Tăng giảm font chữ:

Mẫu Phiếu đánh giá công chức mới nhất và cách ghi

Nhằm làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… mà công chức phải được đánh giá hằng năm. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá và hướng dẫn chi tiết cách ghi biểu mẫu này.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/30/mau-phieu-danh-gia-cong-chuc_3003153912.doc

Công chức được đánh giá theo 6 nội dung chính?

Theo quy định tại Điều 56 Luật Cán bộ, công chức hiện đang có hiệu lực, công chức được đánh giá theo các nội dung sau:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thái độ phục vụ nhân dân.

Riêng với công chức lãnh đạo, quản lý, ngoại những nội dung nêu trên còn được đánh giá theo:

- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực quản lý, lãnh đạo;

- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

Tuy nhiên, sắp tới đây, từ 01/7/2020, khi Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi chính thức có hiệu lực, nội dung đánh giá công chức cũng được bổ sung, sửa đổi theo hướng cụ thể, chi tiết và thuận lợi hơn:

- Nội dung “tiến độ thực hiện nhiệm vụ” được sửa đổi thành “kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao”;

- Nội dung “kết quả thực hiện nhiệm vụ” được sửa thành “đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể”;

- Nội dung “thái độ phục vụ nhân dân” được sửa thành “thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”

Những nội dung này được sửa đổi theo hướng toàn diện hơn và phù hợp với chủ trương sẽ trả lương theo vị trí việc làm, theo công việc cụ thể cũng như góp phần loại bỏ tiêu cực, phòng, chống tham nhũng.

Không chỉ vậy, theo khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, thời điểm đánh giá công chức cũng được bổ sung. Nếu trước đây chỉ đánh giá hằng năm, trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái thì nay còn được đánh giá:

- Trước khi nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm lại, điều động;

- Căn cứ vào yêu cầu quản lý, người đứng đầu có thể đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc…

Xem thêm: Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới từ 01/7/2020

 

Công chức được đánh giá theo tiêu chí xếp loại mới?

Không chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung đánh giá công chức mà các tiêu chí xếp loại công chức cũng có sự thay đổi. Theo đó, tại quy định hiện hành (Điều 58 Luật Cán bộ, công chức năm 2008), công chức được xếp loại theo các mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khi Luật này được sửa đổi thì các tiêu chí cũng được sửa thành:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, kết quả đánh giá xếp loại chất lượng công chức không chỉ được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo đến công chức được đánh giá mà còn được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

Đặc biệt, Luật sửa đổi còn quy định cụ thể các biện pháp xử lý với việc công chức không hoàn thành nhiệm vụ:

- Cho thôi việc: 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ;

- Bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ;

- Bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn: Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà trong 03 năm có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: Thêm hình thức kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ

phiếu đánh giá công chức

Cách điền phiếu đánh giá công chức mới nhất (Ảnh minh họa)

 

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại công chức và cách ghi

Phiếu này được ban hành kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP. Trong đó, Phiếu bao gồm 04 phần:

- Công chức tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của mình theo các tiêu chí: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, năng lực, trình độ chuyên môn…

- Tự đánh giá, phân loại của công chức: Căn cứ vào các ưu điểm, nhược điểm của mình, công chức tự đánh giá bản thân thuộc một trong 4 tiêu chí xếp loại đã nêu ở trên;

- Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức;

- Kết quả đánh giá, phân loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để đưa ra đánh giá, phân loại công bằng, minh bạch nhất.

Dưới đây là ví dụ chi tiết cách điền vào mẫu Phiếu đánh giá của công chức:


Tên cơ quan,                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tổ chức, đơn vị                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC  

Năm 2020

 

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Chức vụ, chức danh: Kế toán viên

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã A - huyện B - tỉnh C

Ngạch công chức: 06.031 Bậc: ….. Hệ số lương: ……

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

- Về phẩm chất chính trị: Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Về đạo đức: Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư

- Lối sống: có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư

- Tác phong, lề lối làm việc: Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp; làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Vững vàng

- Tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn.

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đã đặt ra

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: Luôn thực hiện đúng đường lối, chính sách, quy định của cơ quan.

6. Thái độ phục vụ nhân dân: Đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý: .......................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: …………….....................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:....................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

- Ưu điểm: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

- Nhược điểm: Tuy vậy, vì nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan mà một số nhiệm vụ chưa đạt được mức như mong đợi…

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20...

Công chức tự đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:...................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: …..............................

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên) 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức: ……………………………………..

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Trên đây là mẫu Phiếu đánh giá công chức mới nhất và cách ghi chi tiết. Công chức có thể dựa vào ví dụ và căn cứ vào tình hình thực tế của mình để điền. Đảm bảo phải nhận xét trung thực, khách quan.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/30/mau-phieu-danh-gia-cong-chuc_3003153912.doc

>> Phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn chi tiết

Nguyễn Hương

Nguyễn HươngNguyễn Hương
Chia sẻ:
Từ khóa: đánh giá công chức