Công văn 1158/UBDT-TCCB 2019 xây dựng hệ thống vị trí việc làm tại cơ quan làm công tác dân tộc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UỶ BAN DÂN TỘC

-----------

Số: 1158/UBDT-TCCB

V/v: Xây dựng hệ thống vị trí việc

làm cán bộ, công chức, viên chức

cơ quan làm công tác dân tộc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

 

Thực hiện Công văn số 3692/BNV-TCBC ngày 09/8/2019 và Công văn số 4392/BNV-TCBC ngày 12/9/2019 của Bộ Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức; Ủy ban Dân tộc đã nghiên cứu dự thảo danh mục vị trí việc làm do Bộ Nội vụ chủ trì; đồng thời triển khai rà soát, đánh giá lại danh mục vị trí việc làm Bộ Nội vụ đã phê duyệt cho Ủy ban Dân tộc trong Quyết định số 1689/QĐ-BNV. Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:

1. Về dự thảo danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; danh mục vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ do Bộ Nội vụ chủ trì

Ủy ban Dân tộc đồng ý với nội dung dự thảo.

2. Về vị việc làm cán bộ, công chức trong cơ quan công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc chủ trì

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 865/UBDT-TCCB ngày 01/8/2019 về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức cơ quan làm công tác dân tộc gửi các địa phương cung cấp tài liệu để xây dựng hệ thống vị trí việc làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy ban Dân tộc gửi quý Bộ biểu Danh mục vị trí việc làm; biểu Tổng hợp vị trí việc làm của Ủy ban Dân tộc và cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm.

Ủy ban Dân tộc trân trọng gửi Bộ Nội vụ tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Đỗ Văn Chiến

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC

Tổ biên tập hệ thống VTVL

Biểu TH

 

 

TỔNG HỢP DANH MỤC VTVL

CỦA ỦY BAN DÂN TỘC VÀ CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC CÁC
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

TT

Tên VTVL

Ngạch công chức

I- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý và trợ lý, thư ký

24

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý ở Trung ương

14

1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

 

2

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

Chuyên viên cao cấp

3

Vụ trưởng

Chuyên viên chính;

Chuyên viên cao cấp

4

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên chính; Thanh tra cao cấp

5

Chánh Văn phòng

Chuyên viên chính;

Chuyên viên cao cấp

6

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

7

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên viên chính

8

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra

viên chính

9

Trưởng phòng

Chuyên viên

10

Trưởng Đại diện của Văn phòng

Chuyên viên

11

Đội trưởng đội xe

Chuyên viên

12

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

13

Phó trưởng Đại diện của Văn phòng

Chuyên viên

14

Phó đội trưởng đội xe

Chuyên viên

b- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, huyện

8

1

Trưởng ban

Chuyên viên chính;

Chuyên viên cao cấp

2

Phó trưởng ban

Chuyên viên chính

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

4

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

5

Chánh Thanh tra

Chuyên viên

6

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

7

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên viên

8

Phó Chánh Thanh tra

Chuyên viên

c- VTVL trợ lý, thư ký

2

1

Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên về Hành chính - Thư ký

Chuyên viên

II- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc

17

a- Cấp trung ương

13

1

Chuyên viên cao cấp quản lý chính sách kinh tế

Chuyên viên cao cấp

2

Chuyên viên cao cấp quản lý chính sách xã hội

Chuyên viên cao cấp

3

Chuyên viên chính theo dõi chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo

Chuyên viên chính

4

Chuyên viên chính tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi chính sách

dân tộc

Chuyên viên chính

5

Chuyên viên chính quản lý nhà nước công tác dân tộc

Chuyên viên chính

6

Chuyên viên chính theo dõi công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chuyên viên chính

7

Chuyên viên chính theo dõi tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chuyên viên chính

8

Chuyên viên chính theo dõi chính sách dân tộc thiểu số rất ít

người

Chuyên viên chính

9

Chuyên viên chính theo dõi chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyên viên chính

10

Chuyên viên cao cấp về nghiên cứu, xác định thành phần và

danh mục dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Chuyên viên cao cấp

11

Chuyên viên cao cấp về nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp công

tác dân tộc

Chuyên viên cao cấp

12

Chuyên viên chính quản lý khoa học và công nghệ, môi trường

Chuyên viên chính

13

Chuyên viên chính về Thông tin - Tuyên truyền

Chuyên viên chính

14

Chuyên viên chính quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Chuyên viên chính

15

Chuyên viên tiếp công dân

Chuyên viên

b- Cấp tỉnh có Ban Dân tộc

3

1

Chuyên viên chính theo dõi thực hiện chính sách dân tộc

Chuyên viên chính

2

Thanh tra viên

Thanh tra viên; Chuyên viên

3

Chuyên viên về Thông tin - Tuyên truyền

Chuyên viên

c- Cấp tỉnh không có Ban Dân tộc

3

1

Chuyên viên chính quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Chuyên viên chính

d- Cấp huyện

1

1

Chuyên viên theo dõi, triển khai, thực hiện chính sách dân tộc

Chuyên viên

III- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

13

a- Cấp trung ương

10

1

Chuyên viên chính quản lý nhân sự và đội ngũ công chức, viên chức

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên cao cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế

Chuyên viên cao cấp

3

Chuyên viên cao cấp quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức,

viên chức

Chuyên viên cao cấp

4

Chuyên viên chính quản lý chế độ, chính sách

Chuyên viên chính

5

Chuyên viên chính theo dõi cải cách hành chính

Chuyên viên chính

6

Chuyên viên về thống kê, tổng hợp và quản lý hồ sơ

Chuyên viên

7

Chuyên viên chính về bảo vệ chính trị nội bộ và công tác AN-

QP

Chuyên viên chính

8

Chuyên viên chính thi đua - Khen thưởng

Chuyên viên chính

9

Kế toán viên

Kế toán viên

10

Cán sự về thủ quỹ

Cán sự

 

Các VTVL về Kế hoạch, tài chính, pháp chế, thanh tra, tổ chức

cán bộ, hợp tác quốc tế... do các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ

Tài chính, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao chủ trì soạn thảo. Khi có dữ liệu của các Bộ sẽ bổ

sung vào danh muc VTVL của UBDT

 

b- Cấp tỉnh có Ban Dân tộc

3

1

Tổ chức, hành chính, tổng hợp

Chuyên viên

2

Kế toán

Kế toán viên

3

Thủ quỹ

Cán sự

c- Cấp huyện

2

1

Kế toán (kiêm nhiệm)

Cán sự

2

Thủ quỹ (kiêm nhiệm)

Cán sự

IV-VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

23

a- Cấp trung ương

11

1

Chuyên viên quản lý và sử dụng con dấu

Chuyên viên

2

Chuyên viên quản trị công sở

Chuyên viên

3

Chuyên viên về Văn thư

Chuyên viên

4

Chuyên viên về Lưu trữ

Chuyên viên

5

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

6

Chuyên viên về công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

7

Cán sự về y tế cơ quan

Cán sự

8

Nhân viên lễ tân

Nhân viên

9

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

10

Nhân viên lái xe

Nhân viên

11

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên

b- Cấp tỉnh có Ban Dân tộc

9

1

Chuyên viên quản lý và sử dụng con dấu

Chuyên viên

2

Chuyên viên quản trị công sở

Chuyên viên

3

Chuyên viên về Văn thư

Chuyên viên

4

Chuyên viên về Lưu trữ

Chuyên viên

5

Chuyên viên hành chính một cửa

Chuyên viên

6

Chuyên viên về công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

7

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

8

Nhân viên lái xe

Nhân viên

9

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên

c- Cấp huyện

1

1

Nhân viên Văn thư - Lưu trữ (kiêm nhiệm)

Cán sự

 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

.... ngày ... tháng .... năm ...

Trưởng nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC
Tổ biên tập hệ thống VTVL

Biểu DM

 

 

                                                                                                                                                 

DANH MỤC VTVL CỦA CÁC TỔ CHỨC THUỘC
ỦY BAN DÂN TỘC
CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC CÁC TỈNH,
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

TT

Tổ chức/nhóm VTVL/tên VTVL

Ngạch công chức

A

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN VÀ TRỢ LÝ, THƯ KÝ

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo cơ quan

 

1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

 

2

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

Chuyên viên cao cấp

b- VTVL thuộc nhóm giúp việc lãnh đạo cơ quan

 

1

Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Chuyên viên chính

2

Hành chính - Thư ký

Chuyên viên

B

CÁC TỔ CHỨC THUỘC CƠ QUAN ỦY BAN DÂN TỘC

 

I

VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

(Các VTVL do Bộ Tài chính, Bộ KHĐT chủ trì)

 

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

II

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

 

1

Chuyên viên chính quản lý nhân sự và đội ngũ công chức, viên chức

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên cao cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế

Chuyên viên cao cấp

3

Chuyên viên cao cấp quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên

chức

Chuyên viên cao cấp

4

Chuyên viên chính quản lý chế độ, chính sách

Chuyên viên chính

5

Chuyên viên chính theo dõi cải cách hành chính

Chuyên viên chính

6

Chuyên viên chính thống kê, tổng hợp và quản lý hồ sơ

Chuyên viên chính

7

Chuyên viên chính bảo vệ chính trị nội bộ và công tác AN-QP

Chuyên viên chính

8

Chuyên viên chính Thi đua - Khen thưởng

Chuyên viên chính

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

III

VỤ PHÁP CHẾ

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

 

1

 

 

 

(Các VTVL do Bộ Tư pháp chủ trì)

 

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

IV

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

 

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

 

1

 

 

 

(Các VTVL do Bộ Ngoại giao chủ trì)

 

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

V

THANH TRA

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên chính; Thanh tra viên cao cấp

2

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

chính

3

Trưởng phòng

Thanh tra viên

4

Phó trưởng phòng

Thanh tra viên

b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

 

1

 

 

 

(Các VTVL do Thanh tra Chính phủ chủ trì)

 

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

VI

VĂN PHÒNG

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Chánh Văn phòng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên viên chính

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

5

Trưởng Đại diện của Văn phòng

Chuyên viên

6

Phó Trưởng Đại diện của Văn phòng

Chuyên viên

7

Đội trưởng Đội xe

Chuyên viên

8

Phó Đội trưởng Đội xe

Chuyên viên

b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên quản lý và sử dụng con dấu

Chuyên viên

2

Chuyên viên quản trị công sở

Chuyên viên

3

Chuyên viên về Văn thư

Chuyên viên

4

Chuyên viên Lưu trữ

Chuyên viên

5

Chuyên viên về công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

6

Kế toán viên

Kế toán viên

7

Nhân viên thủ quỹ

Nhân viên

c- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

 

1

Chuyên viên chính về tổng hợp

Chuyên viên

2

Chuyên viên về theo dõi hoạt động thông tin đối ngoại

Chuyên viên

3

Chuyên viên về Hành chính - Thư ký

Chuyên viên

d-VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về y tế cơ quan

Cán sự

2

Nhân viên lễ tân

Nhân viên

3

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

4

Nhân viên lái xe

Nhân viên

5

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên

VII

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên cao cấp quản lý chính sách kinh tế

Chuyên viên cao cấp

2

Chuyên viên cao cấp quản lý chính sách xã hội

Chuyên viên cao cấp

3

Chuyên viên chính theo dõi chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo

Chuyên viên chính

4

Chuyên viên chính tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi chính sách dân

tộc

Chuyên viên chính

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

VIII

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên chính quản lý nhà nước công tác dân tộc

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên chính theo dõi công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chuyên viên chính

3

Chuyên viên chính theo dõi tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chuyên viên chính

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

IX

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên chính quản lý nhà nước công tác dân tộc

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên chính theo dõi công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chuyên viên chính

3

Chuyên viên chính theo dõi an ninh quốc phòng, chính trị nội bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chuyên viên chính

4

Chuyên viên tiếp công dân

Chuyên viên

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Chuyên viên hành chính tổng hợp

Chuyên viên

2

Chuyên viên về Văn thư - Lưu trữ

Chuyên viên

3

Nhân viên lái xe

Nhân viên

4

Nhân viên Phục vụ

Nhân viên

5

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên

IX

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên chính quản lý nhà nước công tác dân tộc

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên chính theo dõi công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chuyên viên chính

3

Chuyên viên chính theo dõi an ninh quốc phòng, chính trị nội bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chuyên viên chính

4

Chuyên viên tiếp công dân

Chuyên viên

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Chuyên viên hành chính tổng hợp

Chuyên viên

2

Chuyên viên về Văn thư - Lưu trữ

Chuyên viên

3

Nhân viên lái xe

Nhân viên

4

Nhân viên Phục vụ

Nhân viên

5

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên

X

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên chính theo dõi chính sách dân tộc thiểu số rất ít người

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên chính theo dõi chính sách người có uy tín trong đồng

bào dân tộc thiểu số

Chuyên viên chính

3

Chuyên viên cao cấp về nghiên cứu, xác định thành phần và danh

mục dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Chuyên viên cao cấp

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

XI

VỤ TỔNG HỢP

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên cao cấp về nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp công tác

dân tộc

Chuyên viên cao cấp

2

Chuyên viên chính quản lý khoa học và công nghệ, môi trường

Chuyên viên chính

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

XII

VỤ TUYÊN TRUYỀN

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Vụ trưởng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Vụ trưởng

Chuyên viên chính

b-VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên chính về Thông tin - Tuyên truyền

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Chuyên viên

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Cán sự về Hành chính - Văn thư

Cán sự

XIII

VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG VÀ ĐẢNG ỦY

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Chánh Văn phòng

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó Chánh văn phòng

 

b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

 

 

 

 

 

(Chờ dữ liệu của BTCTW)

 

C

CÁC TỔ CHỨC LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

XIV

CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Trưởng ban

Chuyên viên chính; Chuyên viên cao cấp

2

Phó trưởng ban

Chuyên viên chính

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

4

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

5

Chánh Thanh tra

Chuyên viên

6

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

7

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên viên

8

Phó Chánh Thanh tra

Chuyên viên

b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên chính theo dõi thực hiện chính sách dân tộc

Chuyên viên chính

2

Thanh tra viên

Thanh tra viên; Chuyên viên

3

Chuyên viên về Thông tin - Tuyên truyền

Chuyên viên

c- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn

 

1

Chuyên viên tổ chức, hành chính, tổng hợp

Chuyên viên

2

Kế toán viên

Chuyên viên

3

Nhân viên thủ quỹ

Cán sự

d-VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

1

Chuyên viên quản lý và sử dụng con dấu

Chuyên viên

2

Chuyên viên quản trị công sở

Chuyên viên

3

Chuyên viên về Văn thư

Chuyên viên

4

Chuyên viên về Lưu trữ

Chuyên viên

5

Chuyên viên hành chính một cửa

Chuyên viên

6

Chuyên viên về công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

7

Nhân viên phục vụ

Nhân viên

8

Nhân viên lái xe

Nhân viên

9

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên

XIV

CẤP HUYỆN

 

a- VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý

 

1

Trưởng phòng

Chuyên viên

2

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

b- VTVL thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên ngành

 

1

Chuyên viên theo dõi thực hiện chính sách dân tộc

Chuyên viên

c- VTVL thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ

 

1

Kế toán viên

Cán sự

2

Nhân viên thủ quỹ (kiêm nhiệm)

Cán sự

3

Nhân viên Văn thư - Lưu trữ (kiêm nhiệm)

Cán sự

             
 

 

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

.... ngày ... tháng .... năm ...

Trưởng nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực