Lao động ký hợp đồng 68 bị ảnh hưởng thế nào từ 22/02/2023?

Chính phủ mới ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP thay đổi về lao động ký hợp đồng 68. Vây có những quy định nào đáng chú ý với đối tượng nào?

1. Chỉ còn 3 loại công việc ký HĐLĐ trong cơ quan Nhà nước

Trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có một số đối tượng không thuộc biên chế, vẫn đang ký kết một loại hợp đồng (HĐLĐ) được gọi là hợp đồng 68.

Theo đó, lao động ký hợp đồng 68 là người ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng với một số đối tượng như lái xe, bảo vệ, vệ sinh, trông xe… trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp mà không thuộc biên chế, không phải cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định cũ tại Điều 1 Nghị định 68 nêu rõ, các công việc thực hiện chế độ hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp gồm:

- Sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp thoát nước ở công sở, xe ô tô, máy móc, thiết bị khác đang sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

- Lái xe.

- Bảo vệ.

- Vệ sinh.

- Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức, khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

- Công việc khác.

Tuy nhiên, từ 22/02/2023 - Nghị định 111/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định 68, các công việc thực hiện hợp đồng gồm:

- Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý, chính sách theo pháp luật lao động, dân sự:

 • Lái xe, bảo vệ trừ công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính áp dụng chế độ chính sách như công chức.
 • Lễ tân, phục vụ, trong giữ xe, tạp vụ, bảo trì, bảo dưỡng, vẫn hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan.
 • Công việc khác thuôc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ nhưng không được coi là công chức, viên chức.

- Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính quản lý, thực hiện chế độ như công chức:

 • Bảo vệ trong Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền/Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;
 • Lái xe cho Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên; lái xe chuyên dùng để chở tiền cho ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.
 • Làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác trong cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương.

- Công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Lao động ký hợp đồng 68

2. 2 loại hợp đồng mới được ký với cơ quan Nhà nước

Tương ứng với các loại công việc trong Nghị định 111/2022/NĐ-CP, có hai loại hợp đồng nêu tại Điều 5 Nghị định 111 gồm:

- Hợp đồng dịch vụ.

- Hợp đồng lao động.

Các loại hợp đồng này có thể được ký bằng văn bản hoặc ký hợp đồng điện tử (có giá trị như hợp đồng bằng văn bản).

Quy định cũ đang liệt kê các loại hợp đồng áp dụng với lao động ký hợp đồng 68 gồm: Hợp đồng lao động; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng thuê khoán tài sản; hợp đồng kinh tế và các loại hợp đồng khác.

Có thể thấy, quy định mới chỉ ấn định còn 02 loại hợp đồng. Qua đó, việc quản lý, áp dụng cũng sẽ được giới hạn trong hai loại hợp đồng này.


3. Tiêu chuẩn ký hợp đồng trong cơ quan hành chính

Với mỗi loại hợp đồng được ký kết trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập lại có tiêu chuẩn với người lao động riêng. Cụ thể, quy định mới như sau:

Nội dung

Hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

Hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chuẩn

- Có 01 quốc tịch Việt Nam.

- Đủ tuổi (theo Bộ luật Lao động và pháp luật chuyên ngành).

- Có đủ sức khoẻ.

- Có lý lịch rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

- Không bị truy cứu/chấp hành án phạt tù; không bị cải tạo không giam giữ/áp dụng biện pháp giáo dục; không bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc không bị cấm làm việc liên quan đến công việc ký hợp đồng.

- Đáp ứng tiêu chuẩn khác của pháp luật chuyên ngành và vị trí việc làm.

- Có 01 quốc tịch Việt Nam.

- Đủ tuổi (theo Bộ luật Lao động và pháp luật chuyên ngành).

- Có đủ sức khoẻ.

- Có lý lịch rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

- Không bị truy cứu/chấp hành án phạt tù; không bị cải tạo không giam giữ/áp dụng biện pháp giáo dục; không bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc không bị cấm làm việc liên quan đến công việc ký hợp đồng.

- Đáp ứng tiêu chuẩn khác của pháp luật chuyên ngành và vị trí việc làm.

- Tính làm căn cứ xếp lương nếu trở thành công chức, viên chức thời gian làm việc theo hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Quyền lợi

- Hưởng tiền lương, chế độ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng lao động.

- Tiền lương: Theo thoả thuận hoặc bằng lương công chức, viên chức phù hợp khả năng ngân sách của cơ quan, đơn vị (phụ cấp được tính vào lương; nâng lương và các chế độ khác tính như công chức, viên chức).

- Người ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính thực hiện chế độ như công chức không được tính trong biên chế được giao.

- Hưởng chế độ, quyền lợi như pháp luật lao động trừ trường hợp có thoả thuận khác.

- Hưởng tiền lương, chế độ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng lao động.

- Tiền lương: Theo thoả thuận hoặc bằng lương công chức, viên chức phù hợp khả năng ngân sách của cơ quan, đơn vị (phụ cấp được tính vào lương; nâng lương và các chế độ khác tính như công chức, viên chức).

- Hưởng chế độ, quyền lợi như pháp luật lao động trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Nghĩa vụ

- Thực hiện nhiệm vụ theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

- Tuân thủ nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan.

- Chấp hành quyết định của cấp quản lý.

Chịu trách nhiệm thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ theo thoả thuận trong hợp đồng; theo yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, quy định cũ đặt ra tiêu chuẩn chung cho tất cả người lao động ký các loại hợp đồng 68:

- Có đủ sức khoẻ.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có năng lực, trình độ phù hợp để hoàn thành công việc.

- Không bị truy cứu/chấp hành bản án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hành chính hoặc hình sự…

- Nếu là tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thì phải có đủ điều kiện kinh doanh và có khả năng thực hiện công việc tương ứng.

Lao động ký hợp đồng 68

4. Thời hạn chuyển loại hợp đồng của lao động ký hợp đồng 68

Điều 13 Nghị định 111 quy định chuyển tiếp có quy định về các trường hợp đang là lao động ký hợp đồng 68 nhưng chưa chuyển sang hợp đồng 116 thì được thực hiện công việc như sau:

- Làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo pháp luật lao động, dân sự chưa ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161 năm 2018:

 • Cơ quan không ký hợp đồng dịch vụ: Cơ quan phải ký hợp đồng lao động cho người lao động này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 22/02/2023 (tức là 22/02/2024 phải ký hợp đồng lao động cho đối tượng này). Nếu một trong các bên không có nhu cầu thì giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động.
 • Cơ quan ký hợp đồng dịch vụ: Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký hợp đồng với người đang ký hợp đồng 68. Nếu người lao động không muốn ký tiếp hợp đồng thì giải quyết chế độ thôi việc.
 • Người lao động còn dưới 24 tháng thì nghỉ hưu (tính từ ngày 22/02/2023) thì tiếp tục thực hiện công việc, chế độ mà không cần phải ký hợp đồng lao động mới.

- Công chức tinh giản biên chế chuyển sang ký hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ nếu còn nhu cầu khi đáp ứng đủ điều kiện:

 • Đã từng làm công việc hỗ trợ, phụ vụ theo Nghị định 68 và thôi thực hiện công việc này trước ngày 22/02/2023.
 • Được tính trong biên chế và đã thông thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan thực hiện chế độ như công chức trước ngày 22/02/2023.

- Người đang làm công việc hỗ trợ, dịch vụ tại cơ quan hành chính thực hiện quản lý chế độ như công chức và đang ký hợp đồng 68: Không phải ký lại hợp đồng.

- Người ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế (theo Nghị quyết 102 năm 2020): Tiếp tục làm việc đến hết thời hạn công việc, được ưu tiên ký hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ nếu các bên còn nhu cầu.

- Người được tuyển vào biên chế trước ngày 01/4/1993, đang làm công việc hỗ trợ, phục vụ hoặc chuyên môn, nghiệp vụ: Không chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng.

Trên đây là tổng hợp 04 quy định nổi bật tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP về lao động ký hợp đồng 68 trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Sắp cải cách tiền lương, vấn đề lương, thưởng vẫn luôn là vấn đề nóng được rất nhiều người quan tâm. Trong đó, đáng chú ý là có 01 khoản phụ cấp chỉ có quân đội công an được hưởng từ 01/7/2024. Chi tiết sẽ có tại bài viết dưới đây.

Chính sách mới về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/01/2023

Chính sách mới về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/01/2023

Chính sách mới về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/01/2023

Bước sang năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn về lương, phụ cấp. Dưới đây là tổng hợp hàng loạt chính sách mới từ 01/01/2023 với cán bộ công chức viên chức do LuatVietnam tổng hợp.