Công văn 1666/TTg-TCCB 2019 về kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------------

Số: 1666/TTg-TCCB

V/v: Kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 65/TTr-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2019 và Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 498/TTr-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Bộ Nội vụ (Vụ CCVC);

- Ông Nguyễn Đình Toàn;

- VPCP: BTCN các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; VPBCSĐ(3);

- Lưu: VT, TCCB. NTT

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực