Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng và cách viết

Đây là một trong những giấy tờ, tài liệu thuộc hồ sơ Đảng viên nêu tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022. Vậy cụ thể, mẫu này như thế nào? Hướng dẫn cách viết ra sao?


1. Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Mẫu này được ban hành kèm theo Hướng dẫn 12 năm 2022 như sau:

ĐOÀN T.N.CS HỒ CHÍ MINH TỈNH, TP …    ……, ngày …… tháng …… năm ………
          BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

                 Số:      -NQ/ĐTN

NGHỊ QUYẾT

giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Kính gửi:

Chi ủy (Nơi không có chi ủy thì ghi chi bộ): ……………

Đảng ủy: ……………………………………………………

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

- Xét nghị quyết của Chi đoàn ………………………………

- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh … họp ngày … tháng … năm … nhận thấy:

Đoàn viên: ………… có những ưu, khuyết điểm chính (Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên ...… vào Đảng, với sự tán thành của… đ/c (đạt …%) so với tổng số ủy viên Ban chấp hành; số không tán thành … đ/c, với lý do ……………………

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M …………
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

2. Cách viết mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng

- Mục kính gửi: Nơi không có chi uỷ thì có thể kính gửi chi bộ.

- Liệt kê ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cùng với phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực cùng với quan hệ với quần chúng:

+ Ưu điểm của Đoàn viên: Có thể khai như sau:

Về phẩm chất chính trị: Luôn trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như của Đảng...

Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Luôn là một người có tinh thần cầu thị, có cuộc sống lành mạnh, trong sạch, luôn đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực...

Về quan hệ với quần chúng: Luôn sống hoà đồng với mọi người, hay giúp đỡ người già, người neo đơn, em nhỏ, các đối tượng yếu thế trong cuộc sống...

+ Khuyết điểm của Đoàn viên: Nêu cụ thể những điểm yếu, khuyết điểm của Đoàn viên về năng lực làm việc, học tập trong quá trình công tác, làm việc...

mau nghi quyet gioi thieu doan vien uu tu vao dang


3. 2 biểu mẫu khác về giới thiệu người vào Đảng

1. Giấy giới thiệu người vào Đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
------------------

GIẤY GIỚI THIỆU

người vào Đảng

Kính gửi: Chi bộ ...................

Tôi là: ………………………, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Vào Đảng ngày … tháng … năm…., chính thức ngày … tháng …… năm…

Chức vụ trong Đảng: ………, chức vụ chính quyền ………

Quê quán: …………………………………………

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ………………………

Ngày … tháng … năm… được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng……… phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: …………………

- Những ưu, khuyết điểm chính: (Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng) .........................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng …… vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm 20………

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU

(ký, ghi rõ họ và tên)

2. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………………………………
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      - NQ/                                      ……………, ngày …… tháng …… năm ………

NGHỊ QUYẾT

giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Kính gửi:

Chi ủy: ………………………………

Đảng ủy: ……………………………

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng.

- Xét Nghị quyết của Công đoàn ………………………

- Ban Chấp hành Công đoàn ……… họp ngày … tháng … năm … nhận thấy:

Đoàn viên: …………… có những ưu, khuyết điểm chính (Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng) …………….....................

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên ……………… vào Đảng, với sự tán thành của … đồng chí (đạt …%) so với tổng số ủy viên Ban Chấp hành; số không tán thành … đồng chí, với lý do ………………………………

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ……… trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M …………………………
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

4. Điều kiện được kết nạp Đảng viên là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng, Đảng viên phải là người đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng và pháp luật Việt Nam.

- Có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình làm việc: Nhiệm vụ của Đảng, của cơ quan, đoàn thể, do Điều lệ Đảng quy định... Trong đó, việc đánh giá kết quả này căn cứ vào kiểm điểm công tác hằng năm của Đảng viên.

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

- Có quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Giữ gìn đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật, tổ chức của Đảng.

Đồng thời, về các điều kiện khác, Đảng viên phải chấp hành các quy định nêu tại Hướng dẫn số 01 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng:

- Có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên. Với người trên 60 tuổi thì phải đáp ứng điều kiện về sức khoẻ, uy tín, công tác, cư trú ở nơi chưa có tổ chức Đảng, chưa có Đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt, được đồng ý bằng văn bản trước khi cấp uỷ ra quyết định kết nạp.

- Phải tốt nghiệp THCS trở lên trừ người sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, ngư dân phải ra biển thường xuyên để làm việc thì ít nhất phải hoàn thành chương trình bậc tiểu học...

- Phải dự bị 12 tháng để tiếp tục được Đảng viên chính thức giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện, phấn đấu...

Xem thêm...

Trên đây là mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Thủ tục kết nạp Đảng viên cập nhật mới nhất

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bảng lương của điều dưỡng mới ra trường năm 2024

Bảng lương của điều dưỡng mới ra trường năm 2024

Bảng lương của điều dưỡng mới ra trường năm 2024

Điều dưỡng viên là một trong những vị trí quan trọng trong thuộc lĩnh vực y tế, là cầu nối giữa bác sĩ và các bệnh nhân, có nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho người bệnh để người bệnh nhanh chóng bình phục. Vậy bảng lương điều dưỡng mới ra trường hiện nay là bao nhiêu?