Văn bản Hợp nhất về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 38 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
02

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Xác thực: 24/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
03

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Cán bộ, công chức

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Viên chức

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
06

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
07

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 03/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
08

Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Xác thực: 21/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
09

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 21/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2019
10

Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Xác thực: 08/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Xác thực: 06/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
12

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Xác thực: 02/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Xác thực: 18/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Xác thực: 09/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
15

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định 24/10/2010/NĐ-CP)

Xác thực: 09/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
16

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các loại ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Xác thực: 09/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
17

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-TTCP năm 2017 do Thanh tra Chính phủ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Xác thực: 09/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
18

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Xác thực: 01/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 02/TTHN-BNV năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 03/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
Vui lòng đợi