Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 33 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
02

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
03

Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Xác thực: 08/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
04

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Xác thực: 09/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
05

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định 24/10/2010/NĐ-CP)

Xác thực: 09/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
06

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-TTCP năm 2017 do Thanh tra Chính phủ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Xác thực: 09/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
07

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Xác thực: 01/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Xác thực: 02/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

Xác thực: 07/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân

Xác thực: 27/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
11

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân

Xác thực: 24/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
12

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Xác thực: 25/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNG năm 2014 do Bộ Ngoại giao ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 175/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 20/10/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xác thực: 22/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội

Xác thực: 04/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 232/VBHN-BNG năm 2014 do Bộ Ngoại giao ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 25/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 02/TTHN-BNV năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 03/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BNV năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 03/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi