Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và hướng dẫn cách viết

Để lấy căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm, Đảng viên phải làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm đó. Dưới đây là biểu mẫu thống nhất và những vấn đề xung quanh.


1. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm là gì?

Không có định nghĩa cụ thể về bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Tuy nhiên, đây được xem là một văn bản cán bộ, Đảng viên phải thực hiện hằng năm vào dịp cuối năm để cam kết về lối sống, phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị… của cán bộ, Đảng viên đó.

Theo Công văn số 2952-CV/BTCTW, đây được xem là căn cứ dể đơn vị, lãnh đạo nơi cán bộ, Đảng viên sinh hoạt và công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát cũng như là cơ sở, căn cứ để xét kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.


2. Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cập nhật mới nhất

Ngày 20/6/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 2952-CV/BTCTW về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng.

Trong đó, để thống nhất trong việc kê bản cam kết tu dưỡng hằng năm, tại Công văn này, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành cụ thể mẫu này như sau:

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 201….

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện:

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 Cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị ………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống …………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (1) ………

4. Về tổ chức kỷ luật …………….

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201… (nếu có) ……….

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2) ….

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, Đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ (3) NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 01, 02, 03, 04 cho phù hợp.

(2) Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

(3) Bản cam kết được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.


Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và hướng dẫn cách viết

3. Một số lưu ý về Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

3.1 Căn cứ cam kết, tu dưỡng hằng năm của cán bộ, Đảng viên

Cũng theo Công văn 2952 nêu trên, việc cam kết, tu dưỡng hằng năm của cán bộ, Đảng viên phải thực hiện theo các văn bản sau đây:

- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ;

- Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22/3/2016 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII;

- Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3.2 Nội dung bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của Đảng viên

Mỗi cán bộ, Đảng viên phải thực hiện cam kết về các nội dung sau đây:

- Tư tưởng chính trị;

- Phẩm chất đạo đức, lối sống;

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức kỷ luật;

- Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm;

- Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Số lượng: 02 bản. Trong đó, một bản cá nhân cán bộ, Đảng viên đó giữ; một bản sẽ nộp cho chi ủy.

3.3 Hướng dẫn cách viết

Về tư tưởng chính trị:

- Luôn trung thành và kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

- Thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định… của các cấp ủy, cơ sở Đảng…

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống giản dị, hòa đồng;

- Chấp hành Quy định về những điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc;

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất, nói đi đôi với làm để công việc được giao hoàn thành tốt…

Về tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;

- Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc;

- Không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tự giác và gương mẫu thực hiện quy định…

Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2021: Luôn lắng nghe, cầu thị trong việc sửa chữa lỗi lầm của bản thân…

Trên đây là Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cuối năm của Đảng viên. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm và cách viết

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục