Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên 2024

Hằng năm, giáo viên phải tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên vào cuối năm học. Bài viết cung cấp quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên là gì?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là hệ thống phẩm chất, năng lực mà giáo viên cần đạt được để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Ảnh minh họa)

2. Tiêu chuẩn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

2.1. Tiêu chuẩn phẩm chất nhà giáo

Điều 4 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định, tiêu chuẩn về phẩm chất nhà giáo là tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo:

- Tiêu chí đạo đức nhà giáo

 • Mức đạt: Giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;
 • Mức khá: Giáo viên có tinh thần tự tự rèn luyện, tự học và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức của nhà giáo;
 • Mức tốt: Giáo viên là tấm gương mẫu mực về đạo đức của nhà giáo; chia sẻ về kinh nghiệm, hỗ trợ cho đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

- Tiêu chí phong cách nhà giáo

 • Mức đạt: Giáo viên có tác phong, cách thức làm việc phù hợp với các công việc của giáo viên giáo dục phổ thông;
 • Mức khá: Giáo viên ảnh hưởng tốt đến học sinh; có ý thức tự rèn luyện để tạo phong cách nhà giáo mẫu mực;
 • Mức tốt: Giáo viên ảnh hưởng tốt, hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo; tấm gương mẫu mực về phong cách nhà giáo;

2.2. Tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Theo Điều 5 Thông tư 20, tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên là nắm vững chuyên môn, thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Tiêu chí phát triển chuyên môn bản thân

 • Mức khá: Giáo viên vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân; chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn;
 • Mức tốt: Giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về cách phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Tiêu chí xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

 • Mức đạt: Giáo viên xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục;
 • Mức khá: Giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;
 • Mức tốt: Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.

- Tiêu chí sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

 • Mức đạt: Giáo viên áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;
 • Mức khá: Giáo viên chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế;
 • Mức tốt: Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kĩ năng, kiến thức, kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Tiêu chí kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

 • Mức đạt: Giáo viên sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh;
 • Mức khá: Giáo viên chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạo các phương pháp, hình thức, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
 • Mức tốt: Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm để triển khai hiệu quả việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh.

- Tiêu chí tư vấn và hỗ trợ học sinh

 • Mức đạt: Giáo viên thực hiện lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục; hiểu các đối tượng học sinh và nắm vững quy định về công tác tư vấn và hỗ trợ học sinh;
 • Mức khá: Giáo viên thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;
 • Mức tốt: Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.

2.3. Tiêu chuẩn xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chuẩn xây dựng môi trường giáo dục là thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường theo các tiêu chí quy định tại Điều 6 Thông tư 20:

- Tiêu chí xây dựng văn hóa nhà trường:

 • Mức đạt: Giáo viên thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định;
 • Mức khá: Giáo viên có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp học và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có); đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định;
 • Mức tốt: Giáo viên là tấm gương mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

- Tiêu chí thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

 • Mức đạt: Giáo viên thực hiện đầy đủ các quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường;
 • Mức khá: Giáo viên đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học sinh (nếu có);
 • Mức tốt: Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

- Tiêu chí thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

 • Mức đạt: Giáo viên thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;
 • Mức khá: Giáo viên phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường (nếu có); đề xuất biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;
 • Mức tốt: Giáo viên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; là điển hình tiên tiến về thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

2.4. Tiêu chuẩn phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Điều 7 Thông tư 20 quy định tiêu chuẩn phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội là tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

- Tiêu chí tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

 • Mức đạt: Giáo viên thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan;
 • Mức khá: Giáo viên tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan;
 • Mức tốt: Giáo viên đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

- Tiêu chí phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

 • Mức đạt: Giáo viên cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh ở trên lớp; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ/người giám hộ và các bên có liên quan về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ và các bên có liên quan;
 • Mức khá: Giáo viên chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ và các bên liên quan trong việc thực hiện các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ và động viên học sinh học tập, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục;
 • Mức tốt: Giáo viên giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ/người giám hộ và các bên liên quan về quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục của học sinh.

- Tiêu chí phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

 • Mức đạt: Giáo viên tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ và các bên liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh; tham gia tổ chức, cung cấp thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ và các bên liên quan;
 • Mức khá: Giáo viên chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ/người giám hộ và các bên liên quan trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;
 • Mức tốt: Giáo viên giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ/người giám hộ và các bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

2.5. Tiêu chuẩn sử dụng ngoại ngữ công nghệ thông tin

Điều 8 Thông tư 20 quy định giáo viên phải sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo các tiêu chí:

- Tiêu chí sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

 • Mức đạt: Giáo viên có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
 • Mức khá: Giáo viên có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
 • Mức tốt: Giáo viên có thể viết và trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

- Tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

 • Mức đạt: Giáo viên sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và quản lý học sinh theo quy định; hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo quy định;
 • Mức khá: Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục; cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm;
 • Mức tốt: Giáo viên khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục; hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.
Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Ảnh minh họa)

3. Quy trình đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Quy trình đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 20 như sau:

- Giáo viên được tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

4. Kết quả xếp loại theo chuẩn giáo viên:

Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 20, kết quả đánh giá được xếp loại như sau:

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Giáo viên có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại nhóm tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đạt mức tốt;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Giáo viên có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại tại nhóm tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đạt mức khá trở lên;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Giáo viên có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Giáo viên có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

5. Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Theo Điều 11 Thông tư 20, giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ 01 năm một lần vào cuối năm học.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ 02 năm/lần vào cuối năm học.

Trong trường hợp đặc biệt, nếu được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên thì nhà trường được rút ngắn chu kỳ đánh giá giáo viên.

Trên đây là thông tin về chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Lương cơ sở tăng từ 01/7/2024 không chỉ ảnh hưởng đến lương, thưởng của cán bộ, công chức, viên chức mà với Đảng viên cũng có tác động không nhỏ. Đó là thay đổi lớn về mức tiền thưởng của Đảng viên khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Bảng lương quân đội, công an khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Bảng lương quân đội, công an khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Bảng lương quân đội, công an khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Chiều 20/6, Bộ Chính trị đã thống nhất hoãn cải cách tiền lương nhưng vẫn sẽ triển khai việc tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức lên 2,34 triệu đồng/tháng. Hãy cùng LuatVietnam cập nhật bảng lương quân đội công an khi tăng lương cơ sở từ 01/7/2024 trong bài viết dưới đây.

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Từ 01/7/2024, có 1 khoản phụ cấp chỉ có quân đội, công an được hưởng

Sắp cải cách tiền lương, vấn đề lương, thưởng vẫn luôn là vấn đề nóng được rất nhiều người quan tâm. Trong đó, đáng chú ý là có 01 khoản phụ cấp chỉ có quân đội công an được hưởng từ 01/7/2024. Chi tiết sẽ có tại bài viết dưới đây.