Công văn 2232/BNV-TCBC triển khai tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức lĩnh vực du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2232/BNV-TCBC

Công văn 2232/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2232/BNV-TCBCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành:18/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2232/BNV-TCBC
V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 10/CT-TTg). Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. Để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành và địa phương) thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch như sau:

1. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg, các Bộ, ngành, địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, xác định đầy đủ các nhiệm vụ phải thực hiện theo yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực du lịch, phát huy vai trò của lực lượng công an, quân sự trên địa bàn, bảo đảm giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế du lịch với bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo đúng quy định của Đảng và của pháp luật trong tình hình mới.

2. Trên cơ sở xác định rõ các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện trong lĩnh vực du lịch, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phân công rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì và cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp thuộc phạm vi quản lý; đồng thời theo thẩm quyền quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực du lịch phải bảo đảm đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ tại các Nghị định: (1) Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; (2) Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ; (3) Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (4) Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; (5) Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Căn cứ các quy định của Đảng về cán bộ, công chức, viên chức và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo xây dựng và phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý; đồng thời căn cứ vào tổng số biên chế công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị này, bảo đảm theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg.

4. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền về lĩnh vực tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức thì đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có ý kiến (kèm theo đề xuất các giải pháp cụ thể) gửi Bộ Nội vụ để phối hợp giải quyết theo quy định của Đảng và của pháp luật; đồng thời đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong quá trình thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương quan tâm triển khai thực hiện và định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT , TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi