Danh mục văn bản hiện hành lĩnh vực Cán bộ - Công chức

Có rất nhiều văn bản hiện hành điều chỉnh trong lĩnh vực Cán bộ - Công chức, dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về các văn bản này (từ thời điểm 01/01/2010 - 29/5/2019). 

STT

Cơ quan ban hành, tên văn bản

Tình trạng hiệu lực

  I

VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1

Quyết định 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Còn hiệu lực

2

Hướng dẫn 18-HD/BTCTW ngày 5/12/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Còn hiệu lực

3

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Còn hiệu lực

4

Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Còn hiệu lực

5

Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Còn hiệu lực

6

Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Còn hiệu lực

II

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

1

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12

Còn hiệu lực

III

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 /01/2010 quy định những người là công chức

Còn hiệu lực

2

Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 quy định về quản lý biên chế công chức

Còn hiệu lực

3

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Còn hiệu lực

4

Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Còn hiệu lực

5

Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 

Còn hiệu lực

6

Nghị định 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Còn hiệu lực

7

Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Có hiệu lực từ 25/6/2019

8

IV

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Còn hiệu lực

2

Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức

Còn hiệu lực

3

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP

Còn hiệu lực

4

Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

Còn hiệu lực

5

Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

Còn hiệu lực

6

Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Còn hiệu lực

7

Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Còn hiệu lực

8

Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Còn hiệu lực

9

Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Còn hiệu lực

10

Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Còn hiệu lực

11

Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL ngày 21/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Còn hiệu lực

12

Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 15/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Có hiệu lực từ 01/07/2019Để xem toàn bộ danh sách văn bản hiện hành về cán bộ, công chức, bạn đọc bấm nút Tải về phía trên bài viết. 

>> Quy định mới về xếp ngạch, bậc lương với cán bộ, công chức

Lan Vũ
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục