Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 45 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Xác thực: 22/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
02

Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Xác thực: 17/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2021 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Xác thực: 15/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2021
04

Văn bản hợp nhất 249/VBHN-BTP năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

Xác thực: 28/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
05

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Xác thực: 21/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
06

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Xác thực: 13/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
07

Văn bản hợp nhất 4179/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Xác thực: 23/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
08

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
09

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Xác thực: 24/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
10

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Cán bộ, công chức

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
11

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Viên chức

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
12

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
13

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
14

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
15

Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Xác thực: 21/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
16

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 21/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
17

Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Xác thực: 08/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Xác thực: 06/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
19

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Xác thực: 02/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Xác thực: 18/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
Vui lòng đợi