Tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức từ 2021

Bên cạnh lương, thưởng thì vấn đề nghỉ hưu cùng tuổi nghỉ hưu luôn là vấn đề mà mọi cán bộ, công chức, viên chức đều quan tâm. Dưới đây là chi tiết bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo khoản 1 Điều 31 và khoản 1 Điều 60 Luật Cán bộ, công chức hiện hành, cán bộ, công chức nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Đồng thời, khoản 1 Điều 46 Luật Viên chức năm 2010 nêu rõ:

Viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội

Do đó, về tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức cũng được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành và Nghị định số 135 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức từ 2021
Tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức từ 2021 (Ảnh minh họa)

Dưới đây là chi tiết bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1/ Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường từ 2021

Theo đó, điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được hưởng lương hưu trong điều kiện lao động bình thường là:

- Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo bảng 1 dưới đây. Đặc biệt, trong năm 2021, nam đủ 60 tuổi 03 tháng; nữ đủ 55 tuổi 04 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và tăng thêm 04 tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Dưới đây là chi tiết Bảng 1 (tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường):

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 3 tháng

2021

55 tuổi 4 tháng

2022

60 tuổi 6 tháng

2022

55 tuổi 8 tháng

2023

60 tuổi 9 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 9 tháng

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

2029

58 tuổi

2030

58 tuổi 4 tháng

2031

58 tuổi 8 tháng

2032

59 tuổi

2033

59 tuổi 4 tháng

2034

59 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

2/ Tuổi nghỉ hưu khi về hưu sớm 5 tuổi

Cán bộ, công chức, viên chức được về hưu trước tuổi tối đa 05 tuổi nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

- Có một trong các điều kiện sau:

  • Đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
  • Đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021.
  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Dưới đây là Bảng 2 - bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu sớm 05 tuổi của cán bộ, công chức, viên chức gồm:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

55 tuổi 3 tháng

2021

50 tuổi 4 tháng

2022

55 tuổi 6 tháng

2022

50 tuổi 8 tháng

2023

55 tuổi 9 tháng

2023

51 tuổi

2024

56 tuổi

2024

51 tuổi 4 tháng

2025

56 tuổi 3 tháng

2025

51 tuổi 8 tháng

2026

56 tuổi 6 tháng

2026

52 tuổi

2027

56 tuổi 9 tháng

2027

52 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

57 tuổi

2028

52 tuổi 8 tháng

2029

53 tuổi

2030

53 tuổi 4 tháng

2031

53 tuổi 8 tháng

2032

54 tuổi

2033

54 tuổi 4 tháng

2034

54 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

55 tuổi

3/ Tuổi nghỉ hưu khi về hưu sớm 10 tuổi

Theo điểm b khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức được về hưu sớm hơn 10 tuổi so với độ tuổi của người lao động ở điều kiện bình thường nếu đáp ứng các điều kiện:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trờ lên.

Dưới đây là chi tiết tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp này:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

50 tuổi 3 tháng

2021

45 tuổi 4 tháng

2022

50 tuổi 6 tháng

2022

45 tuổi 8 tháng

2023

50 tuổi 9 tháng

2023

46 tuổi

2024

51 tuổi

2024

46 tuổi 4 tháng

2025

51 tuổi 3 tháng

2025

46 tuổi 8 tháng

2026

51 tuổi 6 tháng

2026

47 tuổi

2027

51 tuổi 9 tháng

2027

47 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

52 tuổi

2028

47 tuổi 8 tháng

2029

48 tuổi

2030

48 tuổi 4 tháng

2031

48 tuổi 8 tháng

2032

49 tuổi

2033

49 tuổi 4 tháng

2034

49 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

50 tuổi

4/ Tuổi nghỉ hưu khi bị tinh giản biên chế

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế thì tuổi nghỉ hưu được quy định như sau:

4.1/ Thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với bảng 2.

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ hưu ở tuổi nghỉ hưu trong trường hợp này nếu đáp ứng các điều kiện:

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Trong đó có một trong các thời gian sau:

  • Đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  • Đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm ở nơi có hệ số 0,7 trở lên.

Khi đó, cán bộ, công chức, viên chức sẽ hưởng các chế độ:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi;

- Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

- Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, đóng đủ BHXH, từ năm 21 trở đi, mỗi năm được trợ cấp thêm ½ tháng tiền lương.

4.2/ Tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở bảng 1

Trong trường hợp này, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng bị tinh giản biên chế phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và sẽ được hưởng các chế độ:

- Chế độ hưu trí.

- Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu nêu tại bảng 1 ở trên.

4.3/ Tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu tại bảng 2

Cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi nếu đóng đủ 20 năm BHXH trở lên. Trong đó có một trong các thời gian sau:

  • Đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  • Đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm ở nơi có hệ số 0,7 trở lên.

Cụ thể như sau:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

53 tuổi 3 tháng

2021

48 tuổi 4 tháng

2022

53 tuổi 6 tháng

2022

48 tuổi 8 tháng

2023

53 tuổi 9 tháng

2023

48 tuổi

2024

54 tuổi

2024

49 tuổi 4 tháng

2025

54 tuổi 3 tháng

2025

49 tuổi 8 tháng

2026

54 tuổi 6 tháng

2026

50 tuổi

2027

54 tuổi 9 tháng

2027

50 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

55 tuổi

2028

50 tuổi 8 tháng

2029

51 tuổi

2030

51 tuổi 4 tháng

2031

51 tuổi 8 tháng

2032

52 tuổi

2033

52 tuổi 4 tháng

2034

52 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

53 tuổi

4.4/ Có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại bảng 1

Trong trường hợp này, cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Cụ thể:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

58 tuổi 3 tháng

2021

53 tuổi 4 tháng

2022

58 tuổi 6 tháng

2022

53 tuổi 8 tháng

2023

58 tuổi 9 tháng

2023

54 tuổi

2024

59 tuổi

2024

54 tuổi 4 tháng

2025

59 tuổi 3 tháng

2025

54 tuổi 8 tháng

2026

59 tuổi 6 tháng

2026

55 tuổi

2027

59 tuổi 9 tháng

2027

55 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

60 tuổi

2028

55 tuổi 8 tháng

2029

56 tuổi

2030

56 tuổi 4 tháng

2031

56 tuổi 8 tháng

2032

57 tuổi

2033

57 tuổi 4 tháng

2034

57 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

58 tuổi

Xem thêm: 4 điểm mới về chính sách tinh giản biên chế

Trên đây là toàn bộ bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021 trở đi. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Tuổi nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đảng viên có được xăm hình không?

Đảng viên có được xăm hình không?

Đảng viên có được xăm hình không?

Đảng viên ngoài phải đáp ứng các quy định của pháp luật nói chung thì còn phải tuân thủ nghiêm ngặt nêu trong các văn bản, hướng dẫn của Đảng. Một trong những vấn đề nhiều Đảng viên thắc mắc là Đảng viên có được xăm hình không? Cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Công chức, viên chức các ngành phải có bằng cấp, chứng chỉ gì?

Công chức, viên chức các ngành phải có bằng cấp, chứng chỉ gì?

Công chức, viên chức các ngành phải có bằng cấp, chứng chỉ gì?

Hiện nay, công chức, viên chức các ngành đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn riêng về trình độ đào tạo thông qua các loại bằng cấp, chứng chỉ. Sau đây là tổng hợp thông tin về các loại bằng cấp, chứng chỉ cần có của công chức, viên chức một số ngành.