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

8. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Thành phố theo Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 01/11/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của Thành phố, báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố để thực hiện theo thẩm quyền1.

9. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ, giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu, đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan chức năng hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, công chức, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVP: NC, TH;
- Lưu: VT, SNV (05b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT
. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

-----------------------

1 Các Nghị quyết: số 14/NQ-HĐND ngày 05/12/2018, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2019, s 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành ph Hà Nội.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi