4 thay đổi trong đánh giá xếp loại Đảng viên theo Hướng dẫn 21

Nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên hằng năm, mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn số 21.


1/ Thêm đối tượng Đảng viên không phải đánh giá, xếp loại

Trước đây, tại Hướng dẫn số 16, Đảng viên trong toàn Đảng phải tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên trừ trường hợp được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

Tuy nhiên, hiện nay, ngoài 02 đối tượng trên, Hướng dẫn 21 đã bổ sung thêm đối tượng Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng cũng không phải thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng.

Đáng chú ý: Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

2/ Bỏ phụ lục 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức

Việc đánh giá, xếp loại Đảng viên gồm các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Trong đó, có nội dung phải đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Trước đây, 27 biểu hiện được liệt kê cụ thể thành 82 nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Hướng dẫn 16 nhưng chỉ có 02 cấp độ là có biểu hiện và không có biểu hiện. Bởi vậy, việc quy định này sẽ rất khó khăn cho Đảng viên liên hệ, nhận định và đánh giá cụ thể cũng như khắc phục, sửa chữa.

Từ thực tiễn trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ Phụ lục kèm theo. Thay vào đó, cấp có thẩm quyền hướng dẫn nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện của từng đối tượng khác nhau.

đánh giá xếp loại Đảng viên
4 thay đổi trong đánh giá xếp loại Đảng viên tại Hướng dẫn 26 (Ảnh minh họa)

3/ Cụ thể hóa khung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại Đảng viên

Một trong những điểu nổi bật của Hướng dẫn 21 là việc sửa đổi khung tiêu chuẩn các mức chất lượng theo hướng cụ thể hóa các tiêu chí với 04 cấp độ:

Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại Đảng viên

Tổ chức Đảng

Đảng viên

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là Đảng bộ (Chi bộ) có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo, điển hình cho các tổ chức Đảng khác học tập, noi theo;

- Được đánh giá “Xuất sắc” với các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh;

- Các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên;

- Với Đảng bộ: Có 100% tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong đó có từ 80% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”;

- Với Chi bộ: Có 100% Đảng viên được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;

- Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các Đảng viên khác học tập, noi theo;

- Được đánh giá “Xuất sắc” với các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên;

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Được đánh giá “Tốt” với các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh;

- Các tiêu chí còn lại được đánh giá “Trung bình” trở lên;

- Với Đảng bộ: Có 100% tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong đó có từ 50% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”;

- Với Chi bộ: Có 100% Đảng viên được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;

- Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Được đánh giá “Tốt” với các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh;

- Các tiêu chí còn lại được đánh giá “Trung bình” trở lên;

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ

- Được đánh giá “Trung bình” trở lên tất cả các tiêu chí;

- Tổ chức Đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

- Được đánh giá “Trung bình” trở lên các tiêu chí cơ bản;

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Không hoàn thành nhiệm vụ

- Là Đảng bộ (Chi bộ) không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ”;

- Có 01 trong số các trường hợp:

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giao (trừ trường hợp bất khả kháng);

+ Các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ ở mức kém;

+ Có từ 02 tổ chức trong số Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”;

+ Bị xử lý kỷ luật;

+ Có trên 20% số tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”;

+ Chi bộ cơ sở có trên 20% số Đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Là Đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ”;

- Có 01 trong số các trường hợp:

+ Bị kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm;

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”;

+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

4/ Hướng dẫn xếp loại Đảng viên chuyển công tác

Đối với Đảng viên chuyển công tác mà đã có thời gian sinh hoạt tại Chi bộ cũ thì:

- Chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng;

- Nếu đã công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến của Chi bộ cũ;

Ngoài ra, Hướng dẫn cũng bổ sung thêm một số lưu ý mới trong việc đánh giá, xếp loại Đảng viên:

- Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại ở Chi bộ nơi sinh hoạt chính thức sau khi lấy nhận xét ở nơi đang sinh hoạt tạm thời làm căn cứ;

- Đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức Đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý và thi hành kỷ luật ở nơi mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức Đảng nơi xảy ra vi phạm;

- Nếu có dưới 05 tổ chức Đảng, 05 tập thể lãnh đạo, 05 Đảng viên, 05 cán bộ lãnh đạo xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 tổ chức Đảng, 01 tập thể lãnh đạo, 01 Đảng viên, 01 cán bộ lãnh đạo xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện…

Trên đây là toàn bộ 04 điểm mới đáng chú ý về đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên nêu tại Hướng dẫn 21 nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế với những quy định chặt chẽ, rõ ràng, sát với thực tiễn hơn so với các năm trước.

>> Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Sắp cải cách tiền lương, vấn đề lương, thưởng vẫn luôn là vấn đề nóng được rất nhiều người quan tâm. Trong đó, đáng chú ý là có 01 khoản phụ cấp chỉ có quân đội công an được hưởng từ 01/7/2024. Chi tiết sẽ có tại bài viết dưới đây.