Mẫu biên bản họp chi bộ Đảng chi tiết nhất

Trong bất cứ cuộc họp nào đều cần phải có biên bản họp ghi lại những thông tin, nội dung diễn ra trong cuộc họp đó. Họp chi bộ Đảng cũng như vậy. Dưới đây là mẫu biên bản họp chi bộ Đảng cập nhật mới nhất.


Đảng viên họp chi bộ trong trường hợp nào?

Đảng viên có hai hình thức sinh hoạt là sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Đây là hai hình thức sinh hoạt riêng biệt, không được lồng ghép với nhau, không thay thế nhau.

Nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề trong cùng một buổi nhưng phải thực hiện lần lượt (căn cứ Hướng dẫn 12-HD/BTCTW).

Trong đó, ở bước mở đầu của cả hai hình thức, chi bộ đều phải cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, với sinh hoạt thường kỳ, trước khi kết thúc sinh hoạt, thư ký còn phải trình bày lại biên bản sinh hoạt chi bộ.

Cũng theo Hướng dẫn 12 nêu trên, việc lưu giữ biên bản sinh hoạt chi bộ được quy định như sau:

Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho Đảng viên.

Như vậy, có thể thấy, trong bất cứ buổi sinh hoạt chi bộ nào, dù là thường kỳ hay chuyên đề thì thư ký đều phải ghi chép lại toàn bộ diễn biến của buổi sinh hoạt trong biên bản sinh hoạt chi bộ và lưu giữ, bảo quản để làm tài liệu tham khảo, giáo dục Đảng viên.

mau bien ban hop chi bo dang


Các mẫu biên bản họp chi bộ Đảng

Biên bản sinh hoạt chi bộ chuyên đề

ĐẢNG UỶ ....……………………                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………….………

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

tháng (quý) …. năm .....

- Hôm nay, vào lúc ….. giờ …... phút, ngày …... tháng….... năm ……

- Tại ………………………………………………………………………….

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ

I. Phần mở đầu:

- Tổng số Đảng viên của chi bộ: ........ đồng chí

- Đảng viên có mặt: … đồng chí (Đảng viên chính thức … đồng chí, Đảng viên dự bị … đồng chí).

- Số Đảng viên vắng mặt: … đồng chí gồm:

+ Đồng chí…. Có lý do/không có lý do

+ Đồng chí…. Có lý do/không có lý do..

- Đảng viên được miễn sinh hoạt: … đồng chí (nếu Đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia thì ghi rõ tên những Đảng viên tham gia sinh hoạt).

- Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác: … đồng chí.

- Số Đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ: … đồng chí.

Như vậy, với số Đảng viên là … đồng chí, chiếm…. % đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ.

- Chủ trì: Đồng chí: …… Chức vụ: ……

- Thư ký: Đồng chí: …… Chức vụ: ………

- Đồng chí: …… cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ (nếu có, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác).

II. Phần nội dung

- Bí thư chi bộ hoặc đồng chí chủ trì nêu:

+ Mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt;

+ Chuyên đề được lựa chọn theo yêu cầu chỉ đạo của cấp uỷ quản lý trực tiếp và phải liên quan trực tiếp đến trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ;

+ Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề: ….

- Nội dung chuyên đề (ghi tóm tắt nội dung cơ bản của chuyên đề): …

- Chi bộ thảo luận: ……… (ghi cụ thể ý kiến thảo luận của từng Đảng viên).

- Chi bộ tiếp thu các ý kiến tham gia: ….

III. Phần kết thúc

- Kết luận của đồng chí Bí thư về việc chuẩn bị, chất lượng, ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề cùng các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện của chuyên đề đó: …

- Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ: ….

- Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết: ….

+ Số Đảng viên đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)

+ Số Đảng viên không đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)

+ Số Đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của Đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó): …….

- Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ: …

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ …. phút, ngày … tháng …. năm ….

Biên bản được thông qua trước chi bộ.

    CHỦ TRÌ                                                                                     THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ

ĐẢNG UỶ ....……………………                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………….………

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ

tháng ... năm ....

- Hôm nay, vào lúc ….. giờ …... phút, ngày …... tháng….... năm ……

- Tại ………………………………………………………………………….

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

I. Phần mở đầu:

Thông báo tình hình Đảng viên

- Tổng số Đảng viên của chi bộ: ........ đồng chí

- Đảng viên có mặt: … đồng chí (Đảng viên chính thức … đồng chí, Đảng viên dự bị … đồng chí).

- Số Đảng viên vắng mặt: … đồng chí gồm:

+ Đồng chí…. Có lý do/không có lý do

+ Đồng chí…. Có lý do/không có lý do..

- Đảng viên được miễn sinh hoạt: … đồng chí (nếu Đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia thì ghi rõ tên những Đảng viên tham gia sinh hoạt).

- Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác: … đồng chí.

- Số Đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ: … đồng chí.

Như vậy, với số Đảng viên là … đồng chí, chiếm…. % đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ.

- Chủ trì: Đồng chí: …… Chức vụ: ……

- Thư ký: Đồng chí: …… Chức vụ: ………

- Đồng chí: …… cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ (nếu có, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác).

II. Phần nội dung

1. Về công tác chính trị tư tưởng

- Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị ……

- Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên ……

- Đánh giá tình hình tư tưởng của Đảng viên, định hướng nhận thức, tư tưởng cho Đảng viên ….

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và khuyết điểm cùng nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng …

- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng viên …

- Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ về:

+ Phân công nhiệm vụ, kết quả thực hiện của Đảng viên: ….

+ Công tác giám sát của chi bộ với Đảng viên: ….

+ Công tác kiểm tra Đảng viên trong chấp hành nhiệm vụ: …

+ Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có): …

- Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho Đảng viên: …

3. Chi bộ thảo luận (ghi cụ thể, trung thực từng ý kiến của từng Đảng viên) ….

III. Phần kết thúc

- Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ: ….

- Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết: ….

+ Số Đảng viên đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)

+ Số Đảng viên không đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)

+ Số Đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của Đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó): …….

- Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ: ……..

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ …. phút, ngày … tháng …. năm ….

Biên bản được thông qua trước chi bộ.

    CHỦ TRÌ                                                                                     THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu Biên bản họp chi bộ Đảng chi tiết nhất. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6199 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục