Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
-----------------
Số: 14/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013
 
 
CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 
 
Trong những năm qua, thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước thành phố Hà Nội.
Tuy nhiên, hiện nay qua các phương tiện thông tin đại chúng và việc trực tiếp thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội cho thấy một số cơ quan, đơn vị vẫn còn buông lỏng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính chưa đầy đủ, một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ đúng pháp luật về công tác tuyển dụng, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc... Những hạn chế, tồn tại nêu trên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hạn chế hiệu lực, hiêu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, một số cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu ý thức trách nhiệm, tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn xảy ra, gây tâm lý không tốt trong dư luận xã hội, ở một số cơ quan, đơn vị còn có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật.
Để triển khai thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2013", nhằm nâng cao chất lượng và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị:
1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội có trách nhiệm:
1.1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.
1.2. Thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể đối với công tác:
- Tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp;
- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức;
- Thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm;
- Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu.
1.3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; xác định vị trí việc làm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý; bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường của từng người, thực hiện việc phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo dõi tiến độ, chất lượng, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
1.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đó tập trung thanh tra công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức không được làm, các vi phạm về bảo đảm thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
1.5. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; đưa vào áp dụng các phần mềm dùng chung trong công tác quản lý nhằm giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức và người lao động. Đảm bảo trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện làm việc phù hợp. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Tăng cường hội họp, giao ban bằng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí.
2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra Thành phố tổ chức thanh tra công vụ, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; thực hiện tốt việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố để theo dõi, chỉ đạo.
3. Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Chỉ thị này.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện.
 

 Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- TT TU,
TT HĐND TP (để báo cáo);
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
-
Các đ/c PCT UBND TP;
-
UB MTTQ Thành phố;
-
Các Sở, ban, ngành Thành phố;
-
VPUB: CPVP, các phòng CV;
-
UBND các quận, huyện, thị xã;
-
Cổng TTĐT, Công báo Thành phố;
- Lưu: Văn thư, NC.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Khanh

thuộc tính Chỉ thị 14/CT-UBND

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:25/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi